ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unchaste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unchaste*, -unchaste-

unchaste ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unchaste (adj.) ที่ไม่บริสุทธิ์ See also: ที่ไม่ใช่พรหมจาร, ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา Syn. lascivious, bawdy Ops. chaste, virtuous, pure

unchaste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่บริสุทธิ์[adj.] (mai børisut) EN: unchaste FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unchaste
Back to top