ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impetuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impetuous*, -impetuous-

impetuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impetuous (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน Syn. hasty, rash
impetuously (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily, rashly
impetuousness (n.) ความคึกคะนอง See also: ความหุนหันพลันแล่น, ความมุทะลุ Syn. hastiness, rashness, recklessness
English-Thai: HOPE Dictionary
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
English-Thai: Nontri Dictionary
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คะนอง (adj.) impetuous See also: wild, high-spirited, dashy, fiery Syn. คึก, ลำพอง
คึกคะนอง (adj.) impetuous See also: clamorous, high-spirited, lively Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง
คึกคาม (adj.) impetuous See also: clamorous, high-spirited, lively Syn. คึกคะนอง
ฉับไว (adj.) impetuous See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed Syn. รวดเร็ว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
ฉุกละหุก (adj.) impetuous See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
เร่งด่วน (adj.) impetuous See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, ทันที, กะทันหัน
ใจเร็ว (adj.) impetuous See also: quick-tempered, rash, impatient, hot-tempered, short-tempered, hot-blooded Syn. ใจร้อน, รีบร้อน, เร่งรีบ Ops. ใจเย็น
คะนอง (adv.) impetuously See also: wildly, spiritedly, dashingly Syn. คึก, ลำพอง
คึก (adv.) impetuously See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม Ops. หงอย
คึกคะนอง (adv.) impetuously See also: clamorously, spiritedly, wildly, animatedly Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง
พลุ่นพล่าน (adv.) impetuously See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม
มุทะลุ (adv.) impetuously See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน
ลำพอง (adv.) impetuously See also: wildly, spiritedly, dashily Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว
ฮึกเฮิม (adv.) impetuously See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง Ops. หงอย
ความคึกคะนอง (n.) impetuousness See also: vitality, hastiness, obstinacy, violence Syn. ความคะนอง
คะนอง (v.) be impetuous See also: be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery Syn. คึก, ลำพอง
คึกคะนอง (v.) be impetuous See also: be clamorous, be high-spirited, be wild, be in high spirit Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง
พลุ่นพล่าน (v.) be impetuous See also: act rashly, act recklessly, act without thought, be hot-tempered Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม
มุทะลุ (v.) be impetuous See also: act rashly, act recklessly, act without thought, be hot-tempered Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An impetuous teen marriage.แต่งแบบวัยรุ่นใจร้อน
Anyway, rather impetuous of that boy, but you're to experienced to react rashly, which is why the lady for whom you work lent you that necklace.ก็แค่ความซุกซนของเด็กๆ แต่คุณก็กำหราบได้อยู่หมัด คุณผู้หญิงที่จ้างคุณ ให้ยืมสร้อยคอนั้นมา
I'm poised to get what's rightfully mine, and you won't have go through your impetuous plan to marry Emily.ที่ทำให้ฉันเยือกเย็น ในการตัดสินใจอะไรในส่วนตัว และลูกก็ไม่ต้อง วางแผนอย่างหุนหันพลันแล่น แต่งงานกับอีมิลี่
It was impetuous and careless.มันเป็นความหุนหันและประมาท
Excuse my partner. She's a bit impetuous.ขอโทษแทนคู่หูฉันด้วย เธอไม่ค่อยมีความอดทน
No Shakespeare, but less impetuous.ไม่ใช่ เชคเสปียร์ แต่หุนหันน้อยกว่า
I'm aware. Balthazar can be impetuous.ฉันรู้ บัลธาซาร์ค่อนข้างจะหุนหันพลันแล่นพอสมควร
Michael is impetuous, and he'd strike out at me if you told him the truth.ไมเคิลเป็นคนใจร้อน และเขาคงระเบิดใส่ฉัน ถ้าเธอบอกความจริงกับเขา
Michael is impetuous, and he'd strike out at me if you told him the truth.ไมเคิลเป็นคนอารมณ์ร้อน และเขาจะระเบิดใส่ฉัน ถ้าเธอบอกความจริงกับเขา
You also told me he was impetuous.- เจ้ายังบอกอีกว่าเขาหุนหันพลันแล่น
Don't speak so impetuously, Kang Baek Ho.คอยดูคำพูดของนายล่ะกัน คังเบ็คโฮ
I am going to overcome all failures. Please don't stand in my way so impetuously.ความล้มเหลวที่ผมจะต้องเอาชนะ เป็นสิ่งที่ผมต้องผ่านมันไปให้ได้

impetuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急性人[jí xìng rén, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 急性人] impetuous person; excitable person
急性子[jí xìng zi, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, 急性子] impetuous person; excitable person
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
孟浪[mèng làng, ㄇㄥˋ ㄌㄤˋ, 孟浪] hasty; rash; impetuous
急噪[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, 急噪] irritable; irascible; impetuous; also written 急躁
急躁[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, 急躁] irritable; irascible; impetuous
狂躁[kuáng zào, ㄎㄨㄤˊ ㄗㄠˋ, 狂躁] rash; impetuous; irritable
莽撞[mǎng zhuàng, ㄇㄤˇ ㄓㄨㄤˋ, 莽撞] rude and impetuous
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

impetuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸る[はやる, hayaru] (v5r) to be in high spirits; to be impatient; to be hotblooded; to be rash; to be impetuous
少壮血気[しょうそうけっき, shousoukekki] (n,adj-no) young and hot-blooded (impetuous)

impetuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุกละหุก[adj.] (chuklahuk) EN: precipitous ; confused ; impetuous FR:
ฮึกเหิม[adj.] (heuk-hoēm) EN: reckless ; rash ; impetuous ; arrogant ; conceited FR:
หุนหัน[v.] (hunhan) EN: be impetuous FR:
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered ; irascible FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlan) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous FR: agir sans réfléchir
ใจเร็ว[adj.] (jaireo) EN: impetuous ; quick-tempered ; hasty FR: irascible ; impétueux ; qui a le sang chaud
ใจเร็วด่วนได้[adj.] (jaireodūand) EN: impetuous FR:
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
คะนอง[adj.] (khanøng) EN: spirited ; high-spirited ; mettlesome ; boisterous ; impetuous ; wild FR:
คึกคาม[adj.] (kheukkhām) EN: impetuous FR:
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded FR:
พรวดพราด[v.] (phrūatphrāt) EN: be abrupt ; be hasty ; be hurried ; be impetuous ; be sudden FR:
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
ลำพอง[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily FR:
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impetuous
Back to top