ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

predate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *predate*, -predate-

predate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predate (vt.) ลงวันที่ไว้ล่วงหน้า Syn. antedate, misdate
English-Thai: HOPE Dictionary
predate(พรีเดท') vt. ลงวันที่ไว้ล่วงหน้า,ลงเวลาไว้ก่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
predate(vt) เกิดขึ้นก่อน,ลงวันที่ล่วงหน้า,ลงเวลาไว้ก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, it's gotta predate the others by millennia.อายุมันต้องมากกว่าที่อื่น ๆ เป็นพันปี
Our problems long predate Bart's return.ปัญหาของเรามีมาก่อนที่บาร์ทจะกลับมานานแล้ว
I found arthritic markers on his knuckles and wrists that predate the gunshot wound.ฉันพบร่องรอยของภาวะข้ออักเสบ บนกระดูกข้อนิ้วของเขา บนข้อมือ ที่เกิดขึ้นก่อนแผลกระสุน
Whatever the Energon source is, it predates them. It's before them.เอเนอจอน นี้เก่าแก่กว่า อยู่มาก่อนเพื่อนผม
And that still does not explain why that voice is speaking a language that predates Egyptian hieroglyphics.และมันก็ยังอธิบายไม่ได้ ทำไหมเสียงนั้นพูดภาษา ก่อน อักษรโบราณของฃาวอียิปต์
You need the ancient gene to access the-- destiny predates that technology.คุณต้องมีพันธุ์กรรมของคนโบราณ ถึงจะ... ยานเดสทินี่เป็นเทคโนโลยีแบบนั่น
But, colonel, this predates those found in the milky way.แต่ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก
I'm presuming it predates the whole vampire thing.ฉันนึกว่า มันจะมาก่อน เรื่องแวมไพร์ทั้งหลายแหล่ซะอีก
Uniformly predates the 1950s?ที่กำเนิดในยุคก่อนทศวรรษ 1950?
An evolutionary branch that predates on humans.ที่มีวิวัฒนาการขยายเผ่าพันธุ์มาก่อนมนุษย์
So he gave it to the feds to run some tests to see if the painting predated the sub as opposed to, say, last week.ดังนั้นเขาถึงได้หนีไป เพื่อทดสอบอะไรบางอย่าง ให้เห็นว่า ถ้าภาพเขียนนั้นอยู่บนขาตั้งเมื่อวันก่อน หรือหมายถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
Their genetic material predates ours.ยีนของพวกเขาที่ตรวจพบเกิดขึ้นก่อนเรา

predate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ล่า[n. exp.] (phū lā) EN: predator FR: prédateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า predate
Back to top