ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfastened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfastened*, -unfastened-

unfastened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfastened (adj.) หลุด See also: หลุดลุ่ย, ห้อย Ops. bound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfastened
Back to top