ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timely*, -timely-

timely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timely (adj.) เกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลา See also: ที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาละเทศะ Syn. well-timed
timely (adj.) ที่เร็วกว่ากำหนด
English-Thai: HOPE Dictionary
timely(ไทม'ลี) adj. เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา,ทันกาลทันเวลา, See also: timeliness n., Syn. proper,opportune,happy
English-Thai: Nontri Dictionary
timely(adj) ทันเวลา,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK. "The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of pass and..."เอาละ. "สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎเมื่อเงา ในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ... . เมื่อเงาในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ..."
"The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of Pass and Stow.""สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎ.. ปรากฎเมื่อเงาในเวลาที่เจาะจง ทอดผ่านหน้าบ้านของ พาส แล สโตว์."
What do i have to do to get timely intel out of you, bartowski?จะเอาขี้เลื่อยออกจากหัวนายได้ไง
The timely mistake of a beautiful woman.ที่สาวสวยเกิดข้อผิดพลาด
"How timely was the arrival of the money you sent. ""เงินที่ลูกส่งมานั้น มาได้ทันเวลาพอดี"
"In order to affect a timely halt to deteriorating conditions, and to ensure the common good, a state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty, the King.ตามบทบัญญัติของ ลอร์ด คัทเลอร์ แบคเก็ท ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแห่งสมเด็จพระราชา ด้วยบัญญัติภายใต้กฎอัยการศึก
But when he paid A visit to his grandfather, He made a timely discovery.แต่เมื่อเขาได้ไปเยี่ยมคุณตาของเขา เขาก็ได้พบทันที
Fix it, and in a timely fashion, otherwise you're all going as the "Real Housewives of New Jersey" for Halloween.เอาไปเปลี่ยน แล้วก็ให้ไวด้วย ไม่งั้นพวกเธอทั้งหมดจะได้ไป งานฮาโลวีนในฐานะ ยัยแม่บ้านจากนิวเจอซีตัวจริง
Tell your undertaker friend that I will get the assignment done in a timely manner.บอกเพื่อนผู้รับใช้คุณที ฉันจะทำให้เสร็จทั้งหมด ให้ทันในเวลาที่กำหนด
However, it does present an opportunity both timely and unique.ถึงอย่างนั้นก็เหอะ มันก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ที่ยิ่งใหญ่
Since you got the plantation after Mrs. Kim's timely death.เพราะท่านได้ไร่ หลังจากแม่นางคิมตาย
So, during the time while I was in the ICU, the company was at risk of bankruptcy, but it was prevented in a timely manner?ถ้างั้น ตอนที่ฉันอยูในICU บริษัทจะล้มละลาย แต่ป้องกันได้ทันเวลาใช่ไหม?

timely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, 澍] moisture; timely rain
瑞雪[ruì xuě, ㄖㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˇ, 瑞雪] timely snow
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
及时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, 及时 / 及時] in time; promptly; without delay; timely
过早[guò zǎo, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ, 过早 / 過早] premature; untimely; over-hasty (conclusion)
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, 适时 / 適時] timely; apt to the occasion
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, 不入时宜 / 不入時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 不合时宜 / 不合時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times

timely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
助け船;助け舟[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune
適時[てきじ, tekiji] (n,adj-na,adj-no) timely; opportune; (P)
非命[ひめい, himei] (n) unnatural or untimely death
非業[ひごう, higou] (n) unnatural or untimely (death)

timely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาลมรณะ [n.] (kālamarana) EN: timely death FR:
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:
ผิดจังหวะ[adj.] (phit jangwa) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune FR:
วิกาล[adj.] (wikān) EN: untimely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timely
Back to top