ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irresponsible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irresponsible*, -irresponsible-

irresponsible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irresponsible (adj.) ขาดความรับผิดชอบ Syn. unreliable, careless Ops. responsible
English-Thai: HOPE Dictionary
irresponsible(เออริสพอน'ซะเบิล) adj. ไม่รับผิดชอบ,ขาดความรับผิดชอบ., See also: irresponsibility, irresponsibleness n. irresponsibly adv., Syn. irresolute
English-Thai: Nontri Dictionary
irresponsible(adj) ขาดความรับผิดชอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัดความรับผิดชอบ (v.) be irresponsible See also: be not responsible, disclaim a responsibility
ไม่รับผิดชอบ (v.) be irresponsible See also: be not responsible, disclaim a responsibility Syn. ปัดความรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But what I won't stand for, what I will lose sleep over, and I love my sleep, is the idea of an irresponsible rogue agent working in my office.และจากนั้นคุณหลบหนีจากที่เกิดเหตุ ตอนนี้, ผมไม่ใช่คนแปลกหน้า ที่ไม่ควรให้เกียรติ คุณไม่รู้หรอกว่า ผมต้องทนปั้นหน้าขนาดไหน
Screw ups with the ratios are what's behind the collapse of bridges and buildings, Irresponsible bastards!การผสมไม่ถูกส่วน ทำให้ สะพานและตึกพังลงมา ไอ้พวกไม่มีความรับผิดชอบ
I should sue your irresponsible ass off for this.ชั้นจะฟ้องที่พวกคุณไม่มีความรับผิดชอบ
Oh,it'd be pretty irresponsible If I didn't,Wouldn't it?โอว,มันจะเป็นการไม่รับผิดชอบ ถ้าผมไม่รู้,ถูกมั๊ย?
Thanks for having me and my irresponsible child over to your house.ขอบคุณที่ให้ผมกับลูกสาว เหลือขอมาที่บ้านนะครับ
I can't believe how irresponsible you're being.ฉันไม่อยากเชื่อเลยกับความไม่รับผิดชอบ ที่คุณแสดงออกมา
Michael, Jill is irresponsible for letting you stay with her.ไมเคิล จิลไม่รับผิดชอบที่ให้ลูกอยู่กับเธอ
Like an irresponsible child.เหมือนเด็กไม่มีความรับผิดชอบ
How irresponsible of you to not be around during such a crucial time!ทำไมถึงไม่เตรียมรับมือสถานการณ์ให้พร้อม?
You know, what kind of irresponsible bastardคนสารเลวไร้ความรับผิดชอบแบบไหน
I feel that's deeply irresponsible as our teacher.ในฐานะครู ทำแบบนี้มันช่างไร้ความรับผิดชอบ
You are irresponsible immature person who can't break into reality.คุณขาดความรับผิดชอบ ไม่สามารถกลับสู่ความจริง

irresponsible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
瞎说[xiā shuō, ㄒㄧㄚ ㄕㄨㄛ, 瞎说 / 瞎說] irresponsible talk
胡扯淡[hú chě dàn, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, 胡扯淡] nonsense; irresponsible patter
不负责任[bù fù zé rèn, ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 不负责任 / 不負責任] irresponsible

irresponsible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper
投げ遣り;投げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible
放漫経営[ほうまんけいえい, houmankeiei] (n) irresponsible management; loose management; sloppy management
放談[ほうだん, houdan] (n,vs) free talk; irresponsible talk
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
乱脈経営[らんみゃくけいえい, ranmyakukeiei] (n) chaotic (irresponsible) management of a company
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens
利益至上主義[りえきしじょうしゅぎ, riekishijoushugi] (n) self interest supremacy doctrine; (irresponsible) capitalism
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P)

irresponsible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอย ๆ = ลอยๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible FR:
ไม่ดูดำดูดี[v. exp.] (mai dū dam ) EN: be unconcerned (about) ; take no interest ; be irresponsible FR:
ไม่รับผิดชอบ[v. exp.] (mai rapphit) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility FR: décliner toute responsabilité
ไม่รับผิดชอบ[adj.] (mai rapphit) EN: irresponsible FR:
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility FR:

irresponsible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unverantwortlich; verantwortungslos {adj} | unverantwortlicher; verantwortungsloser | am unverantwortlichsten; am verantwortungslosestenirresponsible | more irresponsible | most irresponsible
Verantwortungslosigkeit {f}irresponsibleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irresponsible
Back to top