ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bound*, -bound-

bound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bound (adj.) ผูกพัน See also: สนิทสนม
bound (adj.) หุ้มปก See also: เข้าปก, ใส่ปก
bound (adj.) ผูก See also: ถ่ายไม่ออก
bound (adj.) เป็นพรหมลิขิต See also: เป็นโชคชะตา Syn. predetermined
bound (adj.) มีสัญญาผูกมัด See also: มีการผูกมัด Syn. obliged, compelled Ops. voluntary
bound (vi.) มุ่งหน้า See also: มุ่ง, ตรงไปยัง
bound (vi.) กระโดด Syn. leap
bound (n.) การกระโดด
bound (n.) เส้นแบ่งเขตแดน See also: เส้นแบ่งเขต Syn. boundary
bound (n.) ข้อจำกัด
bound (vt.) จำกัด See also: จำกัดขอบเขต Syn. confine
bound (n.) เส้นขอบเขต See also: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขตแดน
boundaries (n.) เขตแดน See also: กั้นเขตแดน, เส้นแบ่งเขต
boundary (n.) ขอบเขต See also: เขตแดน, อาณาเขต Syn. border
bounded (adj.) มีขอบเขต See also: มีเขตจำกัด, มีที่สิ้นสุด Syn. limited Ops. boundless
bounded (adj.) ซึ่งเป็นวงแหวน See also: ซึ่งสวมแหวน, ซึ่งประดับด้วยแหวน Syn. engaged
bounden (adj.) ซึ่งผู้มัดหรือเป็นภาระรับผิดชอบ
boundless (adj.) ไม่มีที่สิ้นสุด See also: มากมาย, กว้างใหญ่ Syn. infinite
boundlessness (n.) ความไม่มีที่สิ้นสุด Syn. infinitude, illimitability Ops. limitedness
bounds (n.) ข้อกำหนดที่ยอมรับได้
boundtiful (adj.) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์ See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย Syn. fructuous, prolific
English-Thai: HOPE Dictionary
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
bounden(เบา'เดิน) adj. จำต้อง,มีภาระหน้าที่, Syn. bound
bounder(เบา'เดอะ) n. คนเฮงซวย,คนจัญไร
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
bounden(adj) มีภาระ,มีพันธะ,จำเป็น,จำต้อง
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bound๑. ขอบเขต๒. แบบมีขอบเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bounds registersเรจิสเตอร์แบ่งเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boundรวมตัว,ถูกจับไว้ [การแพทย์]
Boundariesเขตแดน [TU Subject Heading]
Boundary disputesข้อพิพาทเขตแดน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักสงฆ์ (n.) temple without royal bound Buddhist stone (leave)
หมูแหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork
แหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork Syn. หมูแหนม
ขอบขัณฑสีมา (n.) boundary See also: border, frontier Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ
ขอบเขต (n.) boundary See also: range, extent, bound, border, precinct Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต, บริเวณ
ขัณฑสีมา (n.) boundary See also: border, frontier Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ, ขอบขัณฑสีมา
บริเวณ (n.) boundary See also: border, frontier Syn. เขตแดน, ขอบเขต, ขอบขัณฑสีมา
บริเวณ (n.) boundary See also: range, extent, bound, border, precinct Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต
เส้นเขตแดน (n.) boundary See also: border, borderline, frontier Syn. แนวเขตแดน, เขตแดน
แนวพรมแดน (n.) boundary See also: border, borderline, frontier Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน
เส้นเขต (n.) boundary line See also: borderline
เส้นเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. แนวพรมแดน, เขตแดน
แนวเขต (n.) boundary line See also: borderline Syn. เส้นเขต
แนวเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน
สีมา (n.) boundary marker of a temple Syn. ใบเสมา
เสมา (n.) boundary marker of a temple Syn. สีมา, ใบเสมา
ใบเสมา (n.) boundary marker of a temple Syn. สีมา
ประโคน (n.) boundary-post See also: frontier-post
สุดสายตา (adv.) boundlessly See also: endlessly Syn. สูดลูกหูลูกตา
สูดลูกหูลูกตา (adv.) boundlessly See also: endlessly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I mean, there just has to be some boundariesฉันหมายความว่า มันต้องมีขอบเขตบ้าง
I don't love boundaries but I can do themฉันไม่ชอบขอบเขตแต่ฉันสามารถทำให้มีได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่
No, they're bound to know her. Her rings, bracelets she always wore.ไม่ พวกเขาจําหล่อนได้จากเเหวน และสร้อยข้อมือที่หล่อนใส่เป็นประจํา
We were bound to have one.คุณสามารถบอกได้โดยเหงื่อ
Whatever it's eaten in the last 24 hours is bound to still be in there.อะไรที่มันกินเข้าไปใน 24 ชม.มานี่ ยังอยู่ในนั้นเเน่นอน
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่
Franks was first. Towers second. There's bound to be a third.แฟร๊งค์เป็นรายแรก ทาวเวอร์รายที่สอง ต้องมีรายที่ 3 แน่ๆ
DSI is bound to offer you both tits.ดีเอสไอ จะตะครุบตัวนายอย่างแน่นอน
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง
The book is bound in human skin... and contains the recipes for her most powerful and evil spells."หนังสือนี่ทำมาจากหนังมนุษย์... ประกอบไปด้วยการปรุงยาที่มีอำนาจมากและคถาของซาตาน."
I'm bound to say I don't find you very convincing.ฉันผูกติดกับว่าฉันจะไม่พบ คุณเชื่อมาก
And with the way the other books have sold... this one is bound to be very, very popular.ด้วยวิธีนี้จึงทำให้เล่มอื่นๆขายได้ แต่เล่มนี้จะเป็นยิ่งกว่าเล่มอื่นๆ มันจะฮิตสุดๆ
Unless you, too, are bound in the secrecy which Lydia seems to think necessary.นอกจากนี้ป้าไม่ต้องไปเก็บความลับอีกแล้ว ซึ่งลิเดียดูเหมือนจะคิดว่ามันไม่จำเป็นเลย

bound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必定[bì dìng, ㄅㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, 必定] be bound to; be sure to
合订本[hé dìng běn, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, 合订本 / 合訂本] bound volume; one-volume edition
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, 一步登天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 保险 / 保險] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 下界] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals
总得[zǒng děi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄟˇ, 总得 / 總得] must; have to; be bound to
[wǎng, ㄨㄤˇ, 往] to go (in a direction); to; towards; (of a train) bound for; past; previous
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 境] border; place; condition; boundary; circumstances; territory
[zhěn, ㄓㄣˇ, 畛] border; boundary; field-path
反弹[fǎn dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ, 反弹 / 反彈] bounce back; rebound
其乐不穷[qí lè bù qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 其乐不穷 / 其樂不窮] boundless joy
其乐无穷[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ˊ ㄑㄩㄥˊ, 其乐无穷 / 其樂無窮] boundless joy
[qí, ㄑㄧˊ, 圻] boundary; a border
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
[gāi, ㄍㄞ, 垓] boundary
[yán, ㄧㄢˊ, 埏] boundary
境界[jìng jiè, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, 境界] boundary; state; realm
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 徼] boundary; go around
浩茫[hào máng, ㄏㄠˋ ㄇㄤˊ, 浩茫] boundless; unlimited
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 界] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy)
界限[jiè xiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 界限] boundary; marginal
边界[biān jiè, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ, 边界 / 邊界] boundary; border
边界层[biān jiè céng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄘㄥˊ, 边界层 / 邊界層] boundary layer
边界线[biān jiè xiàn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 边界线 / 邊界線] boundary line; border line
无垠[wú yín, ˊ ˊ, 无垠 / 無垠] boundless; vast
无边无际[wú biān wú jì, ˊ ㄅㄧㄢ ˊ ㄐㄧˋ, 无边无际 / 無邊無際] boundless; limitless
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 茫茫] boundless; vast and obscure
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, 苍茫 / 蒼茫] boundless; vast; hazy (distant horizon)
苍莽[cāng mǎng, ㄘㄤ ㄇㄤˇ, 苍莽 / 蒼莽] boundless
交界[jiāo jiè, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝˋ, 交界] common boundary; common border
大陆坡[dà lù pō, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄛ, 大陆坡 / 大陸坡] continental slope (boundary of continental shelf)
陆坡[lù pō, ㄌㄨˋ ㄆㄛ, 陆坡 / 陸坡] continental slope (boundary of continental shelf)
临界[lín jiè, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, 临界 / 臨界] critical; boundary
临界点[lín jiè diǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, 临界点 / 臨界點] critical point; boundary point
弹力[tán lì, ㄊㄢˊ ㄌㄧˋ, 弹力 / 彈力] elasticity; elastic force; spring; rebound; bounce
不穷[bù qióng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 不穷 / 不窮] endless; boundless; inexhaustible
无穷[wú qióng, ˊ ㄑㄩㄥˊ, 无穷 / 無窮] endless; boundless; inexhaustible

bound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
上界[じょうかい, joukai] (n) (1) upper world; heaven; superkingdom; (2) {math} upper bound
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P)
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law)
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
綴じ暦;綴暦(io)[とじごよみ, tojigoyomi] (n) (See 柱暦) bound almanac; calendar in the form of a book
羈縻[きび, kibi] (vs) to be tied down; to be fastened; to be bound to
美本[びほん, bihon] (n) attractively bound book
義理にも[ぎりにも, girinimo] (exp) (often with negative verb) in all conscience; in honour; in duty bound
草紙;草子;双紙;冊子[そうし, soushi] (n) (1) written work (esp. a bound text, as opposed to a scroll); (2) a text written entirely in kana; (3) graphic novel (esp. one created between the 12th and 19th centuries); (4) notebook (for practicing kana, drawing pictures, etc.); (5) rough draft
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period)
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds
アウトオブバウンズ[, autoobubaunzu] (n) out of bounds
アウトバウンド[, autobaundo] (n) {comp} outbound
インバウンド[, inbaundo] (n) {comp} inbound
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] (n) {comp} area boundary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] (n) {comp} service area boundary
スンニ・トライアングル;スンニトライアングル[, sunni . toraianguru ; sunnitoraianguru] (n) Sunni Triangle (area of Iraq bounded by Baghdad, Ramadi and Tikrit) (ara
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] (n) {comp} boundary alignment
バウンド[, baundo] (n,vs) bound; bounce; (P)
ワード境界[ワードきょうかい, wa-do kyoukai] (n) {comp} word boundary
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse
上下限[じょうげげん, jougegen] (n) {comp} bounds
下り便[くだりびん, kudaribin] (n) down train; outbound train
下り線[くだりせん, kudarisen] (n) down line; outbound line
下界[げかい, gekai] (n) (1) this world; the earth; hades; the nether world; (2) lower bound; (P)
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P)
仮綴本;仮とじ本[かりとじほん, karitojihon] (n) (1) booklet; paper-bound book; (2) brochure
係り結び;係結び[かかりむすび, kakarimusubi] (n) {ling} connection; relation; linked form; bounded form
八荒[はっこう, hakkou] (n) the national boundaries
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
切りのない;切りの無い[きりのない, kirinonai] (exp,adj-i) (uk) (See 切りがない) endless; boundless
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロセッサバウンド[ぷろせっさばうんど, purosessabaundo] processor bound (a-no)
プロセッサ処理主体[プロセッサしょりしゅたい, purosessa shorishutai] processor bound (a-no)
上界[じょうかい, joukai] upper bound
下界[げかい, gekai] lower bound
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment
ワードの境界[ワードのきょうかい, wa-do nokyoukai] word boundry
上下限[じょうげげん, jougegen] bounds
上限値[じょうげんち, jougenchi] upper bound, upper value
境界[きょうかい, kyoukai] boundary
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem
境界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment
境界要素法[きょうかいようそほう, kyoukaiyousohou] BEM, Boundary Element Method
文字境界[もじきょうかい, mojikyoukai] character boundary
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] record boundary character

bound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราภาษีผูกพัน[n. exp.] (attrā phāsī) EN: bound rate FR:
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound FR: rebondir
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive FR: bondir ; sauter ; plonger
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]
ขอบเขตบน[n. exp.] (khøpkhēt bo) EN: upper bound FR:
ขอบเขตบนน้อยสุด[n. exp.] (khøpkhēt bo) EN: least upper bound FR:
ขอบเขตชั้น [n. exp.] (khøpkhēt ch) EN: class bound FR:
ขอบเขตล่าง[n. exp.] (khøpkhēt lā) EN: lower bound FR:
ขอบเขตล่างมากสุด[n. exp.] (khøpkhēt lā) EN: greatest lower bound FR:
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip FR: sauter ; bondir
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce FR: bondir ; sauter
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; aim to ; advance towards ; go to ; target FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead FR: se diriger vers
ภักดี[v.] (phakdī) EN: be loyal to ; feel bound to FR: être loyal (envers) ; faire preuve de loyauté
เผ่น[v.] (phen) EN: leap ; spring ; bound ; fly ; rush FR: s'élancer ; bondir
เผ่นพรวด[v. exp.] (phen phrūat) EN: leap suddenly ; jump ; flee ; spring ; bound ; clear out at top speed FR:
โผน[v.] (phōn) EN: jump on ; leap on ; spring ; bound FR: prendre son élan ; s'élancer
ผูกมัด[v.] (phūkmat) EN: commit (oneself) ; be bound FR:
ผูกมัด[v.] (phūkmat) EN: be bound ; restrain FR: ficeller ; ligoter ; attacher ; lier
ผูกพัน[v.] (phūkphan) EN: commit ; be bound ; have ties with ; be tied to FR: être lié à
ผูกพัน[adj.] (phūkphan) EN: bound ; adjoint FR: attaché à ; engagé ; lié
ระทึก[v.] (ratheuk) EN: bound ; thump FR:
สัจพจน์การมีค่าขอบเขตบนน้อยสุด[n. exp.] (satjaphot k) EN: least upper bound axiom FR:
ถูกภาคทัณฑ์[v. exp.] (thūk phākth) EN: be given probation ; be bound over on probation ; be placed on probation ; be put on probation FR:
ตัวแปรแบบมีขอบเขต[n. exp.] (tūapraē baē) EN: bound variable FR:
ยอมผูกพันตน[v. exp.] (yøm phūkpha) EN: agree to be bound FR:
อาเกียรณ์[X] (ākīen) EN: aboundingly FR:
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal ; boundless FR: infini ; éternel
อันต-[pref.] (anta-) EN: boundary ; region ; territory FR:
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
ใบสีมา[n.] (baisīmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
บริเวณไม่มีขอบเขต[n. exp.] (børiwēn mai) EN: unbounded region FR:
ชายแดน[n. exp.] (chāi daēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland FR: frontière [f]
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาดาษ[v.] (dādāt) EN: be scattered ; teem ; abound FR:

bound ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
untere Grenze {f}lower bound
obere Grenze {f}upper bound
Bestimmungshafen {m} | mit Bestimmungshafen ...port of destination | bound for ...
bezaubert {adj}spell bound
Bereichsgrenze {f}area boundary
Indexgrenzen {pl}array bounds
Grenzpaar {n}bound pair
Jahresband {m}bound volume
weisungsgebunden {adj}bound by instruction
Berührpunkt {m} [math.]boundary point
Grenzlinie {f}boundary (line); demarcation line; line
Grenzpfahl {m}boundary post
Grenzschicht {f}boundary layer
Grenzschichtabsaugung {f}boundary layer suction
Grenzschichttheorie {f}boundary layer theory
Randpunkt {m} [math.]boundary point
Osten {m} | nach Osten gehendEast | eastbound
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor
Phasengrenze {f}phase boundary; phase limit
Rand {m} [math.]boundary
Rebound {m} [sport]rebound
Unendlichkeit {f}unboundedness
schrankenlos {adj}boundless; unbounded; limitless; unlimited
unbegrenzt {adj}unbounded
unbegrenzt {adv}unboundedly
Rückreise {f} | auf der Rückreise befindlichway back; return journey; voyage home | homebound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bound
Back to top