ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unintentionally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unintentionally*, -unintentionally-

unintentionally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unintentionally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unexpectedly, casually
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่เจตนา (adv.) unintentionally See also: inadvertently, accidentally Syn. โดยไม่ได้เจตนา
โดยไม่ได้เจตนา (adv.) unintentionally See also: inadvertently, accidentally
โดยไม่ตั้งใจ (adv.) unintentionally See also: involuntarily, inadvertently, casually, accidentally Syn. โดยไม่เจตนา

unintentionally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)

unintentionally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi) EN: unintentionally ; accidentally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่เจตนา[adv.] (dōi mai jēt) EN: unintentionally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่มีเจตนา[adv.] (dōi mai mī ) EN: unintentionally FR: involontairement ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tan) EN: unintentionally ; accidentally FR:
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:
ฆ่าคนโดยไม่เจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill unintentionally FR: tuer involontairement
ไม่รู้ตัว[adv.] (mai rūtūa) EN: unintentionally ; without thinking; unconsciously FR: inconsciemment
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:
ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ[v. exp.] (thing-thing) EN: care about sth unintentionally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unintentionally
Back to top