ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwind*, -unwind-

unwind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwind (vi.) คลายออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่) See also: คลี่ออก Syn. uncoil
unwind (vt.) คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่) See also: แก้ออก, คลายออก Syn. undo, loose, untwist, untwine
unwind (vi.) ผ่อนคลาย See also: คลายเครียด Syn. relax
English-Thai: HOPE Dictionary
unwind(อันไวนดฺ') vt.,vi. ม้วนออก,คลี่ออก,แก้,คลาย,ปล่อย,ขยาย,ผ่อนคลาย.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwound (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ unwind
unwound (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ unwind
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why can't I have a little drink to unwind myself?ทำไมจะดื่มผ่อนคลายให้ตัวเองไม่ได้
Look, I'm just gonna unwind a little bit.ผมแค่อยากจะผ่อนคลายก่อนสักแป๊บ.
I'd come back to a quiet apartment and unwind without having to deal with anybody.ฉันกลับไป เจอห้องที่เงียบสงัด ไม่มีลมแม้แต่จะพัดผ่านฉัน
D take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I'll just be myself d d I'll just sing my song d* take it day by day * * things are not so gray * * feel the wind free my mind *
Yeah, there's nothing natural about us. ♪ We'll start to unwind ♪ ♪ don't look behind I'll show you how... ♪ใช่ แต่เรามันพวกผิดธรรมชาติ นายสับสน เอเดน
I stayed behind to keep an eye on my patients and unwind from a few very hectic months.ผมเลยหมกหมุ่นอยู่กับคนไข้ของผม และพักผ่อนหลังต้องเจอกับเดือนที่วุ่นวาย
Right, unwind the vines, and don't let go until we're all on board.ใช่แล้ว แก้เชือกผูกเรือ และอย่าเพิ่งออกเรือจนกว่าพวกเราจะขึ้นไปครบ
This is our time to unwind howsoever and with whatsoever we choose, right?นี่เป็นเวลาผ่อนคลายของเรา เราจะเลือกทำอะไรยังไง มันก็เรื่องของเรา จริงมั้ย?
It's important when in the field to unwind from time to time.มันสำคัญมาก ตอนที่อยู่ในสนาม คลี่คลายครั้งแล้วครั้งเล่า
Unwind the binds, don't let go until we're all on board.คลายเชือกออก /N แล้วอย่าเพิ่งไปไหนจนกว่าพวกเราจะขึ้นไปบนเรือทั้งหมด
We came out here just to relax, didn't we? Just to sail and unwind, eh?เราออกมาเพื่อพักผ่อนใช่มั้ย ปล่อยไปตามลมดีกว่า
Grooves would match. Paper unwinds at the muzzle.รอยของร่องก็จะตรง กระดาษก็จะคลี่ออกที่ปลายปืน

unwind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛ぎ[くつろぎ, kutsurogi] (n,adj-no) ease; relaxation; comfort; unwinding

unwind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้เครียด[v. exp.] (kaē khrīet) EN: relax ; unwind FR:
ไข[v.] (khai) EN: open ; unwind ; unfold ; crank ; uncover ; unlock ; untap ; unscrew FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
คลายอารมณ์[v. exp.] (khlāi ārom) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm ; unwind FR: détendre son esprit ; se relaxer
ผ่อนคลาย[v.] (phønkhlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate : unwind FR: se relaxer
ปล่อยอารมณ์[v. exp.] (plǿi ārom) EN: relax ; unwind FR: se détendre ; se relaxer

unwind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwickelrolle {f}unwind reel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwind
Back to top