ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ant*, -ant-

ant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ant (n.) มด See also: ปลวก
ant (prf.) ต้าน
ant (suf.) ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง
ant hill (n.) จอมปลวก
antacid (n.) สารลดกรด
antagonism (n.) การท้าทาย See also: การไม่ยอมทำตาม, การแข็งขืน, การไม่เชื่อฟัง Syn. opposition Ops. compliance
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน Syn. hatred, hostility
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: การมุ่งร้าย Syn. animosity, enmity Ops. friendliness
antagonist (n.) ผู้เป็นปรปักษ์ See also: ศัตรู Syn. opponent, adversary
antagonistic (adj.) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. opposing, hostile, inimical
antagonize (vt.) ทำให้กลายเป็นศัตรู See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์ Syn. alienate, offend, set against
Antananarivo (n.) เมืองหลวงของมาดากัสการ์ (ชื่อเดิมของ Antananarivo)
antarctic (adj.) ที่ใกล้กับบริเวณขั้วโลกใต้
Antarctica (n.) บริเวณขั้วโลกใต้
ante (prf.) ก่อน
ante (prf.) ก่อน
ante partum (adj.) ก่อนคลอด
ante up (phrv.) วางเงิน (คำไม่เป็นทางการ) See also: จ่ายเงิน
antecede (vi.) มาก่อน See also: นำหน้า Syn. precede
antecede (vt.) มาก่อน See also: นำหน้า Syn. precede
antecedence (n.) เรื่องราวที่ต้องมาก่อน Syn. precedence
antecedent (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นก่อน See also: ซึ่งมีมาแต่อดีต Syn. prior, previous, preceding Ops. following, later
antecedent (n.) สิ่งที่มาก่อน
antecedents (n.) ประวัติของบุคคล
antechamber (n.) ห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นห้องที่เป็นทางผ่านไปยังห้องที่ใหญ่กว่า
antedate (vt.) ลงวันที่ก่อนวันจริง Syn. predate Ops. postdate
antediluvian (adj.) ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก Syn. before the Flood
antediluvian (adj.) เก่าแก่มาก Syn. old, ancient, antique Ops. new, fresh
antediluvian (n.) คนหัวโบราณ
antelope (n.) สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว See also: ละมั่ง
antemeridian (adj.) ที่เกิดก่อนเที่ยง Syn. before noon
antenna (n.) ความอยากรู้อยากเห็น(ไม่เป็นทางการ)
antenna (n.) สายอากาศ See also: เสาอากาศ Syn. aerial, receiving wire
antenna (n.) หนวดของสัตว์ที่ใช้สัมผัสอากาศ Syn. feeler
antepenult (n.) พยางค์ที่สามจากท้ายสุดของคำ
anterior (adj.) ก่อน See also: เกิดขึ้นก่อน Syn. previous, earlier
anterior (adj.) ซึ่งอยู่ข้างหน้า See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า Syn. forward, fore, front Ops. backward
anteriorly (adv.) ก่อน
anteroom (n.) ห้องเล็กที่อยู่ด้านหน้าห้องใหญ่ See also: ห้องที่นำไปสู่ห้องที่ใหญ่กว่า (มักใช้สำหรับนั่งรอ)
anthelmintic (adj.) ซึ่งฆ่าหรือขับพยาธิ
English-Thai: HOPE Dictionary
ant(แอนทฺ) n. มด,ปลวก -antlike adj.
ant hillจอมปลวก
ant.abbr. anterior
antacid(แอนแทส' ซิด) n. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร. -adj. ซึ่งลดกรดในกระเพาะอาหาร
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antalkali(แอนทแอล ' กาโล) n. , (pl. -lis, -lies) ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง., Syn. antalkaline (neutralizes alkalis)
antalkaline(แอนแอล' กาไลน์) adj., n. ซึ่งต้านฤทธิ์ของด่าง, ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง
antarctic(แอนทาร์ค' ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือใกล้ขั้วโลกใต้ (...South Pole)
antarctica(แอนทาร์ค' ทิคะ) n. ทวีปที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ (Antarctic Continent)
antartic oceanมหาสมุทรแอนตาร์กติก
ante meridiem(แอนทีมะริด' เดียม) (Latin) ก่อนเที่ยง, เขียนย่อว่า A.M., หรือ a.m.
ante-bellum(แอน' ทิเบล' ลัม) adj. ก่อนสงคราม (before the war)
ante-christum(แอน' ทิคริสทัม) (adj.,Latin) ก่อนคริสต์ศักราช, A.C. (before Christ)
anteater(แอนทฺ' อีเทอะ) n. ตัวกินมดซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
antecede(แอนทิซีด') vt. ก่อน, นำก่อน, มาก่อน, Syn. preceded, go before, priority)
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
antecessor(แอนทิเซส' เซอะ) n. บรรพบุรุษ
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
antedate(แอน' ทิเดท) n.,vt. การลงวันที่ก่อนวันจริง, การมาก่อน, การทำให้เกิดก่อน, การเร่ง, การกระทำหรือมีล่วงหน้า (antecede, precede)
antediluvian(แอนทีดิล' ลุเวียน) adj. ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) , โบราณ.
antelope(แอน' ทิโลพ) n. ละมั่ง, หนังละมั่ง -antilopian, antilopine adj.
antemeridian(แอนทีมะริด' เดียน) adj. ก่อนเที่ยง (occurring before noon)
antenatal(แอนทีเน' เทิล) adj. ก่อนเกิด
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
anteroom(แอน' ทีรูม) n. ห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
anther(แอน' เธอะ) n. เกสรตัวผู้ของดอกไม้.
anthesis(แอนธี' ซิส) n. ระยะบานของดอกไม้
anthocyanin(แอนโธไซ' อะนิน) n. กลุ่มของสารสี (pigments) ที่ทำให้ดอกไม้และพืชมีสีม่วงแดง., Syn. -anthocyan
anthodium(แอนโธ' เดียม) n., (pl. -dia) หัวดอก, ช่อดอก (flower head, capitulum)
anthologise(แอนธอล' ละไจซ) vi.,vt. รวบรวมบทเขียนต่า'
anthology(แอนธอล' โลจี่) n. บทเขียนรวมของหลายนักเขียน, บทเขียนรวมของนักเขียนคนเดียว -anthological adj., -anthologist n. (collection of writings)
anthracite(แอน' ธราไซทฺ) n. ถ่านหินแข็ง, ถ่านที่ไม่มีควัน., Syn. anthracite coal.
anthrax(แอน' แธรค') n., (pl. -thraces) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (วัวควาย และอื่น ๆ) เนื่องจากเชื้อ Bacillus anthracis, โรคฝีฝักบัวร้ายแรงในคน, โรคกาลีในสัตว์
anthropoid(al) (แอน' โธรพอย, -เดิล) adj. คล้ายมนุษย์, Syn. humanlike)
English-Thai: Nontri Dictionary
ant(n) มด,ปลวก
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
antarctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
antechamber(n) ห้องมุข
antedate(vt) มาก่อน,เกิดก่อน,ทำล่วงหน้า
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
antelope(n) ละมั่ง
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
anteroom(n) ห้องเฉลียง
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
anthology(n) กวีนิพนธ์
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
anthropoid(adj) เหมือนมนุษย์,คล้ายมนุษย์
anthropology(n) มานุษยวิทยา
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
antidote(n) ยาแก้พิษ,ยาต้านพิษ
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
antler(n) เขากวาง
antonym(n) คำตรงข้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antacidยาลดกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistสารต้าน, ตัวต้าน, ปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ante litem motam (L.)ก่อนเกิดกรณีพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecedenceสาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecedent๑. บรรพบท, ข้อนำ๒. พจน์แรก [ของอัตราส่วน] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
antecedentsประวัติความประพฤติ (ของจำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antenatalก่อนเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antennaสายอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior-หน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anteroomห้องพักรอ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anthelmintic; anthelminthic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antherอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anthesisระยะออกดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anthocyaninแอนโทไซยานิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anthologyประชุมบทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anthozoanแอนโทโซแอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anthraciteแอนทราไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anthraxoliteแอนทราโซไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anthropocentrismมานุษยประมาณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anthropologyมานุษยวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthropomorphismมานุษยรูปนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-artปฏิศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-infective-ต้านการติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antibacterial๑. สารต้านแบคทีเรีย๒. -ต้านแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antibiotic๑. ยาปฏิชีวนะ๒. -ปฏิชีวนะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antibodyสารภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antic workงานพิลึก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticlimaxปฏิบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticlinalตั้งฉากกับผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anticline; anticlinalชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anticlockwise; counter-clockwiseทวนเข็มนาฬิกา, เวียนซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anticoagulantสารกันเลือดเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antidepressant; thymoleptic๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antidiureticยาลดปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antidoteยาแก้พิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ant venomsพิษมด [TU Subject Heading]
Antacidsยาลดกรด, ยาลดกรดกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Antagoniseปฏิปักษ์, ต่อต้าน [การแพทย์]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]
Antarctica ; Antarctic regionsภูมิภาคแอนตาร์กติก [TU Subject Heading]
Anteก่อน [การแพทย์]
antecedent precipitation indexantecedent precipitation index, ดัชนีความชุ่มชื้นของดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Antecedentsสิ่งนำ [การแพทย์]
Antenatal Careการให้บริการมารดาก่อนคลอด, การดูแลก่อนคลอด, การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์, การดูแลผู้ตั้งครรภ์, การดูแลในระยะก่อนคลอด [การแพทย์]
Antennaหนวด [การแพทย์]
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
Antero-Posterior Half-Axialท่าตรงจากหน้าไปหลังเอียงทำมุม [การแพทย์]
Anthelminticsยาฆ่าพยาธิ [TU Subject Heading]
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anthocyaninsสีจำพวกแอนโธไซยานิน, แอนโธไซยานิน [การแพทย์]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Anthraxแอนแทรกซ์ [TU Subject Heading]
Anthropoid Apesลิงใหญ่ [การแพทย์]
Anthropologistนักมนุษย์วิทยา [การแพทย์]
Anthropologyมานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Anthropology, Prehistoricมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anthropometryมานุษยมิติ [TU Subject Heading]
Anti Gray Hair Factorsกรดแพนโทเธนิค [การแพทย์]
Anti-Infectiveยาฆ่าเชื้อ, ยาต่อต้านจุลชีพ, ยาต้านการติดเชื้อ [การแพทย์]
Antibacterial Activityฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ทำลายเชื้อโรค [การแพทย์]
Antibioticปฏิชีวนะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
antibodyสารภูมิต้านทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anticakingกันการรวมตัวเป็นก้อน [การแพทย์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Anticlockwiseหมุนทวนเข็มนาฬิกา [การแพทย์]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Antidandruff Agentsสารป้องกันรังแค, สารขจัดรังแค [การแพทย์]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antidiabetics, Oralยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มด (n.) ant
ตุ๊ดตู่ (n.) ant lion´s larva Syn. ตุ้ม, แมลงช้าง
แมงช้าง (n.) ant lion´s larva Syn. ตุ้ม, ตุ๊ดตู่, แมลงช้าง
แมลงช้าง (n.) ant lion´s larva Syn. ตุ้ม, ตุ๊ดตู่
รังมด (n.) ant´s nest
ปฏิปักษ์ (n.) antagonist See also: adversary, opponent, enemy, foe Syn. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์
ปฏิปักษ์ (n.) antagonist See also: opponent, adversary, enemy Syn. ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์ Ops. มิตร
ฝ่ายตรงกันข้าม (n.) antagonist See also: adversary, opponent, enemy, foe Syn. ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์
ฝ่ายตรงข้าม (n.) antagonist See also: opponent Syn. ปรปักษ์, ศัตรู, คู่อริ Ops. ฝ่ายเดียวกัน, พวกเดียวกัน
ก่อนเที่ยง (n.) ante meridian See also: a.m., forenoon
เอเอ็ม (n.) ante meridiem See also: a.m.
สายอากาศ (n.) antenna See also: aerial Syn. เสาอากาศ
เสาอากาศ (n.) antenna See also: aerial
จอมปลวก (n.) anthill See also: termite hill Syn. รังปลวก
รังปลวก (n.) anthill See also: termite hill
หัวปลวก (n.) anthill Syn. จอมปลวก
ต้นกระทุ่ม (n.) Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. See also: Anthocephalus cadamba
นักมานุษยวิทยา (n.) anthropologist
มนุษยวิทยา (n.) anthropology Syn. มานุษยวิทยา, มนุษย์วิทยา
A.M. (abbr.) เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) Syn. am, a.m., AM
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
So what did he want?ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
He wanted to find a jobเขาต้องการหางานทำ
He wanted to talk to his bossเขาต้องการพูดกับเจ้านาย
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
It's fantasticมันยอดเยี่ยม
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
What I want to say is that…สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
I want to walk my own dogฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
What do you want me to do?คุณอยากให้ฉันทำอะไรหรือ
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
I want to tell you somethingฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
I want you to respect meฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
He has something he wants to tell youเขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
Anywhere we wantedที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการ
When do you want it done?คุณต้องการให้มันเสร็จเมื่อไหร่
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
It can be quite romanticมันค่อนข้างโรแมนติกทีเดียว
Just tell me what you wantแค่บอกมาว่าคุณอยากได้อะไร
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
He wants to keep it a secretเขาต้องการเก็บมันไว้เป็นความลับ
How romantic!ช่างโรแมนติกจัง
I don't want to be rude or anythingฉันไม่อยากหยาบคายแต่อย่างใด
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pino, think this ant knows he's dead meat?ปิโน่นายว่ามดจะรู้ไหมว่ามันตายแน่
Did you know the Buffalo ant can lift 30 times its own body weight?นายรู้เหรือเปล่าว่ามดช้างน่ะ สามารถยกของหนักได้ถึง 30 เท่าของน้ำหนักตัวมันอีกนะ
Yes, I have, Ant or Dec.ครับใช่เลยคุณอ่า... แอนท์หรือเด็คนะ?
This could be an ant farm. This could be a microscope or anything.อาจเป็นฟาร์มมด หรือกล้องจุลทรรศน์ก็ได้นะ
But when I saw the ant traps on his speculum tray,แต่พอฉันได้เห็น ที่ดักมด ในถาดเครื่องมือเท่านั้นแหละ
This Tuesday on The CW, it's Battle of the '80s Has-Beens featuring Tiffany battling reigning champion Debbie Gibson followed by a bout between Adam Ant and Nilly Idol.อังคารนี้ทาง CW Battle of the 80's Has-Beens พร้อมแขกรับเชิญ ทิฟฟานี่ สู้กับแชมป์เก่า เด็บบี้ กิ๊บสัน ตามมาด้วยการต่อสู้ระหว่างอดัม แอนท์ กับ นิลลี่ ไอด้อล
Yeah, whenever I lose some shut-eye, I pound my legs, clawing at imaginary ant colonies.อืม เมื่อไรก็ตามที่ฉันมองไม่เห็น ฉันจะตบขาตัวเอง คอยปัดอาณาจักรมดในจินตนาการ
The tr iplets gr ant you mercyThe triplets grant you mercy
So, You sold Somee to that ant tunnel? I know nothing about it... Man Suk and Jong Suk, the bastards know.แกบอกว่าโซมีอยู่ในรังมดงั้นเหรอ ฉันไม่รู้ มานซุกกับจองซุก มันรู้
On a serious regimen of ant i- psychotic drugs,ให้ยารักษาจิจเภท กับเธออย่างมากมาย
The giant ant would be crushed under the weight of its own exoskeleton.มดยักษ์จะถูกบดขยี้ ใต้น้ำหนักระบบโครงกระดูกภายนอก
There are so many tunnels in there, it's like an ant farm.มีช่องโพรงอุโมค์มากมาย อยู่ข้างในนั่น ยังกะรังมดเลย

ant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 遐] abandon; distant
吸附洗消剂[xī fù xǐ xiāo jì, ㄒㄧ ㄈㄨˋ ㄒㄧˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧˋ, 吸附洗消剂 / 吸附洗消劑] absorbing decontaminant
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
[wàng, ㄨㄤˋ, 妄] absurd; fantastic; presumptuous; rash
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, 充沛] abundant; plentiful; vigorous
充盈[chōng yíng, ㄔㄨㄥ ˊ, 充盈] abundant; plentiful
[yì, ㄧˋ, 奕] abundant; graceful
昭然若揭[zhāo rán ruò jiē, ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ, 昭然若揭] abundantly clear
[xǔ, ㄒㄩˇ, 湑] abundant; bright; strain spirits
[àng, ㄤˋ, 盎] abundant; bowl; dish; pot
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
[zhēn, ㄓㄣ, 蓁] abundant, luxuriant vegetation
[yù, ㄩˋ, 裕] abundant
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with
[yàn, ㄧㄢˋ, 彦 / 彥] accomplished; elegant
[yù, ㄩˋ, 彧] accomplished; elegant
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, 会计 / 會計] accountant; accounting
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 会计师 / 會計師] accountant
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, 牛膝] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine)
耐酸[nài suān, ㄋㄞˋ ㄙㄨㄢ, 耐酸] acid-resistant
吖啶[ā dìng, ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 吖啶] acridine (antiseptic and disinfectant)
充足[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, 充足] adequate; sufficient; abundant
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 前卫 / 前衛] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position)
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, 顾问 / 顧問] adviser; consultant
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, 琼脂 / 瓊脂] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii)
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
艾滋病抗体[ài zī bìng kàng tǐ, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, 艾滋病抗体 / 艾滋病抗體] AIDS antibody
谭咏麟[Tán Yǒng lín, ㄊㄢˊ ㄩㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, 谭咏麟 / 譚詠麟] Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet

ant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熊蟻[くまあり;クマアリ, kumaari ; kumaari] (n) (obsc) (uk) (See 黒大蟻) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)
白蟻[しろあり, shiroari] (n) termite; white ant
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite)
羽蟻[はあり;はねあり, haari ; haneari] (n) winged ant; flying ant
葉切蟻[はきりあり;ハキリアリ, hakiriari ; hakiriari] (n) (uk) leafcutter ant
蟻地獄;あり地獄[ありじごく, arijigoku] (n) (1) ant lion larva; doodlebug; (2) ant lion larva's pit
蟻蜂[ありばち, aribachi] (n) velvet ant
軍隊蟻[ぐんたいあり, guntaiari] (n) army ant; driver ant
黒大蟻[くろおおあり;クロオオアリ, kuroooari ; kuroooari] (n) (uk) Japanese carpenter ant (Camponotus japonicus)
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation)
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation)
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
アークコセカント[, a-kukosekanto] (n) arccosecant; arc-cosecant
アークセカント[, a-kusekanto] (n) arcsecant
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis)
アージェント;アージャント[, a-jiento ; a-janto] (n) urgent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^)
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アンチウィルス[あんちういるす, anchiuirusu] anti-virus
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking
アンテナ[あんてな, antena] antenna
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate
ウィンドウズサンテンイチ[ういんどうずさんてん'いち, uindouzusanten ' ichi] Windows3.1
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service
カンタム[かんたむ, kantamu] Quantum
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model
ジャンタグ[じゃんたぐ, jantagu] JWNTUG
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
セクタアンテナ[せくたあんてな, sekutaantena] sectored antenna
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics
ノーザンテレコム[のーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA)
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an)
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system
ランタイム[らんたいむ, rantaimu] run-time
ランタイムエラー[らんたいむえらー, rantaimuera-] run-time error
ランタイムバージョン[らんたいむばーじょん, rantaimuba-jon] run time version
ランタイムルーチン[らんたいむるーちん, rantaimuru-chin] run-time routine
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association
団体[だんたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ต้องการ English: to want
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบแฝงอยู่ภายใน English: to lie dormant
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)

ant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข่มดแดง[n. exp.] (khai motdaē) EN: red ant eggs ; ant eggs FR: œufs de fourmis tisserandes [mpl]
กองทัพมด[n. exp.] (køngthap mo) EN: ant army FR:
ลูกมด[n. exp.] (lūk mot) EN: ant grub FR: larve de fourmi [f]
แมงมัน[n. exp.] (maēng man) EN: subterranean ant FR:
มด[n.] (mot) EN: ant FR: fourmi [f]
มดอาร์เจนตินา[n. exp.] (mot Ājentin) EN: Argentine ant FR: fourmi d'Argentine [f]
มดแบล็คบูลด็อก[n. exp.] (mot Blaek B) EN: Black Bulldog Ant FR:
มดแดง[n.] (motdaēng) EN: red ant ; weaver ant ; tailor ant ; yellow ant ; Oecophylla smaragdina FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle [f] ; fourmi œcophylle [f] ; Oecophylla smaragdina
มดดำ[n. exp.] (mot dam) EN: black ant FR: fourmi noire [f]
มดกระโดดเหลือง[n. exp.] (mot kradōt ) EN: Asian Trap-jaw Ant FR:
มดน้ำผึ้ง[n. exp.] (mot nāmpheu) EN: yellow crazy ant ; Anoplolepis gracilipes FR:
มดงาน[n. exp.] (mot ngān) EN: worker ant ; worker FR: ouvrière [f] ; fourmi ouvrière [f]
มดเพศเมีย[n. exp.] (mot phēt mī) EN: female ant FR: fourmi femelle [f]
มดเพศผู้[n. exp.] (mot phēt ph) EN: male ant FR: fourmi mâle [f]
มดส้ม[n. exp.] (mot som) EN: red ant FR:
มดตัวผู้[n. exp.] (mot tūaphū) EN: male ant FR: fourmi mâle [f]
ปลวก[n.] (plūak [= pl) EN: termite ; white ant FR: termite [m] ; fourmis blanches [fpl]
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
อดิศัย[adj.] (adisai) EN: transcendental FR: transcendant
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
อดอล์ฟ แซกซ์ [n. prop.] (Adof Saēk) EN: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax FR: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax
แอลแลนทอยส์[n.] (aēllaēnthøi) EN: allantois FR:
แอนตาร์กติกเซอร์เคิล[n. prop.] (Āentāktik S) EN: Antarctic Circle FR: cercle Antarctique [m]
แอนตาซิล[TM] (Aēntāsin) EN: Antacil [TM] FR: Antacil [TM]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntātikā) EN: Antartic ; Antartica FR: Antarctique [m]
แอนโทนี[n. prop.] (Aēnthōnī ) EN: Anthony FR: Anthony
แอนโทเนีย[n. prop.] (Aēnthōnīa) EN: Antonia FR: Antonia
แอนทราไซต์[n.] (aēnthrāsai) EN: anthracite FR: anthracite [m]
แอนติ-[pref.] (aēnti-) EN: anti- (pref.) FR: anti- (préf.)
แอนติบอดี = แอนติบอดี้[n.] (aēntibødī) EN: antibody FR: anticorps [m]
แอนติไดยูเรติกฮอร์โมน[n. exp.] (aēntidaiyūr) EN: antidiuretic hormone (ADH) FR:
แอนติอิเล็กตรอน = แอ็นติอิเล็กตร็อน[n.] (aēnti-ilekt) EN: antielectron = anti-electron FR:
แอนติเจน[n.] (aēntijēn) EN: antigen FR:
แอนดิกาและบาร์บูดา[n. prop.] (Aēntika lae) EN: Antigua and Barbuda FR: Antigua-et-Barbuda
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāri) EN: antilogarithm FR: antilogarithme [m]

ant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ameise {f} [zool.]ant
Abänderungsantrag {m}; Ergänzungsantrag
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
Olivbuschsänger {m} [ornith.]Aberrant Bush Warbler
Schleifmittel {n} [techn.]abradant; abrading medium
abreibend {adj}abradant
Stachelflosser {m} [zool.]acanthopterygian
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant
Istmenge {f}actual quantity
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
Anzahlungsgarantie {f}advance guaranty
Amtsbonus {m}advantage of incumbency
Vorteilsregel {f}advantage law
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
Antenne {f} | abgeschirmte Antenneaerial | screened aerial
Langschwanztachuri {m} [ornith.]Agile Tit Tyrant
Ahantafrankolin {m} [ornith.]Ahanta Francolin
Luftschadstoff {m} [env.]airborne polutant
Alter {n}antiqueness
Amarant {m}amaranth
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Analoggröße {f}analog quantity
Absatzmagnet {n}anchor tenant
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Antiheld {m}antihero
Antarktis {f}antarctica
Antarktis {f}antarctic
Anteil {m} (an) | Anteile
Anteileemission {f} | Anteile
antagonistisch; feindlich {adj}antagonistic
Antarktiksturmvogel {m} [ornith.]Antarctic Petrel
Antarktikseeschwalbe {f} [ornith.]Antarctic Tern
Antarktis {f} [geogr.]Antarctica (aq)
Anteilschein {m} | Anteilscheine
Antenne {f} | Antennen
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system
Antennenschwert {n}antenna sword

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ant
Back to top