ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

construction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *construction*, -construction-

construction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
construction (n.) การก่อสร้าง See also: การปลูกสร้าง Syn. building
construction (n.) การคิดค้น
construction (n.) การตีความ Syn. interpretation
construction (n.) คำหรือวลีที่ผูกขึ้น Syn. expression, grammatical construction
construction (n.) โครงสร้าง Syn. structure
construction (n.) สิ่งปลูกสร้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล,ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable
ปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable Syn. ทรงปั้นหยา
การก่อสร้าง (n.) construction See also: building
งานก่อสร้าง (n.) construction See also: building Syn. การก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง (n.) construction See also: building, edifice Syn. สิ่งปลูกสร้าง
สาธารณูปการ (n.) construction and renovation of temples
ค่าก่อสร้าง (n.) construction cost
วัตถุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. สิ่งของก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง
สิ่งของก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง (n.) construction site
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They begin construction next week, two miles above Chang 'Dong.{\cHFFFFFF}They begin construction next week, two miles above Chang 'Dong.
He's heading for the facility below the Olympic construction site.เขาเป็นผู้นำสำหรับโรงงานภายใต้ ที่ตั้งโครงสร้างโอลิมปิกสเตเดียม
He's heading for the Olympic construction site!เขามุ่งหน้าไปยัง สถานที่ก่อสร้างโอลิมปิค!
That's about2 km south of the Olympics construction site in the old city.ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศใต้ของ ที่ตั้งการก่อสร้างโอลิมปิกในเมืองเก่า
Their construction should be exceedingly simple, I think.มันจะต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายและมากมาย ฉันคิดว่างั้น
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
I've been takin' all these jobs interviews and stuff, so I'm not gonna be just a construction worker.ผมจะไปสัมภาษณ์แล้วทำงานเลย จะได้ไม่ต้องเป็นกรรมกรอยู่อย่างนี้
Do you know there's another sentence construction aside from the question?พระองค์รู้ไหมว่ามีคำพูดแบบอื่น ที่ไม่ใช่ประโยคคำถามด้วยนะ
He works with me over at the site. Construction work.เขาทำงานที่เดียวกับฉัน / งานก่อสร้างหนะ

construction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, 基建] capital construction (project); infrastructure
工地[gōng dì, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˋ, 工地] construction site
造价[zào jià, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 造价 / 造價] construction cost
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, 向壁虚构 / 向壁虛構] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, 向壁虚造 / 向壁虛造] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
哈利伯顿[hā lì bó dùn, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄉㄨㄣˋ, 哈利伯顿 / 哈利伯頓] Halliburton (US construction company)
尺规作图[chǐ guī zuò tú, ㄔˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨˊ, 尺规作图 / 尺規作圖] ruler and compass construction (geom.)
桁架[héng jià, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 桁架] truss (weight-bearing construction of cross-beams)
动词结构[dòng cí jié gòu, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 动词结构 / 動詞結構] verbal construction (clause)
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, 土木] building; construction; civil engineering
施工[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, 施工] construction
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 建立] creation; set up; construction; build; establish; set up
抗震结构[kàng zhèn jié gòu, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 抗震结构] earthquake resistant construction
复原[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, 复原 / 復原] heal; recovery; restitution; reconstruction
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 工作] job; work; construction; task
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, 善后借款 / 善後借款] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913
重建[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, 重建] reconstruction; rebuilding
道路工程[dào lù gōng chéng, ㄉㄠˋ ㄌㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 道路工程] road construction
尺规[chǐ guī, ㄔˇ ㄍㄨㄟ, 尺规 / 尺規] ruler and compass (in geometric constructions)
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 主谓结构 / 主謂結構] subject-predicate construction
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ, 统建 / 統建] unified construction
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不破不立] without destruction there can be no construction

construction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company)
コンストラクション[, konsutorakushon] (n) construction
コンストラクションマネージメント[, konsutorakushonmane-jimento] (n) construction management
シェル構造[シェルこうぞう, shieru kouzou] (n) shell construction
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P)
ゼネラルコントラクタ[, zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack
ベクター構築[ベクターこうちく, bekuta-kouchiku] (n) vector construction (biology)
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie
作業員宿舎[さぎょういんしゅくしゃ, sagyouinshukusha] (n) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
分詞構文[ぶんしこうぶん, bunshikoubun] (n) {ling} participial construction; participle construction
切妻;切り妻(io)[きりづま;きりずま(ik), kiriduma ; kirizuma (ik)] (n) (1) gable; (2) (abbr) (See 切妻造り,切妻屋根) gabled roof; building with a gabled roof; gabled roof construction
切妻造り;切妻造[きりづまづくり, kiridumadukuri] (n) gabled roof; building with a gabled roof; gabled roof construction
土工;土功[どこう, dokou] (n) (1) earthwork; earthworks; (2) (土工 only) (sens) laborer; labourer; navvy; construction worker
土建業[どけんぎょう, dokengyou] (n) the (civil engineering and) construction industry
土方[どかた, dokata] (n) (sens) construction worker; laborer (labourer); navvy
土木建築[どぼくけんちく, dobokukenchiku] (n) civil engineering and construction
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness
宮大工[みやだいく, miyadaiku] (n) carpenter specializing in temple, shine, etc. construction
家相[かそう, kasou] (n) construction of a house (divination term)
寄せ木造り[よせぎづくり, yosegidukuri] (n) joined block construction of a statue
寄せ棟;寄棟[よせむね, yosemune] (adj-f,adj-no,n) (See 寄せ棟造り) hipped roof; hip roof; hipped roof construction; hip roof construction
工事を進める[こうじをすすめる, koujiwosusumeru] (exp,v1) to advance construction; to proceed with construction
建設機械[けんせつきかい, kensetsukikai] (n) construction machinery
式年遷宮[しきねんせんぐう, shikinensenguu] (n) construction of a new shrine and transfer of the enshrined object from the old to the new, occurring at a regular, preordained time
残土[ざんど, zando] (n) earth dug out of a construction site
沈埋工法[ちんまいこうほう, chinmaikouhou] (n) underwater tunnel construction by sinking prefabricated box culverts
築城[ちくじょう;ついき, chikujou ; tsuiki] (n,vs) fortification; castle construction
築港[ちっこう, chikkou] (n,vs) harbor construction; harbour construction
道路特定財源[どうろとくていざいげん, dourotokuteizaigen] (n) revenue source set aside for road construction
防火造り[ぼうかずくり, boukazukuri] (n) fireproof construction
飯場[はんば, hanba] (n) (sens) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
鳶;鴟;鵄[とび;とんび, tobi ; tonbi] (n) (1) (uk) black kite (bird of prey, Milvus migrans); (2) (とび only) (abbr) (See 鳶職) construction worker; scaffold erector; firefighter; (3) (とんび only) (abbr) (See 鳶合羽) Inverness cape
ヨーロッパ復興開発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction
構造[こうぞう, kouzou] structure, construction
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction

construction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
อาคารอัจฉริยะ[n. exp.] (ākhān atcha) EN: intelligent building FR: construction intelligente [f]
อาคารไม้[n. exp.] (ākhān māi) EN: FR: construction en bois [f]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
บริษัทก่อสร้าง[n. exp.] (børisat køs) EN: FR: société de construction [f]
บริเวณก่อสร้าง[n. exp.] (børiwēn køs) EN: FR: chantier de construction [m]
ช่างก่อสร้าง[n. exp.] (chang køsān) EN: building contractor ; builder ; civil construction FR:
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman FR:
การควบคุมงานก่อสร้าง[n. exp.] (kān khūapkh) EN: construction supervision FR:
การก่อสร้าง[n.] (kān køsāng) EN: construction ; construction work FR: construction [f] ; édification [f] ; érection [f]
การก่อสร้างอาคาร[n. exp.] (kān køsāng ) EN: FR: construction d'un immeuble [m]
การก่อสร้างบ้าน[n. exp.] (kān køsāng ) EN: home construction FR: construction d'une maison [f]
การก่อสร้างสะพาน[n. exp.] (kān køsāng ) EN: FR: construction d'un pont [f]
การก่อสร้างถนน[n. exp.] (kān køsāng ) EN: FR: construction d'une route [f]
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย [n. exp.] (kān køsāng ) EN: FR: construction d'une habitation [f]
การสร้าง[n.] (kān sāng) EN: construction ; creating , building ; creation FR: construction [f] ; édification [f] ; établissement [m] ; élaboration [f]
การสร้างบ้าน[n. exp.] (kān sāng bā) EN: FR: construction d'une maison [f]
การสร้างรัง[n. exp.] (kān sāng ra) EN: FR: construction d'un nid [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition FR: interprétation [f] ; explication [f] ; définition [f]
ค่าก่อสร้าง[n. exp.] (khā køsāng) EN: building cost FR: coût de la construction [m]
เขตก่อสร้าง[n. exp.] (khēt køsāng) EN: building site ; construction site FR: zone de chantier [f]
คนงานก่อสร้าง[n. exp.] (khonngān kø) EN: construction worker FR: ouvrier du bâtiment [m]
โครงการก่อสร้าง[n. exp.] (khrōngkān k) EN: construction FR: projet de construction [m] ; chantier [m]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement ; construct FR: structure [f] ; ossature [f] ; squelette [m] ; organisation [f] ; cadre [m] ; construction [f] (fig.)
กระสวน[n.] (krasūan) EN: pattern ; construction plan ; linguistics syntax FR: plan [m]
กรวยจราจร[n. exp.] (krūay jarāj) EN: traffic cone ; traffic pylon ; road cone ; highway cone ; safety cones ; witch's hat ; construction cone FR: cône de signalisation [m] ; cône de chantier [m] ; cône de Lübeck [m]
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[v. exp.] (kūyeūm ngoe) EN: take out a construction loan FR:
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought ; construct FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.) ; construction [f] (fig.)
งานก่อสร้าง[n. exp.] (ngān køsāng) EN: construction work ; construction FR: travaux de construction [mpl]
งานสร้าง[n. exp.] (ngān sāng) EN: FR: travaux de construction [mpl] ; travaux [mpl]
งานโยธา[n. exp.] (ngān yōthā) EN: construction work FR: travaux publics [mpl] ; travaux d'urbanisme [mpl]
ปิดปรับปรุง[X] (pit prappru) EN: under construction FR:
เรือนไม้[n. exp.] (reūoen māi) EN: FR: maison en bois [f] ; construction en bois [f]
โรง[n.] (rōng) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant FR: immeuble [m] ; construction [f] ; bâtiment [m] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
สถานที่ก่อสร้าง[n. exp.] (sathānthī k) EN: construction site FR: chantier [m]
สิ่งก่อสร้าง[n. exp.] (singkøsāng) EN: construction ; structure FR: construction [f]
สิ่งปลูกสร้าง[n.] (singplūksān) EN: construction ; buildings ; real estate development FR:
ตึก[n.] (teuk) EN: building ; brick building ; construction ; brick structure FR: immeuble [m] ; maison [f] ; maison en dur [f] ; construction [f] ; construction en briques [f] ; building [m] (anglic., vx) ; édifice [m] ; tour [f]
เทคนิคการก่อสร้าง[n. exp.] (theknik kān) EN: building technique FR: technique de construction [f]

construction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeugbau {m}aircraft construction
Versuchsaufbau {m}breadboard construction
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work
Reinraumausführungsprotokoll {n}clean construction protocol
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site
Dükerbau {m}culvert construction
Bauprüfung {f}design and construction test
Bauabwicklung {f}execution of construction work
Befestigungskonstruktion {f}fastening construction
Vorrichtungsbau {m}fixture construction
Herstelldatum {n}date of construction
Innenausbau {m}interior construction completion; completion of the interior; interior work
Leichtbau {m}lightweight construction
Längsbetonierfuge {f}longitudinal construction joint
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction
Metallbau {m}shopwindow construction
Baukastensystem {n}modular (assembly) system; modular construction system
Verkehrswasserbau {m}navigable waterway construction
Rohrleitungsbau {m}pipeline construction
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction
Pfosten-Riegelkonstruktion {f}post and mullion construction
Programmentwicklungsphase {f}(software) construction phase
Baufortschritt {m}progress of the construction works
Bauschutt {m}rubble; building rubble; construction waste
Satzbau {m}sentence construction
Blattaufbau {m}sheet construction
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor
Sonderausführung {f}special construction
Bauabschnitt {m}stage of construction
Baubeginn {m}start of construction works
Bauzustand {m}state of construction
Fahrzeugbau {n}vehicle construction
Gewässerausbau {m}waterway construction
Bauschild {n}construction sign
Arbeitsfuge {f}construction joint
Ausführungsfortschritt {f}construction progress
Bauanleitung {f}construction manual
Bauarbeiten {pl}construction works
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type
Baufachmann {m}construction expert

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า construction
Back to top