ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earlier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earlier*, -earlier-

earlier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earlier (adj.) ก่อน See also: เกิดขึ้นก่อน Syn. previous
earlier (adv.) แต่ก่อน Syn. beforehand
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่ (prep.) earlier See also: sooner Syn. ตั้งแต่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please come earlierกรุณามาแต่เนิ่นๆ
Why didn't you tell me earlier?ทำไมเธอไม่บอกฉันแต่เนิ่นๆ

earlier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
早就[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, 早就] already at an earlier time
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 前] before; in front; ago; former; previous; earlier; front
早知[zǎo zhī, ㄗㄠˇ ㄓ, 早知] foresight; foreknowledge; if one had known earlier,...

earlier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P)
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier
前に買った分[まえにかったぶん, maenikattabun] (exp) the lot I bought earlier
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
御覧なさい;ご覧なさい[ごらんなさい, gorannasai] (exp) (1) (hon) (pol) (See 御覧なさる) (please) look; (2) see (used to emphasize that an earlier prediction was correct); (aux-v) (3) (hon) (pol) (after the -te form of a verb) (please) try to do
持ち点[もちてん, mochiten] (n) points (already) allotted to one; points (already) gained (in earlier rounds)
既卒者[きそつしゃ, kisotsusha] (n) (See 卒者) graduate from an earlier year; alumnus; alumna; former graduate
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P)
持ち越し;持越し[もちこし, mochikoshi] (n,vs) (1) (col) (See 持ち越す) work, items, etc. carried over from earlier; (2) hangover; what you ate the day before (and is still being digested)

earlier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อนเวลาปกติ[adv.] (køn wēlā pa) EN: earlier than usual FR: avant l'heure normale ; avant l'heure habituelle
แพ้ผัว[v.] (phaēphūa) EN: have several husbands who died earlier FR:
แพ้ผัว[adj.] (phaēphūa) EN: having several husbands all of whom died earlier FR: plusieurs fois veuve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earlier
Back to top