ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unravel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unravel*, -unravel-

unravel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unravel (vi.) แก้ออก See also: แก้ไข, แก้ Syn. unwind
unravel (vt.) แก้ออก See also: แก้ไข, แก้ Syn. unwind
English-Thai: HOPE Dictionary
unravel(อันแรฟ'เวิล) vt.,vi. แก้,ปลด,ปล่อย,เป็นอิสระ., See also: unraveler,unraveller n. unravelment n., Syn. make plain,solve
English-Thai: Nontri Dictionary
unravel(vt) คลี่คลาย,แก้,ปลดปล่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่ย (v.) unravel
เสาะด้าย (v.) unravel cotton thread Syn. สาวด้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, why it cannot posit a solution for a schoolteacher and a king.I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music,
Everybody's nerves are fried, but we can't unravel here.ทุกคนเป็นบ้ากันหมด นั่งอยู่ตรงนี้เราเราแก้ปัญหาไม่ได้
And if you were to testify on this case, the whole thing would unravel if anyone were to find out that you're involved with a member of the victim's family.และถ้าคุณเป็นพยานให้การในคดีนี้ เรื่องทั้งหมดอาจถูกเปลี่ยนไป ถ้ามีคนรู้ว่าคุณมีความสัมพันธ์
But that situation needs to unravel itself.แต่สถานการณ์ภายในนั้น ต้องให้มันคลี่คลายด้วยตัวเอง
But I think it's time we unravel the mummy and the mystery.แต่ฉันคิดว่าได้เวลาที่จะ คลี่คลายมัมมี่และเรื่องลึกลับนี้แแล้วล่ะ
I could reach into a man's soul and unravel it with one tug.ฉันสามารถเข้าถึงจิตวิญญานของคน และปลดปล่อยมันได้ด้วยการกระตุ้นครั้งเดียว
Modern code-breaking methods won't unravel it.ฉันต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ส่วนนึงของการจัดแสดง
But the universe is a very big place, and we've only just started to unravel its mysteries.และเราได้เริ่มต้นเพียงแค่การ คลี่คลายความลึกลับของมัน
Professor Giulio Tononi of the University of Wisconsin is studying how our brains change when they lose consciousness, and in doing so, he's hoping to unravel the secret of what makes us us.ศาสตราจารย์ลิโอ ทอโนนี ของ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน กำลังศึกษาวิธีการที่สมองของเรามี การเปลี่ยนแปลง เมื่อพวกเขาเสียสติ
Do you remember when she started to unravel the other day in the courtyard?เธอจำตอนที่หล่อนเริ่มอธิบายเรื่องต่างๆเมื่อวันก่อน ที่ลานโรงเรียนได้ไหม
Driving out to some crime scene in the middle of nowhere at 5:00 a.m., asking Rigsby what sort of sad story you gotta unravel this time.ขัยรถไปสถานที่เกิดเหตุ ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนตีห้า ถามริกส์บีว่าเรื่องเศร้าประเภทไหน
It's just that progressive behavior in many ways can unravel their recovery efforts.เป็นเพราะการพัฒนาด้านพฤติกรรม ในหลายๆแบบ สามารถช่วยในการรักษาได้

unravel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 绎 / 繹] continuous; explain; unravel

unravel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
散ける[ばらける, barakeru] (v1,vi) to unravel
乱れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P)
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease

unravel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
คลายปม[v. exp.] (khlāi pom) EN: unravel ; be unravelled FR: dénouer
ลุ่ย[v.] (lui) EN: fall apart ; split off ; unravel FR:
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order FR: débrouiller ; démêler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unravel
Back to top