ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offend*, -offend-

offend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offend (vt.) ทำให้โกรธ See also: ทำให้ขุ่นเคือง, รบกวน Syn. outrage, displease Ops. please
offend (vi.) เป็นสาเหตุให้ไม่พอใจ Syn. irritate, annoy
offend (vi.) ฝ่าฝืนกฎ See also: ทำผิดกกฎหมาย Syn. transgress
offend against (phrv.) ละเมิด (กฎหมาย, ประเพณี ฯลฯ)
offend with (phrv.) ทำให้ขุ่นเคืองกับ
offended (adj.) ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง Syn. vexed, provoked
offendedly (adv.) อย่างขุ่นเคือง
offender (n.) ผู้กระทำความผิด Syn. transgressor, lawbreaker
offending (adj.) ซึ่งขุ่นเคือง Syn. delinquent, opprobrious
English-Thai: HOPE Dictionary
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
English-Thai: Nontri Dictionary
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offendกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดใจ (v.) offend See also: dissatisfy, displease Syn. ขัดเคือง, ไม่พอใจ Ops. ตามใจ, พอใจ
ล่วงเกิน (v.) offend See also: insult
ขวางหูขวางตา (v.) offend the eye See also: be unpleasant to the eye, be eyesore Syn. เกะกะ
รกหูรกตา (v.) offend the eye See also: be unpleasant to the eye, be eyesore Syn. เกะกะ, ขวางหูขวางตา
รำคาญตา (v.) offend the eyes
พ้นข้อหา (v.) be relieved from being an offender Ops. ถูกกล่าวหา
มือมืด (n.) mysterious offender See also: invisible attacker, unknown hand
เคืองแค้น (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น
แค้นเคือง (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. อาฆาต, โกรธแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry, I didn't mean to offend you.ฉันขอโทษ, ไม่ได้ตั้งใจจะทำนายโกรธ
So as not to offend humans, we'll find something that's not overly artistic.และเพื่อไม่ให้เกินหน้าเกินตามนุษย์ เราต้องไม่ทำอะไรที่วิลิศมาหราเกินไป
Dobby, I'm sorry. I didn't mean to offend you or anything.ด๊อบบี้ ขอโทษที ผมไม่ได้ตั้งใจดูถูกคุณ
I'm sorry. Did I offend you?ขอโทษนะ ฉันทำให้คุณอายรึเปล่า?
Look, if I've done something to offend you...เอาล่ะ,ถ้าหากฉันทำอะไรให้คุณไม่พอใจ...
And to make sure he could not offend the map, it was put on the back of a resolution that he transcribed, a resolution that 55 men signed.และเผื่อไม่ให้มีใครรู้เรื่องแผนที่, มันอยู่ด้านหลังของมติที่เขาคัดลอก มตินั่นลงนามโดยคน 55คน
She dared to offend Domyoji by doing such things.ดีเลย, เราขับไล่หล่อนกันเถอะ
Does the N word offend you, nigger?แกมีปัญหากับคำว่าไอ้มืดมั้ย... ไอ้มืด
And you offend someone without meaning to.จะทำให้คนอื่นเขารำคาญโดยไม่ตั้งใจ
Did I do something to offend you?นี่ฉันทำอะไรไม่ดีกับเธอรึเปล่า?
You know, I didn't mean to offend you last night.คืนนั้นฉันไม่ได้เหยียดนาย
Did I offend you by walking in the door?ผมเดินเข้ามาทำให้คุณไม่้พอใจเหรอ

offend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, 惹火] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, 惊世骇俗 / 驚世駭俗] universally shocking; to offend the whole of society
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, 倒粪 / 倒糞] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, 偶犯] casual offender; casual offence
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 祸首 / 禍首] chief offender; chief culprit
不法分子[bù fǎ fèn zǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 不法分子 / 不法份子] law-breakers; offenders
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, 伤风败俗 / 傷風敗俗] offending public morals (成语 saw)
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, 冒犯者] offender
碍眼[ài yǎn, ㄞˋ ㄧㄢˇ, 碍眼 / 礙眼] offending the eye; an eye-sore; in the way
触犯[chù fàn, ㄔㄨˋ ㄈㄢˋ, 触犯 / 觸犯] offend
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, 累犯] repeated offender; habitual criminal; recidivist
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, 丧德 / 喪德] wicked; offending morality

offend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P)
怒りを買う[いかりをかう, ikariwokau] (exp,v5u) to rouse anger; to provoke wrath; to offend
感情を害する[かんじょうをがいする, kanjouwogaisuru] (exp,vs-s) to hurt someone's feelings; to offend someone
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P)
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
再犯者[さいはんしゃ, saihansha] (n) second offender
初犯[しょはん, shohan] (n) first offender
初犯者[しょはんしゃ, shohansha] (n) first offender
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings
物も言い様で角が立つ;物も言いようで角が立つ[ものもいいようでかどがたつ, monomoiiyoudekadogatatsu] (exp,v5t) (id) Harsh words make the going rough; People may be offended (or not) by the way you speak
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender
頭に来る;頭にくる[あたまにくる, atamanikuru] (exp,vk) to get mad; to be highly offended; to get pissed off; to get angry; to lose one's cool

offend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหู[v.] (bāthū) EN: offend the ear FR:
บาดตา[v.] (bāttā) EN: offend the eyes ; be an eyesore FR:
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
กระทำความผิด[v. exp.] (kratham khw) EN: commit an offence ; perpetrate a crime ; offend FR: commettre un crime
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke FR: taper sur les nerfs ; casser les pieds (fam.) ; faire chier son monde (vulg.)
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:
รำคาญตา[v. exp.] (ramkhān tā) EN: offend the eyes FR:
ทำให้เคือง[v.] (thamhai khe) EN: offend (make someone offended) FR: choquer ; offenser
ตบหัวลูบหลัง[xp] (tophūalūpla) EN: offend and then mollify FR:
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offended FR:
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
เคืองแค้น[v. exp.] (kheūang kha) EN: be offended ; harbour a grudge against FR:
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
ขุ่นแค้น[v.] (khunkhaēn) EN: ressent ; feel offended (by) ; take ,offense (at) ; feel hurt FR:
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tha) EN: relapse ; reoffend FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate ; outrage FR:
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūan) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be angered FR:
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
มือมืด[n.] (meūmeūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse FR: main mystèrieuse [f]
น้อยใจ[adj.] (nøijai) EN: offended FR:
น้อยเนื้อต่ำใจ[v.] (nøineūatamj) EN: feel offended FR:
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender FR: être acquitté
ผู้กระทำความผิด[n. exp.] (phū kratham) EN: offender ; culprit FR:
ผู้กระทำความผิดอีก[n. exp.] (phū kratham) EN: recidivist ; repeat offender FR: récidiviste [m]
ผู้กระทำผิด[n. exp.] (phū kratham) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ผิด[n.] (phūphit) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; alleged offender FR: accusé [m]
แสลงใจ[v.] (salaēngjai) EN: feel hurt ; be offended FR:

offend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einleitung {f} von Schadstoffendischarge of noxious substances
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender
nicht geschädigt {adv}unoffendedly
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state
Haupttäter {m}principal offender

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offend
Back to top