ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispose*, -dispose-

dispose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispose (vt.) จัดให้เข้าที่ See also: จัดวาง, จัดการ, ควบคุม Syn. arrange, array
dispose of (phrv.) เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้) See also: ย้ายออก
dispose towards (phrv.) ตัดออกไป See also: เอาออกไป
English-Thai: HOPE Dictionary
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle,remove,affect,induce ###A. disarrange,deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผด็จศึก (v.) dispose of a war See also: subdue the enemy, finish a fight, put an end to the war Syn. กำราบ, ปราบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill... period!ในเวียดนามงานของเขาคือการกำจัดบุคลากรศัตรู ที่จะฆ่า จบ
'Your task is not only to track down and destroy this beast, but also to dispose of its gigantic corpse."หน้าที่ของคุณ ไม่เพียงแต่ต้องปลิดชีวิตสัตว์ร้ายนั่น" "แต่ต้องกำจัดร่างของมัน"
Now, these are the people who, in a panic... had to dispose of the nitroglycerine... and that is what sealed their fate.ขณะนี้ยังมีคนที่, ในความหวาดกลัว ... มีการจำหน่าย ของไนโตรกลีเซอ ... และเป็นสิ่งที่ปิดสนิท ชะตากรรมของพวกเขา
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว
And that's the way it was. Each day I would dispose of as much loose skin, fingernails and hair as possible.ทุกวันผมต้องกำจัดผิว เล็บและผมเท่าที่ทำได้
I won't let you dispose of it as you pleaseฉันไม่มีทางปล่อยให้เธอทำแบบนั้น
She tried to dispose of it in the girls' bathroom.และเธอพยายามกำจัดมันในห้องน้ำหญิง
I will dispose of the old man.ข้าจะกำจัดไอ้แก่นี่เอง
Shimizu. Dispose of the dog.ชิมิซึ จัดการหมานั่นซะ..
Not exactly ideal in the element of surprise department, and I have to find a new way to dispose of Little Chino's body.จะจู่โจมโดยไม่ให้รู้ตัวคงลำบาก แถมยังต้องหาวิธีกำจัดชิ้นส่วนอีก
How could I eat your cooking? Dispose of him.ฉันไม่อยากเห็นหน้าแก กำจัดมันซะ
Even with his thousands and his houses, how can you, of all people, dispose of yourself without affection?คุณไปอยู่กับเขาทั้งที่ไม่รักได้ยังไง ฉันจะไปอยู่กับเขา ทั้งที่ไม่รักได้ยังไงนะเหรอ

dispose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支配权[zhī pèi quán, ㄓ ㄆㄟˋ ㄑㄩㄢˊ, 支配权 / 支配權] authority to dispose of sth
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 厝] bury; to place; dispose
[shàn, ㄕㄢˋ, 善] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect
不适[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, 不适 / 不適] unwell; indisposed; out of sorts
违和[wéi hé, ㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 违和 / 違和] unwell; indisposed; out of sorts; euphemism or honorific for ill

dispose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り回す;取回す[とりまわす, torimawasu] (v5s,vt) to rotate in one's hands; to treat; to manage; to dispose of
取り計らう;取計らう[とりはからう, torihakarau] (v5u,vt) to manage; to settle; to dispose of; to deal with; to arrange
売り飛ばす[うりとばす, uritobasu] (v5s,vt) to dispose of; to sell off
弁じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to speak; to talk; to argue; to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
弁ずる[べんずる, benzuru] (vz) to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
捌かす;捌す[はかす, hakasu] (v5s,vt) (1) to drain away; (2) to sell off; to dispose of
捌く[さばく, sabaku] (v5k,vt) (1) to handle well; to process; (2) to sell; to dispose of; (3) to prepare; to arrange; to sort; (4) to prepare something for cooking; to dress (meat, etc.)
計らう[はからう, hakarau] (v5u,vt) to manage; to arrange; to talk over; to dispose of
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
ディスポーザー[, deisupo-za-] (n) disposer
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P)
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline
払い下げ品[はらいさげひん, haraisagehin] (n) articles disposed of or sold off by the government
抹消登録証明書[まっしょうとうろくしょうめいしょ, masshoutourokushoumeisho] (n) proof of vehicle having been registered as disposed of
気乗りしない[きのりしない, kinorishinai] (adj-i) indisposed; halfhearted
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end
片付く(P);片づく[かたづく, kataduku] (v5k,vi) (1) to be put in order; to be put to rights; (2) to be disposed of; to be solved; (3) to be finished; (4) (also written as 嫁く) to be married (off); (P)

dispose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispose of ; get rid of ; write off FR: se débarasser de
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัดขยะ[n. exp.] (kamjat khay) EN: dispose of rubbish FR: éliminer les déchets
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
เผด็จศึก[v. exp.] (phadet seuk) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war FR: mettre un terme à la guerre
ปลง[v.] (plong) EN: dispose of ; put down ; lay down ; let down FR: se débarasser de
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
ดอกไม้หมก[n. exp.] (døkmāi mok) EN: FR: [fleur odorante disposée dans les cheveux]
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; make arrangements ; get things ready ; get ready FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups FR: grouper ; disposer en groupe
จัดวาง[v.] (jatwāng) EN: arrange FR: disposer
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
ไม่พร้อม[adj.] (mai phrøm) EN: FR: pas prêt ; pas disposé
มี[v.] (mī) EN: have ; own ; possess FR: avoir ; posséder ; disposer de
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe …) EN: only have ... ; there are only ... FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีเวลาสั้น ๆ = มีเวลาสั้นๆ[v. exp.] (mī wēlā san) EN: FR: disposer de peu de temps
มีเวลาว่าง[v. exp.] (mī wēlā wān) EN: have free time ; be free FR: avoir du temps libre ; disposer de temps libre
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
มุ่งร้าย[adj.] (mung rāi) EN: ill disposed ; malicious FR:
ป่วย[v.] (pūay) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange ; gear toward FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
วางเรียง(บน)[v. exp.] (wāng rīeng ) EN: FR: disposer (sur)

dispose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispose
Back to top