ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

postdate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *postdate*, -postdate-

postdate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
postdate (vt.) ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง Syn. overdate, date after
English-Thai: HOPE Dictionary
postdate(โพสทฺเดท') vt. ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง n. วันที่ที่ลงช้ากว่าความจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า postdate
Back to top