ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compliance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compliance*, -compliance-

compliance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compliance (n.) การยอมทำตาม Syn. compliancy, yielding
English-Thai: HOPE Dictionary
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ...
"acknowledge compliance on Satscram now.""รายงานปฏิบัติการทาง SatScram"
No, institutionally, we are in compliance with the subpoena.ไม่ใช่ในแง่ของสถาบัน เราทำตามกฎหมาย
Dennis Rader, BTK, was a compliance officer in park city, Kansas.เดนนิส เรเดอร์ เคยเป็นจนท.กำกับองค์กร ในพาร์คซิตี้ แคนซัส
But full compliance is mandatory.การยอมทำตามยังเป็นสิ่งจำเป็น
Man: Electronic monitoring compliance unit.หน่วยติดตามทางอิเลคโรอนิคส์ครับ
Well, it's probably a bookkeeping error, but compliance is understandably worried about an irs audit.มันอาจจะเป็นเพราะบัญชีผิดพลาดก็ได้ แต่แผนกควบคุมดูแล เป็นห่วงเรื่อง การตรวจสอบของกรมภาษีน่ะ
Quick enough to know there isn't a law in the land that's gonna convict us of murder based off of our compliance with a vague letter.เร็วพอที่จะรู้ได้ว่า ไม่มีกฏหมายใดในประเทศ ที่จะเอาผิดพวกเรา ในข้อหาฆาตกรรม ทจากการที่ยอมทำตาม ข้อความในจดหมายเลื่อนลอยฉบับเดียว
My pet expo is not only in compliance with every local and federal law, but it is also approved by eight animal rights organizations.งานแสดงสัตว์ของผมไม่เพียงแต่ ทำตามกฏหมายของทุกๆท้องถิ่น และกฏหมายรัฐแล้ว แต่ยังไม่รับการรับรอง
All I need is your compliance and your fighting skills.ผมต้องการแค่ให้คุณทำตามคำสั่ง และใช้ทักษะเพื่อสู้
The donkeys in Compliance missed it.ลาในการปฏิบัติตาม พลาด.
This is why they're on airplanes to wherever the fuck donkeys from Compliance come from.นี่คือเหตุผลท พวกเขากำลังอยู่บนเครื่องบิน ไปทุกที่ที่ลาเพศสัมพันธ จากการปฏิบัติตามมาจาก.

compliance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンプライアンス[, konpuraiansu] (n) compliance
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with
允可[いんか, inka] (n,vs) permission; assent; compliance
叛服[はんぷく, hanpuku] (n) disobedience and obedience; defiance and compliance
応諾[おうだく, oudaku] (n,vs) consent; compliance
技術基準適合[ぎじゅつきじゅんてきごう, gijutsukijuntekigou] (n) (See 技適) technical standards compliance
技適[ぎてき, giteki] (n) (abbr) (See 技術基準適合) technical standards compliance
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance
厳守[げんしゅ, genshu] (n,vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P)
合致[がっち, gacchi] (n,vs) agreement; concurrence; conformance; compliance; (P)
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P)
査察[ささつ, sasatsu] (n,vs) inspection (for compliance); investigation (tax, etc.); (P)
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility
違法性阻却事由[いほうせいそきゃくじゆう, ihouseisokyakujiyuu] (n) justifiable cause for noncompliance with the law
順守(P);遵守[じゅんしゅ, junshu] (n,vs) compliance; adherence (to a set of rules); (religious) observance; (P)

compliance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเชื่อฟัง [n.] (kān cheūafa) EN: compliance ; obedience FR:
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด[n. exp.] (kān trūatsø) EN: compliance audit FR:

compliance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werksbescheinigung {f}certificate of compliance with the order
Längselastizität {f}fore-and-aft compliance
Nachweisprüfung {f}compliance test
Diskrepanz {f}non-compliance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compliance
Back to top