ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

designed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *designed*, -designed-

designed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
designed (adj.) ซึ่งวางแผนเอาไว้ See also: ซึ่งเตรียมการเอาไว้ Syn. planned, expected Ops. unintended
designedly (adv.) โดยตั้งใจ See also: โดยจงใจ, อย่างเจตนา Syn. advisedly, voluntarily
English-Thai: Nontri Dictionary
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว

designed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
解嘲[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, 解嘲] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule

designed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
帯祝い[おびいわい, obiiwai] (n) obi-tying ceremony designed to ensure safe birth of a child
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism
汗取り;汗袗[あせとり, asetori] (n) undergarment designed to soak up sweat
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood
消波ブロック[しょうはブロック, shouha burokku] (n) (obsc) breakwater designed to dissipate waves, made out of tetrapods
舌三寸[したさんずん, shitasanzun] (n) (See 舌先三寸) eloquence or flattery designed to deceive
舌先三分[したさきさんぶ, shitasakisanbu] (n) a glib tongue (with fair words); fluent talk designed to deceive; talk something away
舌先三寸[したさきさんずん, shitasakisanzun] (n) eloquence or flattery designed to deceive
足湯;脚湯[あしゆ, ashiyu] (n) footbath; hot spring bath designed for soaking one's feet
防寒具[ぼうかんぐ, boukangu] (n) heavy outfit designed to keep out the cold

designed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีวัตถุประสงค์เพื่อ[v. exp.] (mī watthupr) EN: be designed to FR: être destiné à
ออกแบบมา[v. exp.] (øk baēp mā) EN: be designed FR: être conçu (pour) ; être destiné (à)
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า designed
Back to top