ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precipitately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precipitately*, -precipitately-

precipitately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precipitately (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitately (adv.) อย่างทันทีทันใด

precipitately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急転直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n,vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn

precipitately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precipitately
Back to top