ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overseer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overseer*, -overseer-

overseer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overseer (n.) ผู้ตรวจสอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
English-Thai: Nontri Dictionary
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overseerผู้ดูแลทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Naehring acts as liaison to our board of overseers.ดร เนอริง เป็นผู้ติดต่อกับผู้บริหารของเรา ในแผ่นดินใหญ่
The warden and the board of overseers are determined something be done. It's been decided.พัสดี และ คณะกรรมการ ได้เรียกร้องว่าต้องทำอะไรบางอย่าง และมันถูกตัดสินแล้ว
I swore before the entire board of overseers that I could constructฉันสาบาน ก่อนที่เรือทัง้ลำที่ฉันจะสร้าง
They was overseers at the Carrucan plantation.พวกเขาเป็นคนดูแลสวนคารูแคน
So as an overseer, what exactly do you do?แล้วผู้ตรวจสอบนี่\ จะทำอะไร่ะ

overseer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 畯] overseer; steppe

overseer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
総理[そうり, souri] (n,vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P)
蔵元[くらもと, kuramoto] (n) sake brewer; warehouse overseer
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
目付[めつけ, metsuke] (n) censor; overseer; inspector (Edo period)

overseer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มูลนาย[n.] (mūnnāi) EN: master ; boss ; original boss ; feudal official ; overseer FR:
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overseer
Back to top