ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hall*, -hall-

hall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hall (n.) บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก
hall (n.) ระเบียงหรือทางเดินในตึก Syn. corridor, passageway
hall (n.) ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึก
hall (n.) หอประชุม See also: ห้องโถง
hall (n.) หอพักสำหรับนักศึกษา See also: หอ
hallelugah (n.) เพลงสรรเสริญพระเจ้า
halleluiah (int.) คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
hallelujah (int.) คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า Syn. halleluiah
halliard (n.) เชือกชักใบเรือขึ้นลง Syn. halyard
hallmark (n.) ตราแสดงว่ามีมาตรฐานสูง See also: เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง Syn. mark, trademark
hallo (n.) การร้องเรียก See also: การกู่ร้อง
hallo (vi.) ร้องเรียก See also: กู่, กู่ร้อง
hallo (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. halloa, halloo
halloa (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. halloo
halloa (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. hallo
halloo (n.) การร้องเรียก See also: การกู่ร้อง
halloo (vi.) ร้องเรียก See also: กู่, กู่ร้อง
halloo (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. hallo, halloa
hallow (vt.) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ Syn. consecrate, sanctify Ops. desecrate, profane
hallowed (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา Syn. sacred, sacrosanct
Halloween (n.) ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม
hallucinate (vi.) เกิดภาพหลอน
hallucinate (vt.) ทำให้เกิดภาพหลอนประสาท Syn. imagine
hallucination (n.) อาการประสาทหลอน See also: การเห็นภาพหลอน Syn. illusion
hallucinatory (adj.) เกี่ยวกับยาทำให้ประสาทหลอน Syn. psychotomimetic
hallucinogen (n.) สารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท เช่น LSD See also: ยาหลอนประสาท
hallway (n.) ห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึกซึ่งมีประตูนำไปสู่ห้องอื่น Syn. foyer, hall, lobby
English-Thai: HOPE Dictionary
hall(ฮอล) n. ห้องโถง,ห้องประชุม,ห้องรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,ห้องนันทนาการ,คฤหาสน์,ทางเดินจากประตูหน้าไปยังห้องโถง,
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
hallmark(ฮอล'มาร์ค) n.,vt. (ทำ) เครื่องหมายแสดงความแท้และคุณภาพของสิ่งของ,ลักษณะที่เด่น, Syn. sign
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa,hallo,hallow. hollo,holloa,holloo
halloa(ฮะโล) n.,interj. vt.,vi. ดูhallo
halloo(ฮะลู') interj.,n. ดูhallo
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
hallstandn. ตู้กระจกแบบหนึ่ง
hallucinationn. อาการหลอนประสาทhallucinational,hallucinative adj., Syn. illusion,delusion
hallucinogen(ฮะลู'ชิโนเจน) n. สารหลอนประสาท,ยาหลอนประสาท,, See also: hallucinogenic adj.
hallucinosisn. โรคจิตที่มีลักษณะอาการหลอนประสาท
English-Thai: Nontri Dictionary
hall(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ศาล,ห้องโถง,คฤหาสน์
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี),ตรา
hallo(int) ฮัลโล,สวัสดี
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hall, cityศาลาเทศบาลนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
halloysiteฮาลลอยไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hallucinationประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucinogenสารก่อประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucinosisภาวะประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hall effectปรากฏการณ์ฮอลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศาลาการเปรียญ (n.) sermon hall in a monastery
ศาลาลูกขุน (n.) Luk Khun Hall in the Grand Palace See also: meeting place for the governmental servants
โถง (n.) hall
เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ (n.) hallmark
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ (n.) hallmark Syn. เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ
จิตหลอน (n.) hallucination
ประสาทหลอน (n.) hallucination
ภาพหลอน (n.) hallucination See also: illusion, delusion Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพลวง, สิ่งหลอน
สิ่งหลอน (n.) hallucination See also: illusion, delusion Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพลวง
should (aux.) กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)
Whitehall (n.) รัฐบาลอังกฤษ (เพราะที่ตั้งของหลายกระทรวงอยู่บนถนน Whitehall ในกรุงลอนดอน)
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ต้นบุก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
ต้นบุก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
ตื้น (adj.) shallow Syn. เขิน, ตื้นเขิน Ops. ลึก
ตื้นๆ (adj.) shallow
ตื้นเขิน (v.) be shallow Syn. ตื้น, เขิน Ops. ลึก
ท้าตีท้าต่อย (v.) challenge See also: dare, defy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Shall I accompany you?ให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม
Let's take a walk, shall we?ไปเดินเล่นกันดีไหม
I like a challengeฉันชอบความท้าทาย
I shall never forget how kind you areฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณใจดีแค่ไหน
He accompanied them to the entrance hallเขาไปเป็นเพื่อนพวกเขาถึงทางออกห้องโถง
I don't know what I shall do with myself now!ฉันไม่ทราบว่าฉันควรจะทำอะไรกับตัวเองดีตอนนี้
We accept your challengeเรารับคำท้าของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was the banquet hall in the old days.เมื่อก่อนตรงนี้เป็นห้องโถงจัดเลี้ยง
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่
It's 12 feet from the bed to the door. The hall is 43 feet.มันเป็น 12 ฟุตจากเตียงไปที่ประตู ฮอลล์เป็น 43 ฟุต
The hall was 43 feet. I'll pace from that wall and back again.ฮอลล์เป็น 43 ฟุต ฉันจะก้าวจากผนังและกลับมาอีกครั้ง
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ
It's down the hall and to the left.ไปตรงทางเดินแล้วเลี้ยวซ้าย
"The Great Hall will be adequately heated"ห้องโถงใหญ่จะ be adequately อบอุ่น
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน.
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ
Willie "Too Big" Hall and Tom "Bones" Malone.วิลี "ใหญ่เกินไป" โฮล และ โทม "กระดูก" มะโลน
You know the size hall you gotta work to take in that kind of money?คุณรู้ไหมฮอลขนาดไหนที่คุณต้องใช้กับจำนวนเงินนั้น
We'll fill any hall in the country.พวกเราจะเติมฮอลที่อยู่ในประเทศ

hall ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, 人民大会堂 / 人民大會堂] Great Hall of the People, at Tiananmen Square
点视厅[diǎn shì tīng, ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 点视厅 / 點視廳] hall where convicts are counted and verified
武侯祠[wǔ hóu cí, ˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ, 武侯祠] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都
祠墓[cí mù, ㄘˊ ㄇㄨˋ, 祠墓] memorial hall and tomb
中正纪念堂[Zhōng zhèng jì niàn táng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, 中正纪念堂 / 中正紀念堂] Jiang Kai-shek memorial hall in Taibei
屈原纪念馆[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 屈原纪念馆 / 屈原紀念館] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then
寿堂[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿堂 / 壽堂] mourning hall; a hall for a birthday celebration
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, 不登大雅之堂] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined
会幕[huì mù, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄨˋ, 会幕 / 會幕] tabernacle (biblical word for a meeting hall or tent)
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 薤] Allium bakeri; shallot; scallion
[cí, ㄘˊ, 祠] ancestral hall; temple
祠堂[cí táng, ㄘˊ ㄊㄤˊ, 祠堂] ancestral hall; memorial hall
祠庙[cí miào, ㄘˊ ㄇㄧㄠˋ, 祠庙 / 祠廟] ancestral hall; temple to one's forebears
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 祧] ancestral hall
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
到达大厅[dào dá dà tīng, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 到达大厅 / 到達大廳] arrival hall
礼堂[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, 礼堂 / 禮堂] assembly hall; auditorium
包厢[bāo xiāng, ㄅㄠ ㄒㄧㄤ, 包厢 / 包廂] box (in a theater or concert hall)
挑战[tiǎo zhàn, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ, 挑战 / 挑戰] challenge
挑战者[tiǎo zhàn zhě, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ, 挑战者 / 挑戰者] challenger
市政府[shì zhèng fǔ, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 市政府] city hall; city government
市政厅[shì zhèng tīng, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 市政厅 / 市政廳] city hall
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
会议厅[huì yì tīng, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄊㄧㄥ, 会议厅 / 會議廳] conference hall
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 走廊] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda
舞厅[wǔ tīng, ˇ ㄊㄧㄥ, 舞厅 / 舞廳] dance hall; ballroom
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 淀积] deposit; illuvium (shallow water sediment)
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ˋ, 淀积物] deposit; illuvium (shallow water sediment)
饭厅[fàn tīng, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄥ, 饭厅 / 飯廳] dining room; dining hall; mess hall
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 皿] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, 神圣 / 神聖] divine; hallow; holy; sacred
玄关[xuán guān, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ, 玄关 / 玄關] entrance hall; front door; porch; vestibule
门厅[mén tīng, ㄇㄣˊ ㄊㄧㄥ, 门厅 / 門廳] entrance hall; vestibule
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, 展览馆 / 展覽館] exhibition hall
应战[yìng zhàn, ˋ ㄓㄢˋ, 应战 / 應戰] face a challenge; face an attack and meet it
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, 地久天长 / 地久天長] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally
哈利伯顿[hā lì bó dùn, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄉㄨㄣˋ, 哈利伯顿 / 哈利伯頓] Halliburton (US construction company)
哈雷彗星[Hā léi huì xīng, ㄏㄚ ㄌㄟˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 哈雷彗星] Halley’s comet
大厅[dà tīng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 大厅 / 大廳] hall; lounge
幻觉[huàn jué, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, 幻觉 / 幻覺] hallucinations

hall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall
エントランスホール[, entoransuho-ru] (n) entrance hall
コンサートホール[, konsa-toho-ru] (n) concert hall
シティーホール[, shitei-ho-ru] (n) city hall
ぱちんこ屋[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall
バンケットホール[, bankettoho-ru] (n) banquet hall
ミュンヘン一揆[ミュンヘンいっき, myunhen ikki] (n) Beer Hall Putsch (1923); Munich Putsch
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
剣道場[けんどうじょう, kendoujou] (n) {MA} kendo hall
右近の橘[うこんのたちばな, ukonnotachibana] (n) (See 紫宸殿,左近の桜) tachibana tree west of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace)
堂宇[どうう, douu] (n) edifice; temple; hall
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P)
多目的ホール[たもくてきホール, tamokuteki ho-ru] (n) multi-purpose auditorium; multi-purpose hall
宴会場[えんかいじょう, enkaijou] (n) banquet hall
左近の桜[さこんのさくら, sakonnosakura] (n) (See 右近の橘,紫宸殿) cherry tree east of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace)
市庁舎[しちょうしゃ, shichousha] (n) town hall; city hall
御堂[みどう, midou] (n) (1) enshrinement hall (of a buddha); temple; (2) (usu. as お御堂) cathedral (esp. Catholic)
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway
武徳殿[ぶとくでん, butokuden] (n) (1) (See 大内裏) building on the greater palace grounds used by the emperor for viewing horse racing, horseback archery, etc.; (2) martial arts practice hall at Heian Shrine (est. in 1895 by the Dai Nippon Butoku Kai, now defunct)
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall
祈願所[きがんじょ, kiganjo] (n) temple; shrine, especially one at which worshipers pray for favors; prayer hall
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice)
記念館[きねんかん, kinenkan] (n) memorial hall
転法輪堂[てんぼうりんどう, tenbourindou] (n) Buddhist sermon hall
鏡の間;鏡ノ間[かがみのま, kagaminoma] (n) (1) room behind the curtain of a noh stage, where the actors prepare; greenroom (noh); mirror room; (2) hall of mirrors (at Versailles)
開山堂[かいさんどう, kaisandou] (n) temple hall commemorating its founding or its founder
阿弥陀堂[あみだどう, amidadou] (n) temple hall containing an enshrined image of Amitabha
集会所[しゅうかいじょ, shuukaijo] (n) meeting place; assembly hall
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands)
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish
シャロット[, sharotto] (n) shallot; (P)
タリウム[, tariumu] (n,adj-no) thallium (Tl); (P)
チャレンジ[, charenji] (n,vs) (See 挑戦) self-challenge; trying hard to do something; (P)
チャレンジャー[, charenja-] (n) challenger
チャレンジング[, charenjingu] (adj-f) challenging
ハレー彗星;ハリー彗星[ハレーすいせい(ハレー彗星);ハリーすいせい(ハリー彗星), hare-suisei ( hare-suisei ); hari-suisei ( hari-suisei )] (n) Halley's comet
ハレルヤ[, hareruya] (n) hallelujah
Japanese-English: COMDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge

hall ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāth) EN: concourse FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.) FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอฉัน[n.] (høchan) EN: priests' eating hall ; refectory FR:
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sada) EN: exhibition hall FR: salle d'exposition [f]
ฮอลล์[n.] (høl) EN: hall FR: hall [m] ; halle [f]
ห้องจัดเลี้ยง[n. exp.] (hǿng jat lī) EN: banquet hall FR: salle de réception [f] ; salle de banquet [f]
ห้องปาฐกถา[n. exp.] (hǿng pāthak) EN: lecture hall ; lecture room FR:
ห้องพระโรง[n. prop.] (Hǿng Phra R) EN: Throne Hall FR: salle du trône [f]
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมใหญ่[n. exp.] (hǿng prachu) EN: conference hall FR:
ห้องรับแขก[n. exp.] (hǿng rapkha) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall FR: salon [m] ; accueil [m]
ห้องโถง[n.] (hǿngthōng) EN: hall ; reception hall ; lobby FR: hall [m]
หอพระ[n. exp.] (hø phra) EN: hall where images of Budda are kept FR:
หอพระพุทธสิหิงค์[n. prop.] (Hø Phra Phu) EN: Phra Phuttha Sihing Hall FR:
หอประชุม[n.] (høprachum) EN: hall ; auditorium FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f] ; amphithéâtre [m]
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall ; temple library FR:
หอวัฒนธรรมแห่งชาติลาว[n. prop.] (Hø Watthana) EN: Lao National Culture Hall FR:
จัดห้อง [v. exp.] (jat hǿng) EN: arrange the room ; arrange the hall ; make up the room ; tidy up one's room FR:
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng m) EN: city wall ; town hall ; wall surrounding a city ; defensive wall FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m] ; mur d'enceinte [m]
การบุเรียน[n.] (kānburīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
การเปรียญ[n.] (kānparīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
กทม.[abv.] (Khøthømø.) EN: Bangkok City Hall ; Bangkok's City Hall ; The Bangkok Administration FR: la ville de Bangkok [f] ; les autorités de Bangkok [fpl]
กรุงเทพมหานคร (กทม.)[n. prop.] (Krungthēp M) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok ; Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ; City Hall FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; communauté urbaine de Bangkok [f] ; Bangkok
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานคนเมือง[n. exp.] (Lān Khonmeū) EN: City Hall Square FR: Grand-place [f]
ล็อบบี[n.] (lǿpbī) EN: lobby FR: hall [m]
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; square structure with four arches and a pyramidal roof ; square hall with a tower ; mandapa ; mondop FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
มณฑป[n.] (monthop) EN: square hall with a tower FR:
พระที่นั่งอนันตสมาคม[n. prop.] (Phra Thīnan) EN: Ananta Samakhom Throne Hall FR:
พระที่นั่งอภิเศกดุสิต[n. prop.] (Phra Thīnan) EN: Abhisek Dusit Throne Hall FR:
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]
ราชวรวิหาร[n.] (rātchawøraw) EN: royal chosen temple hall FR:
โรงเรือน[n.] (rōngreūoen) EN: building ; structure ; hall ; greenhouse ; house ; tenement FR: bâtiment [m] ; habitation [f] ; immeuble [m] ; serre [f]
โรงทึม[n. exp.] (rōng theum) EN: funeral chanting hall ; pavilion for laying the casket in state before cremation ; morgue FR: morgue [f] ; pavillon funéraire [m]
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house ; public building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]
ศาลาการ[n. exp.] (sālākān) EN: city hall FR:
ศาลาการเปรียญ[n. exp.] (sālākānparī) EN: sermon hall (in a monastery) FR: salle surélevée servant aux réunions et aux sermons
ศาลากลาง[n.] (sālāklāng) EN: town hall ; city hall FR: hôtel de ville [m] ; mairie [f] ; maison communale [f]
ศาลากลางจังหวัด[n. exp.] (sālāklāng j) EN: provincial hall ; provincial government house FR: gouvernement provincial [m] ; préfecture [f]

hall ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aula {f}assembly hall
Konzertsaal {m}concert hall
Sitzungssaal {m}conference hall
Kongresshalle {f}congress hall
Kassenraum {m}counter hall
Eingangshalle {f}entrance hall
Festhalle {f}festival hall
Palas {m}great hall
Kleiderständer {m}hallstand; hall stand
Gemeindehaus {n}parish hall
Gebetshalle {f}prayer hall
Spielhalle {f}video hall
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber
Vorhalle {f} | Vorhallen
Tasche {f}catchall
Wanderpokal {m}challenge cup
Schallplattenverzeichnis {n} | Schallplattenverzeichnisse
Echo {n}; Wiederhall
Werkhalle {f}; Fabrikhalle
Foyer {n}; Wandelhalle
Standuhr {f}hall clock; grandfather clock [Am.]
Flurgarderobe {f}hall stand
Halle {f} | Hallen
Hallenkirche {f}hall church
Hallenplan {m}hall plan
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve)
Hallstattzeit {f} [hist.]Hallstatt era; Hallstatt age
Halluzinieren {n}hallucination
Halluzinogen {n}hallucinogen
Spiegelsaal {m}hall of mirrors
heilig; geheiligt {adj} | heiligerhallow | hallower
Isolation {f} (Elektrizität; Wärme; Schall ...)insulation
Leichenhalle {f} | Leichenhallen
Wattenmeer {n}mud flats; wadden sea; shallows
Phallus {m}; männliches Gliedphallus
Säulengang {m}; Säulenhalle
Flachwasserkanal {m}shallow water duct
seicht; flach {adj} | seichter | am seichtestenshallow | shallower | shallowest
Schalldämpfer {m} | Schalldämpfer
Schallmessung {f} | Schallmessungen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hall
Back to top