ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accelerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accelerate*, -accelerate-

accelerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accelerate (vt.) เร่งความเร็ว See also: เพิ่มความเร็ว Syn. expedite, speed up, quicken Ops. slow, decelerate
accelerate (vi.) เร่งความเร็ว See also: เพิ่มความเร็ว
accelerate (vt.) เร่งให้เกิดขึ้น
accelerate (vi.) เร่งให้เกิดขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur)
English-Thai: Nontri Dictionary
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accelerate Testsการทดสอบแบบเร่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหยียบคันเร่ง (v.) accelerate See also: speed, step on the accelerator Ops. ผ่อนคันเร่ง
รพช. (n.) The Office of Accelerated Rural Development See also: ARD Syn. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (n.) the Office of Accelerated Rural Development See also: ARD Syn. รพช.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Normally, you'd have to go through the entire program and train for a year as a butler, but given the circumstances... rather extraordinary due to overbooking and understaffing, we decided to accelerate your application.Normally, you'd go through the program and train for a year as a butler, but-- -Given the circumstances-- -Due to overbooking and understaffing...
You mean, we might accelerate the unsub's timeline.คุณหมายความว่า/Nเราอาจจะเร่งให้มือลอบวางเพลิงทำงานเร็วขึ้น
The only way that can happen is if you accelerate the military assistance your congress has pledged to us.และทางเดียวที่ทําได้คือคุณต้องเร่งรัด ความช่วยเหลือทางทหารให้ผ่านสภา ซึ่งคุณสัญญากับเราไว้แล้ว
Do you remove the handbrake before you accelerate your little white van?คุณได้โยกเบรคมือ ก่อนที่คุณจะเหยียบคันเร่ง กับรถคันเล็กของคุณไหม
And, boy, did my terminological inexactitude accelerate with velocity.และ ผู้ชาย ทำให้การใช้คำศัพท์ที่ไม่แน่ชัดของฉันเดินทางอย่างรวดเร็ว
I wish there was a way to accelerate the process of getting to know someone, you know?พวกผู้หญิงนอนตรงนี้ [ที่1กับที่3 สามารถนอนได้] [ที่1กับที่3 สามารถนอนได้] ฉันเดาว่า 3 คนต้องนอนตรงนี้?
They take protons, accelerate them to nearly the speed of light, then smash them together.เปิดชิ้นส่วนของอะตอม เป็นเวลาเดินทาง พวกเขาใช้โปรตอน เร่งให้พวกเขาเกือบ ความเร็วของแสง
The same techniques that were used in the Bevatron to accelerate particles are now used in the enormous Particle Accelerators that are throughout the world.เพื่อเร่งอนุภาค ขณะนี้ถูกนำมาใช้ในเครื่อง เร่งอนุภาคมหาศาล ที่มีอยู่ทั่วโลก
He might accelerate the attack.เขาอาจจู่โจมเร็วขึ้น
Decomposition will accelerate faster the longer it's in the sun.การเน่าเปื่อยจะเร็วขึ้นมาก เมื่อถูกตากแดดนานๆ
I had to accelerate out of the intersection.ฉันต้องเร่งความเร็ว ออกจากสี่แยก
This is taking too long. We need to accelerate the plan.แบบนี้นานเกินไป เราต้องรีบทำตาม แผนแล้ว

accelerate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加速[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, 加速] accelerate; expedite

accelerate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発達を促す[はったつをうながす, hattatsuwounagasu] (exp,v5s) to accelerate development
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated
加速運動[かそくうんどう, kasokuundou] (n) accelerated motion
吹かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) (1) to smoke (a cigarette); (2) (See 先輩風を吹かす) to behave as ...; (3) (See エンジンを吹かす) to accelerate; to rev up
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P)

accelerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กระตุ้นการลงทุน[v. exp.] (kratun kānl) EN: accelerate investment FR:
เพิ่มขึ้น[v. exp.] (phoēm kheun) EN: increase ; accelerate ; grow ; mount FR: accroître ; augmenter ; s'accroître ; croître ; élever
เพิ่มความเร็ว[v. exp.] (phoēm khwām) EN: accelerate FR: accélérer
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งความเร็ว[v. exp.] (reng khwāmr) EN: accelerate FR: accélérer
เร่งรัด[v.] (rengrat) EN: accelerate ; speed up ; press ; put pressure on FR: accélérer
แบบเร่งรัด[adj.] (baēp rengra) EN: accelerated FR: accéléré
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง[n. exp.] (kān khit kh) EN: accelerated depreciation FR:
การกร่อนมีตัวเร่ง[n. exp.] (kān krǿn mī) EN: accelerated erosion FR: érosion accélérée [f]
คันเร่ง[n. exp.] (khanreng) EN: accelerator pedal ; accelerator ; gas pedal (Am.) FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
คันเร่งน้ำมัน[n.] (khanreng nā) EN: accelerator (of a vehicle) FR: accélérateur [m]
เครื่องเร่ง[n. exp.] (khreūang re) EN: accelerator FR: accélérateur [m]
เครื่องเร่งอนุภาค[n. exp.] (khreūang re) EN: particle accelerator FR: accélérateur de particules [m]
หลักสูตรเร่ง[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated curriculum FR:
หลักสูตรเร่งรัด[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f] ; programme accélére [m]
หลักสูตรเรียนลัด[n. exp.] (laksūt rīen) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f]
แป้นเหยียบคันเร่ง[n. exp.] (paen yīep k) EN: accelerator pedal ; accelerator ; gas pedal (Am.) FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
โปรแกรมเร่งรัด[n. exp.] (prōkraēm re) EN: accelerated program FR: programme accéléré [m]
เร่งรัด[adj.] (rengrat) EN: accelerated ; pressing FR: accéléré
เรียนลัด[v. exp.] (rīen lat) EN: take an accelerated course ; take a short course ; do a short course FR: suivre une formation rapide
ที่เร่ง[n.] (thī rēng) EN: accelerator FR: accélérateur [m]
ที่เร่งน้ำมัน[n.] (thī rēng nā) EN: accelerator (of a vehicle) FR: accélérateur [m]
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanre) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator FR: appuyer sur l'accélérateur ; appuyer sur le champignon

accelerate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trocknen {n} | beschleunigtes Trocknendrying | accelerated drying
Leistungslohn {m} | progressiver Leistungslohnincentive wage | accelerated incentive
progressive Leistungsprämie {f}accelerated premium pay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accelerate
Back to top