ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temperamental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temperamental*, -temperamental-

temperamental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temperamental (adj.) ที่มีอารมณ์แปรปรวน See also: ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, เจ้าอารมณ์, มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, มีความรู้สึกไว, ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Syn. moody, touchy, irritable
English-Thai: HOPE Dictionary
temperamental(เทมเพอระเมน'เทิล) adj. เจ้าอารมณ์,มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย,มีความรู้สึกไว,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.
English-Thai: Nontri Dictionary
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So my temperamental sister is still alive?งั้นพี่เจ้าอารมของเรา มีชีวิตรอดมาได้ไงเนี่ย?
You'll be with a highly strung and temperamental team of rank amateurs who just happen to be brilliant at what they do.คุณจะได้ทำงานกับทีมงานประสิธิภาพสูงและเจ้าอารมณ์ ซึ่งพวกเขามีทักษะดีเยี่ยม ซึ่งรู้ว่าต้องทำอะไร
She's an old friend. Oh, damn. Oh, the power is temperamental with the weather.เธอเป็นเพื่อนเก่า ไฟฟ้าที่นี่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
Not easy living with a temperamental little primate.การอยู่กับเพื่อนร่วมห้องที่อารมณ์เสียเก่งนี่ไม่ง่ายเลยนะ
Is this because I got a little temperamental with you yesterday?เป็นเพราะฉันเหวี่ยงใส่คุณ เมื่อวานหรือเปล่า
You've been a little temperamental lately, haven't you?คุณเคยน้อยเจ้าอารมณ เมื่อเร็ว ๆ นี้คุณยังไม่ได้?
"a fierce, often temperamental singer who comes correct.ดุเดือด, อารมณ์รุนแรง, นักร้องที่มาถูกทางแล้ว
A judgmental, occasionally temperamental one, but...เป็นอย่างไร บางครั้งเจ้าอารมณ์ แต่ ...
Kazuhiko is real temperamental. Norio is still a kidคาซุไฮโกะเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ส่วนโนริโอยังเป็นเด็กอยู่
She's spoilt and temperamental.เธอเสเพล อารมณ์ก็ปรวนแปร
They can be a bit temperamental.หม้อน้ำมันอาจจะร้อนไปหน่อย
Entertainers are so temperamental. Transpose!ศิลปินก็มักอ่อนไหวอย่างเงี้ยหละ จัดการซะนะ

temperamental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person

temperamental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable

temperamental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Temperamentsausbruch {m}temperamental outburst
temperamentvoll; launenhaft; launisch {adj}temperamental
temperamentvoll {adv}temperamentally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temperamental
Back to top