ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

find

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *find*, -find-

find ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
find (vt.) พบ (โดยบังเอิญ) See also: เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ Syn. discover, come across, encounter Ops. miss, lose
find (vt.) หา See also: ค้นหา, ตามหา Syn. locate, uncover Ops. omit, neglect
find (n.) สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ
find (vt.) พบ (ยังมีอยู่) See also: ดำรงอยู่ Syn. exist
find (vt.) รู้สึก (ความพึงพอใจ) See also: สัมผัสรู้, สำนึก Syn. feel, perceive
find (vi.) ตัดสิน (ในศาล) See also: ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น
find against (phrv.) ได้มาเพื่อ
find fault (vt.) บ่นถึงข้อผิดพลาด See also: จับผิดและบ่นถึงข้อผิดพลาด Syn. cavil, criticize
find fault with (idm.) วิพากษ์วิจารณ์
find for (phrv.) (ศาล) ตัดสินเข้าข้าง See also: ตัดสินให้ Syn. decide for
find for (phrv.) พบ Syn. find out
find guilty (vt.) พิสูจน์ว่ามีความผิด Syn. prove guilty
find in (phrv.) ค้นพบ...ใน
find in (phrv.) เตรียม (บางสิ่ง) ให้
find it in oneself (phrv.) รู้สึกตัว (กลายเป็นบางสิ่ง) See also: พบว่าตัวเอง (เป็นบางอย่าง)
find oneself (phrv.) ค้นหาตัวเอง (ในเรื่องความสามารถ, ความปรารถนา, ความเป็นตัวของตัวเองฯลฯ)
find oneself (phrv.) พบ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน See also: เจอ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน Syn. find in
find out (phrv.) ค้นพบ
find out (phrv.) มีผลต่อ
find out (phrv.) ได้รับการแต่งตั้ง
find out (phrv.) หาความจริง See also: ตรวจสอบ Syn. discover
find wanting (phrv.) ไม่ได้ดังใจ See also: ไม่เป็นอย่างที่คาด, น่าผิดหวัง, ล้มเหลว, ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
find wanting (phrv.) ทำให้แบนบาง See also: ทำให้บางลง
find wrongdoer (phrv.) จับได้
finder (n.) ระบบหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียง See also: เครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำ Syn. detector
finder (n.) นักสืบ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. spy, detector
finder (n.) เครื่องจับภาพ See also: เครื่องค้นภาพ, เครื่องค้นหา
finding (n.) ผลของการสืบค้น See also: ผลของการค้นหา
finding (n.) คำตัดสินของศาล Syn. verdict, decision
English-Thai: HOPE Dictionary
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n.,pl. เครื่องมือช่าง,เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result,answer,verdict
English-Thai: Nontri Dictionary
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Finderไฟน์เดอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
finding๑. สิ่งตรวจพบ๒. ภาวะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูท่าที (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูลาดเลา
ดูทีท่า (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา
ตาถั่ว (n.) be unable to see or find things See also: turn a blind eye to
หลบหลังคา (v.) to place a find covering over the ridge of a roof
หาเรื่อง (v.) find fault Syn. จับผิด
หาเหตุ (v.) find fault Syn. หาเรื่อง, จับผิด
ไม่เอาผิด (v.) not find fault with See also: not fault Syn. ไม่เอาโทษ Ops. เอาผิด, เอาโทษ
ไม่เอาโทษ (v.) not find fault with See also: not fault Ops. เอาผิด, เอาโทษ
พบ (v.) find See also: discover, find out, detect Syn. เจอ, ค้นพบ
เลือกคู่ (v.) find a mate See also: select a partner in marriage
จับไต๋ (v.) find fault with
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ (v.) find fault with See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistakes Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย
คลำ (v.) find out See also: search for, probe into Syn. ค้นหา, สืบ, เสาะหา
ดูลาดเลา (v.) find out See also: try to find out the actual situation Syn. ดูทีท่า
สืบ (v.) find out See also: search for, probe into Syn. ค้นหา, สืบหา, เสาะหา
หาผลประโยชน์ (v.) find the benefit
แสวงหาผลประโยชน์ (v.) find the benefit Syn. หาผลประโยชน์
found (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ find See also: ค้นพบ, พบ
ขายดี (v.) have (find) a good sale See also: find a good market Syn. ขายคล่อง
ผลสำรวจ (n.) survey findings See also: survey results, survey outcome
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
He wanted to find a jobเขาต้องการหางานทำ
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
You must find out what that isคุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
Where did you find these people?คุณหาคนเหล่านี้ได้จากที่ไหน
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
So you can help me find something for himถ้างั้นคุณก็สามารถช่วยฉันหาบางสิ่งบางอย่างให้กับเขา
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
It took me so long to find this bookฉันใช้เวลาตั้งนานเพื่อหาหนังสือเล่มนี้
We have to find it within an hourเราต้องหามันให้พบใน 1 ชั่วโมง
We all know where to find himพวกเราทุกคนทราบว่าจะหาเขาเจอได้ที่ไหน
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
We have to find the sourceพวกเราต้องหาแหล่ง(ที่มาของโรค)
I'm going to go out and find himฉันกำลังจะออกไปหาเขา
I can't find anybody to help meฉันไม่สามารถหาใครมาช่วยฉันได้
Can I help you find something?ให้ฉันช่วยคุณหาของบางอย่างไหม?
Did you find everything you needed?คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการหรือยัง?
Did you find what you were looking for?คุณเจอสิ่งที่คุณมองหาอยู่แล้วหรือยัง?
Where did you find it?คุณหามันมาได้จากที่ไหนหรือ?
How did you find out?คุณทราบได้อย่างไร?
Wait while I find the phoneคอยก่อนนะ ขณะที่ฉันหาโทรศัพท์อยู่
Oh no! I can't find my purse!โอไม่ ฉันหากระเป๋าตังส์ไม่เจอ
I put my phone down somewhere and now I can't find itฉันวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งและตอนนี้ฉันหามันไม่เจอ
I decided I would find an answerฉันตัดสินใจที่จะหาคำตอบ
I would find a way to help youฉันอาจพบวิธีที่จะช่วยคุณ
They can't find a way to get through itพวกเขาไม่เจอหนทางที่จะผ่านพ้นมัน
I hope you find what you're looking forฉันหวังให้คุณเจอสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่
You find yourself a good manหาผู้ชายดีๆ ให้ตัวเองสักคนนะ
It took me a long time to find outฉันใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเจอ
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร?
That's what we're trying to find outนั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังค้นหาอยู่
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
Do you find it hard to hide the fact that you're broke?คุณพบว่ามันเป็นการยากที่จะซ่อนความจริงว่าคุณถังแตกใช่ไหม?
I'll definitely find out who you are!ฉันจะค้นหาให้ได้ว่าคุณคือใครกันแน่
Sometimes you have to lose yourself before you can find anythingบางครั้งนายก็ต้องหลงทางบ้างก่อนที่จะค้นพบสิ่งใด
Could you find out how to get there?เธอนึกออกหรือยังว่าเราจะไปที่นั่นได้อย่างไร
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
It's just hard to findมันก็แค่หายากหน่อย
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
Oh, she'll never find me here.โอ้เธอจะไม่พบฉันที่นี่
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง
Don't you think it's serious if they find him in the house?คุณไม่กังวลบ้างหรอ ถ้าพวกเขาเจอเขาในบ้านนี้
You find him! And let me know at once.ถ้าคุณเจอเขา บอกผมด้วย
And remember, nobody eats a bite until I find him.และจำไว้ว่า ไม่มีใครกินกัดจนฉันพบเขา
There, this will be your home, where I can find you always.มีนี้จะเป็นบ้านของคุณ ที่ฉันสามารถหาคุณเสมอ
So this is where I find you.ดังนั้นนี่เป็นที่ที่ฉัน พบคุณ
Uh... can you tell me where we can find Monstro?คุณสามารถบอกฉันที่เรา สามารถหา โมนสทโร?
Could any of you tell me where to find Monstro?ใด ๆ ที่คุณสามารถบอกฉัน การที่จะหา โมนสทโร? โว่ว!
You'll find your dreams come trueคุณจะพบความฝันของคุณเป็น จริงขึ้นมา
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่

find ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, 不迭] cannot cope; find it too much; incessantly
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
[zhé, ㄓㄜˊ, 谪 / 謫] disgrace (an official); find fault
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, 不好意思] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth)
安置[ān zhì, ㄢ ㄓˋ, 安置] find a place for; help settle down; arrange for
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
找到[zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 找到] find (what one was searching for); succeeded in finding
拨冗[bō rǒng, ㄅㄛ ㄖㄨㄥˇ, 拨冗 / 撥冗] find time in the midst of pressing affairs
不及[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, 不及] not as good as; inferior to; find it too late
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
碍难[ài nán, ㄞˋ ㄋㄢˊ, 碍难 / 礙難] inconvenient; difficult for some reason; to find sth embarassing
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation
套问[tào wèn, ㄊㄠˋ ㄨㄣˋ, 套问 / 套問] to sound sb out; to find out by tactful indirect questioning
按下葫芦浮起瓢[àn xià hú lú fú qǐ piáo, ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˇ ㄆㄧㄠˊ, 按下葫芦浮起瓢 / 按下葫蘆浮起瓢] solve one problem only to find another cropping up
一筹莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, 一筹莫展 / 一籌莫展] unable to find a way out; to be at wits' end
不得而知[bù dé ér zhī, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄦˊ ㄓ, 不得而知] unknown; unable to find out
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, 仰屋兴叹 / 仰屋興嘆] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits
找不到[zhǎo bu dào, ㄓㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 找不到] can't find
未找到[wèi zhǎo dào, ㄨㄟˋ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 未找到] could not find; search for ... produced no results
没找到[méi zhǎo dào, ㄇㄟˊ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 没找到 / 沒找到] didn't find
发现物[fā xiàn wù, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ˋ, 发现物 / 發現物] finding
发觉[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, 发觉 / 發覺] find; detect; discover
格兰芬多[Gé lán fēn duō, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄈㄣ ㄉㄨㄛ, 格兰芬多 / 格蘭芬多] Godric Gryffindor, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
探路者[Tàn lù zhě, ㄊㄢˋ ㄌㄨˋ ㄓㄜˇ, 探路者] Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977
病从口入[bìng cóng kǒu rù, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄖㄨˋ, 病从口入 / 病從口入] illness finds its way in by the mouth

find ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with)
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
人の事を言う;人のことをいう[ひとのことをいう, hitonokotowoiu] (exp,v5u) to find fault with other people rather than oneself; the pot calling the kettle black
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
咎める[とがめる, togameru] (v1) to blame; to find fault; to challenge; to threaten; to take someone to task; to aggravate (an injury); (P)
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
捕まる(P);掴まる(P);捉まる;摑まる(oK)[つかまる, tsukamaru] (v5r,vi) (1) (usu. 捕まる) to be caught; to be arrested; (2) (uk) (usu. 掴まる) to hold on to; to grasp; (3) (uk) to find (e.g. proof); to get (e.g. a taxi); (4) (uk) to be detained by; (P)
捜し当てる;探し当てる[さがしあてる, sagashiateru] (v1,vt) to find out; to discover; to detect
探し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s,vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up
探り当てる[さぐりあてる, saguriateru] (v1,vt) to find out
探り箸[さぐりばし, saguribashi] (n) using one's chopsticks to find a food one likes by rummaging in one's dish, pot, etc. (a breach of etiquette)
揚げ足を取る;挙げ足を取る[あげあしをとる, ageashiwotoru] (exp,v5r) to find fault with someone; to flame someone; to trip up somebody
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom)
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
潔しとしない;屑しとしない[いさぎよしとしない, isagiyoshitoshinai] (exp,adj-i) find it against one's conscience (to do); too proud (to do)
潔しとせず[いさぎよしとせず, isagiyoshitosezu] (exp) (See 潔しとしない) find it against one's conscience (to do); too proud (to do)
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs)
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain
立つ(P);発つ[たつ, tatsu] (v5t,vi) (1) (立つ only) to stand; to rise; to stand up; (2) (立つ only) to find oneself (e.g. in a difficult position); (3) to depart (on a plane, train, etc.); (P)
答えを出す[こたえをだす, kotaewodasu] (exp,v5s) to give an answer; to find an answer to a question; to work out a solution
糸口を開く;緒を開く[いとぐちをひらく, itoguchiwohiraku] (exp,v5k) to find a clue; to make a beginning
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify
聞き咎める[ききとがめる, kikitogameru] (v1,vt) to find fault with
聞込む;聞き込む[ききこむ, kikikomu] (v5m,vt) to get information; to find out; to get wind of
蟻族[ありぞく, arizoku] (n,vs) university graduate who has failed to find a high-paying job
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate
ネットファインド[ねっとふぁいんど, nettofaindo] Netfind
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out

find ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักแม่น้ำทั้งห้า[v. (loc.)] (chakmaēnāmt) EN: bring someone around ; find a lot of reasons (for) FR:
ได้งานทำ[v. exp.] (dāi ngān th) EN: get a job ; find work FR:
ดูฤกษ์ยาม[v. exp.] (dū roēk yām) EN: find the auspicious time FR:
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
หาเหตุ[v.] (hāhēt) EN: find fault (with) ; stir things up ; look for trouble FR:
หาเจอ[v. exp.] (hā joē) EN: find FR:
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
หางาน[v. exp.] (hā ngān) EN: find a job FR:
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
หาที่จอดรถ[v. exp.] (hā thījøtro) EN: find somewhere to park FR: trouver une place pour se garer
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce FR: rare ; recherché ; difficile à trouver
จับผิด[v.] (japphit) EN: find faults ; find fault with FR: prendre en défaut
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply ; acquire ; find FR: munir ; équiper ; procurer
เจอ[v.] (joē) EN: find ; discover FR: trouver
เจออะไรที่น่าสนใจ[v. exp.] (joē arai th) EN: find something interesting FR: trouver quelque chose d'intéressant
จุดไต้ตำตอ[v. (loc.)] (juttaitamtø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks FR:
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
แก้ตก (แก้...ตก)[v.] (kaētok (kaē) EN: find a solution FR:
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กำหนดทิศทาง[v. exp.] (kamnot thit) EN: find one's bearings ; take one's bearings ; get one's bearings FR:
เก็บได้[v. exp.] (kep dāi) EN: find FR:
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize FR:
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: move towards ; enter ; find one's way to FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[v.] (khap-okkhap) EN: feel distressed ; find something intolerable FR:
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
คิดออก[v. exp.] (khit øk) EN: find a solution ; have an idea ; figure out ; solve FR: trouver une solution
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into FR:
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ค้นหาความจริง[v. exp.] (khonhā khwā) EN: try and find out the truth FR:
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ค้นพบ[v.] (khonphop) EN: discover ; see about ; find out ; uncover ; rummage FR: découvrir ; dénicher ; identifier
ขุดพบ[v. exp.] (khut phop) EN: dig up ; unearth ; make a find (by digging/excavating) FR:
ขุดทอง[v. exp.] (khut thøng) EN: dig for gold ; find a fortune FR: chercher fortune
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:
เลือกคู่[v. exp.] (leūak khū) EN: select a mate ; find a wife ; find a husband FR:

find ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Bodenfund {m}archaeological find
finden; vorfinden; auffinden | findend; vorfindend; auffindend | gefunden; vorgefunden; aufgefunden | er/sie findet | ich/er/sie fand | er/sie hat/hatte gefunden | ich/er/sie fändeto find {found; found} | finding | found | he/she finds | I/he/she found | he/she has/had found | I/he/she would find
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find
Flussfund {m}river find
Einzelfund {m}single find
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Vorwegnahme {f} | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention
Atopie {f}; Überempfindlichkeitsreaktion
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.]
Entschädigung {f}; Abfindung
Erfindung {f} | Erfindungen
Funkpeilung {f}direction finding
Richtungsfinder {m}direction finder
Dysgeusie {f}; Störung des Geschmacksempfindens [med.]dysgeusia; distortion of sense of taste
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust
Findling {m} | Findlinge
Findelhaus {n} | Findelhäuser
Findelkind {n} | Findelkinder
Finder {m} | Finder
findig {adj} | findiger | am findigstenresourceful | more resourceful | most resourceful
Rechtsfindung {f}finding of justice
Mäkelei {f}fault-finding; censoriousness; carping; finickiness
Gelände {n} | im Gelände | außerhalb des Geländes befindlichsite; ground; premises | off-road | off-site
Geldausgleich {m}; geldliche Abfindung
Hyperästhesie {f}; Überempfindlichkeit für Sinnesreize [med.]hyperaesthesia
Hyperalgesie {f}; gesteigerte Schmerzempfindlichkeit
empfindungslos {adj} | empfindungsloser | am empfindungslosesteninsensitive | more insensitive | most insensitive
erfinderisch; erfindungsreich {adj} | nicht erfinderischinventive | uninventive
empfindlich {adj} | empfindlich gegen Berührungirritable | irritable to the touch
Miterfinder {m}; Miterfinderin
überempfindlich {adj} | überempfindlicher | am überempfindlichstenoversensitive | more oversensitive | most oversensitive
Panorama-Durchsichtsucher {m}panorama optical finder
Empfindung {f} | Empfindungen
Photosensibilität {f}; Lichtempfindlichkeit
Entfernungsmesser {m}range finder; distance meter
Reue {f} | Reue empfindenrepentance | to feel repentant
Pfadfinder {m} | Pfadfinder
Geschmackssinn {m}; Geschmacksempfindung
empfindlich {adj} | empfindlicher | am empfindlichstensensitive | more sensitive | most sensitive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า find
Back to top