ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precedence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precedence*, -precedence-

precedence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precedence (n.) การมีลำดับเหนือกว่า Syn. preference, precession
precedence (n.) ฐานันดร
English-Thai: HOPE Dictionary
precedence(เพรส'ซิเดินซฺ) n. การนำก่อน,การนำหน้า,การมาก่อน,ความสำคัญกว่า,สิทธิการนำหน้า,การมีสิทธิก่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precedenceการทำก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precedenceการจัดลำดับอาวุโส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้ความสำคัญ (v.) give precedence (to) See also: place importance (on), give priority (to), see (something) as important Ops. มองข้าม
ให้ความสำคัญ (v.) give precedence (to) See also: place importance (on), give priority (to), see (something) as important Ops. มองข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That takes precedence over any academics.ที่จะตายที่นี่กับคุณ
Actually, my federal jurisdiction take precedence over a state-ordered mandate.ที่จริงแล้ว หน่วยสืบสวนกลางของผมมีอำนาจมากกว่าศาล คำสั่งศาลสูงตามลำดับรัฐ
You're investigating a murder. That tends to take precedence over meatloaf.คุณสอบสวนคดีฆาตกรรม นั่นมันแนวโน้มใช้ขั้นตอน กว่าการทำมีทโลฟ
Okay, the whole point of having something sacred is that it takes precedence over anything else you got going on.สิ่งสำคัญที่แกจะไม่มา เหนือจากอะไรทั้งหมดคือแกต้องไป
Last I checked, homicide takes precedence over attempted homicide.ล่าสุดที่ผมรู้ คดีฆาตกรรม สำคัญกว่าคดีพยายามฆ่า
I work for the Precedence Measure Section.ฉันทำงานที่สำนักงานตรวจสอบภายใน
Why do you feel these remains take precedence over the others?ทำไมคุณถึงคิดว่าซากนี้มีความสำคัญมากกว่าซากศพอื่น
Precedence is not paranoia. When i called daddy last nightมันไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน เมื่อฉันโทรไปหาพ่อเมื่อคืน
That courtesy, according to the customs of precedence, belongs to my elder sister.ไม่ใช่หรอกค่ะ ตามธรรมเนียมที่สำคัญแล้วชื่อนั้น... ต้องเป็นของพี่สาวคนโตของฉันค่ะ
Our anniversary takes precedence.วันครอบรอบของเราสำคัญกว่า
There's no tactical precedence.ไม่มีการซักซ้อมยุทธวิธี

precedence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential
先立つ[さきだつ, sakidatsu] (v5t,vi) to lead; to precede; to die before someone; to go before; to take precedence
実力本位[じつりょくほんい, jitsuryokuhon'i] (n,adj-no) the precedence of merit; performance orientation; ability- (merit-) based (promotion, pay scale, etc.)
班次[はんじ, hanji] (n) ranking; precedence
上席[じょうせき, jouseki] (n,adj-no) seniority; precedence; upper seat
先番[せんばん, senban] (n) precedence; first move (in games)
席次[せきじ, sekiji] (n) order of seats; seating precedence; class standing
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
線形順序[せんけいじゅんじょ, senkeijunjo] (n) linear precedence; LP
順位[じゅんい, jun'i] (n) order; rank; position (e.g. in a race); precedence; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs)
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level

precedence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority ; precedence FR: ancienneté [f]
ให้ความสำคัญ[v. exp.] (hai khwām s) EN: focus ; give precedence (to) FR: attacher de l'importance ; donner de l'importance ; accorder de l'importance
มีอาวุโสสูงกว่า[v. exp.] (mī āwusō sū) EN: have precedence (over) FR:
ฐานันดร[n.] (thānandøn) EN: rank of nobility ; order of precedence FR:
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precedence
Back to top