ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antique

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antique*, -antique-

antique ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antique (adj.) ซึ่งเป็นของโบราณ See also: ซึ่งทำในสมัยโบราณ Syn. old, ancient, archaic
antique (vt.) ทำให้ดูเก่า
antique (n.) โบราณวัตถุ See also: ของโบราณ Syn. relic, artifact
antique (n.) ศิลปสมัยโบราณ
antique shop (n.) ร้านขายของเก่า
English-Thai: HOPE Dictionary
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
English-Thai: Nontri Dictionary
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antiqueโบราณวัตถุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antique and classic carsรถโบราณ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของเก่า (n.) antique See also: curio, ancient articles Syn. ของเก่าแก่, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ
ของเก่าแก่ (n.) antique See also: curio, ancient articles Syn. ของเก่า, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ
ของโบราณ (n.) antique See also: curio, ancient articles Syn. ของเก่า, ของเก่าแก่, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ
คร่ำคร่า (adj.) antique See also: antiquated, very old Syn. เก่าแก่, เก่าคร่ำคร่า, คร่ำ
วัตถุโบราณ (n.) antique See also: curio, ancient articles Syn. ของเก่า, ของเก่าแก่, โบราณวัตถุ
เก่าคร่ำคร่า (adj.) antique See also: antiquated, very old Syn. เก่าแก่, คร่ำ
ของเก่า (n.) antiques See also: relics, ruins, archaeological finds Syn. วัตถุโบราณ
วัตถุโบราณ (n.) antiques See also: relics, ruins, archaeological finds Syn. ของเก่า
โบราณวัตถุ (n.) antiques See also: relics, ruins, archaeological finds Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Reg, you take him over to Sally's-- the antique store. He'll be safe there.เร็จ นายพาเขาไปหาแซลลี่ที่ร้านขายของเก่า อยู่ที่นั่นเขาจะปลอดภัยกว่า
This is my new antique lamp.นี่โคมไฟโบราณอันใหม่
An antique prop in a decoy maneuver....ของเก่าโบราณนั่นน่ะ.
I got it from the antique store next door. Too butch?ผมได้จากร้านขายของเก่าประตูถัดไป บุทช์เกินไป?
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา
One day she'll wake up and realise she's married to a man whose face closely resembles an antique can opener.เพียงแต่ว่า สักวันนึง เธอจะตื่นมาข้างเขา และพบว่าแต่งงานกับ ผู้ชายซึ่งหน้าเหมือนที่เปิดกระป๋องโบราณ
Didn't you need to go to the antique store?แม่ต้องเข้าไปที่ร้านขายของเก่านั่นไม่ใช่หรือ?
Look, I even found this emerald necklace in the antique store.ดูสิ ฉันเจอสร้อยมรกตนี่ในร้านขายของเก่านะ
I've sat with 'em as they've combed through their assets, figured out which kid gets the painting over the fireplace, which one gets the antique spoon collection.คุยกับเค้า เรื่องการแบ่งสมบัติ คิดว่าเด็กคนไหน จะได้รูปปั้นเหนือเตาผิง คนไหนจะได้ชุดสะสมช้อนโบราณ
Then someone who is trained to handle antique documents is gonna do it.อย่างนั้นก็ให้คนที่ได้รับการฝึก การดูแลเอกสารโบราณเป็นคนทำ.
They were in an antique desk from the press room...มันอยู่ในโต๊ะโบราณจากห้องข่าว...
Did you think it would be an antique like yours?ใครเค้าจะใช้รุ่นโบราณเหมือนเธอล่ะ?

antique ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment
古物[gǔ wù, ㄍㄨˇ ˋ, 古物] antique
古玩[gǔ wán, ㄍㄨˇ ㄨㄢˊ, 古玩] antique; curio
骨董[gǔ dǒng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˇ, 骨董] antique; curio
古董[gǔ dǒng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˇ, 古董] curio; antique
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style

antique ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチークファッション;アンティークファッション[, anchi-kufasshon ; antei-kufasshon] (n) antique fashion
アンチック体[アンチックたい, anchikku tai] (n) antique (typeface)
アンティーク(P);アンティック;アンチック;アンチーク[, antei-ku (P); anteikku ; anchikku ; anchi-ku] (n,adj-na) antique (fre
古器[こき, koki] (n) an antique
古時計[ふるどけい, furudokei] (n) antique clock; old clock
古美術商[こびじゅつしょう, kobijutsushou] (n) antique art dealer; antique dealer; antiquary
古色[こしょく, koshoku] (n) faded color; faded colour; antique look
古陶[ことう, kotou] (n) old pottery; antique porcelain
[じゃく, jaku] (n) (1) patina; antique look; (2) elegant simplicity; (3) well-trained voice; (P)
年代物[ねんだいもの, nendaimono] (n) antique
古物[こぶつ;ふるもの, kobutsu ; furumono] (n,adj-no) antique; old article; secondhand goods
古美術[こびじゅつ, kobijutsu] (n,adj-no) antique; old works of art
古色蒼然[こしょくそうぜん, koshokusouzen] (adj-t,adv-to) antique-looking; looking hoary with patina
時代[じだい, jidai] (n-t,n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P)
時代物[じだいもの, jidaimono] (n) antiques; period dramas

antique ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasath) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site ; ancient buildings FR: ruine [f] ; site historique [m] ; site antique [m]
อียิปต์โบราณ[n. prop.] (Īyip Bōrān) EN: Ancient Egypt FR: Égypte antique [f] ; Égypte ancienne [f] ; Ancienne Égypte [f]
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; former ; obsolete FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่า ๆ = เก่าๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique FR: dépassé ; vieillot ; déglingué
เก่าคร่ำคร่า[adj.] (kao khramkh) EN: antique ; very old FR:
เก่าลายคราม[adj.] (kaolāikhrām) EN: antique ; aged FR:
คร่ำคร่า[adj.] (khramkhrā) EN: antique ; very old FR: antique
กินูน[n.] (kinūn) EN: Scarabaeidae ; Anomala antique ; Sophrops foveatus FR:
เมืองโบราณ[n. exp.] (meūang borā) EN: ancient city ; old city ; historical town FR: ville historique [f] ; cité antique [f] ; ville ancienne [f] ; cité ancienne [f]
พระพุทธรูปโบราณ[n. exp.] (Phraphuttha) EN: antique Buddha image FR:
ร้านขายของเก่า[n. exp.] (rān khāi kh) EN: antique shop FR: magasin d'antiquités [m]
สมัยอียิปต์โบราณ[n. exp.] (samai Īyip ) EN: Ancient Egypt FR: Égypte antique [f] ; Égypte ancienne [f] ; Ancienne Égypte [f]
สมัยกรีก[n. exp.] (samai Krīk) EN: Greek time FR: Grèce antique [f]
สะสมของเก่า[v. exp.] (sasom khøng) EN: antique collecting FR: collectionner les antiquités
วัตถุโบราณ[n. exp.] (watthu bōrā) EN: antique ; relic FR: antiquité [f]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām m) EN: FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: semantics FR: sémantique [f]
บรรยากาศโรแมนติก[n. exp.] (banyākāt rō) EN: FR: atmosphère romantique [f]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatt) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
เชิงควอนตัม[adj.] (choēng khwø) EN: quantum FR: quantique
เก่าแก่มาก[adj.] (kao kaē māk) EN: FR: antique
ของเก่า[n.] (khøngkao) EN: antiques ; old things ; secondhand things ; junk FR: antiquité [f] ; vieillerie [f] (vx)
กลศาสตร์ควอนตัม [n. exp.] (konlasāt kh) EN: quantum mechanics FR: mécanique quantique [f]
มหาสมุทรแอตแลนติก[n. prop.] (Mahāsamut A) EN: Atlantic Ocean FR: océan Atlantique [m] ; Atlantique [m]
เมืองโรแมนติก[n. exp.] (meūang rōma) EN: romantic city FR: ville romantique [f]
นาโต [org.] (Nātō) EN: NATO (North Atlantic Treaty Organization) FR: OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) [m]
เพลงสรรเสริญพระเจ้า [n. exp.] (phlēng sans) EN: hymn FR: cantique [m]
ระบบวจีวิภาค[n. exp.] (rabop wajīw) EN: semantics FR: sémantique [f]
โรแมนติก[adj.] (rōmaēntik) EN: romantic FR: romantique
สมัยหิน[adj.] (samai hin) EN: ancient ; primitive ; antiquated FR: ancien ; primitif ; antique
เสียงพยัญชนะ[n. exp.] (sīeng phaya) EN: consonant sound FR: phonème consonantique [m]

antique ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alter {n}antiqueness
Antikdruckpapier {n}antique paper
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller
Antiquitätengeschäft {n}antique shop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antique
Back to top