ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

libertine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *libertine*, -libertine-

libertine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
libertine (n.) ทาสที่ได้รับการปลดปล่อย (ในสมัยโรมันโบราณ)
libertine (adj.) ที่ประพฤติผิดศีลธรรม See also: ที่ไม่อยู่ในศีลธรรม, ที่หลงระเริง, ที่ทำอะไรตามใจชอบ Syn. amoral, sensual, lascivious, lewd
libertine (n.) ผู้ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยา See also: คนที่ปราศจากศีลธรรม, คนที่หลงระเริงในโลกียสุข Syn. debauchee, lecher, sensualist Ops. prude
English-Thai: Nontri Dictionary
libertine(adj) ไร้ศีลธรรม,ปล่อยตัว,หลงระเริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One day Madam presented me to the libertine in questionหนึ่งมาดามวันที่แสดงฉัน to the libertine ในคำถาม
The libertine circle has come to an end.วงเวียนแห่งความหลงระเริง ได้ถึงคราวสิ้นสุด
One day Madam sent me to another libertineหนึ่งมาดามวันที่ส่ง to another ให้ฉัน libertine
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ
To be the libertine. The artist, speaking of which, did you ever tell your friend, Neal, that you hired local talent for the mural?คุณหลงระเริง ศิลปิน จะว่าไปคุณเคยบอกนีลเพื่อนคุณมั้ย
The Libertine...c.bg_transparentเดอะลิเบอร์ทีน... /c.bg_transparent
My name is Seth, and I am the owner of the soon-to-open restaurant, Seth's Libertine.c.bg_transparentผมชื่อเซธ ผมเป็นเจ้าของร้านอาหาร/c.bg_transparent c.bg_transparentที่กำลังจะเปิดเร็ว ๆ นี้/c.bg_transparent c.bg_transparentเซธ ลิเบอร์ทีน/c.bg_transparent

libertine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 泆] licentious, libertine, dissipate

libertine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドンファン[, donfan] (n) (1) Don Juan; (2) womanizer; libertine
蕩児[とうじ, touji] (n) libertine
遊冶郎[ゆうやろう, yuuyarou] (n) libertine; man of pleasure
道楽者[どうらくもの, dourakumono] (n) (See 遊び人) libertine; playboy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า libertine
Back to top