ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ado

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ado*, -ado-

ado ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ado (n.) ความวุ่นวาย See also: อุปสรรค, ความยุ่งยาก Syn. fuss, trouble
adolescence (n.) ขั้นกลางของการพัฒนา
adolescence (n.) ช่วงวัยรุ่น Syn. teens, puberty, youth
adolescent (adj.) ซึ่งยังเยาว์วัย See also: ซึ่งยังไม่เติบโตเต็มที่
adolescent (n.) วัยรุ่น Syn. youth, teenage
adopt (vt.) รับเลี้ยงเป็นลูก Syn. take in, raise, take from an orphanage
adopt (vt.) รับเอามา See also: รับเอา
adopt (vt.) ลงมติยอมรับ Syn. affirm
adopt (vt.) เลือกใช้ See also: นำมาใช้
adopt as (phrv.) ยอมรับเป็นบุตรบุญธรรม See also: ยอมรับเป็นลูก, ยอมรับ
adopt as (phrv.) เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน
adoptable (adj.) ที่สามารถรับเอามาได้
adopted child (n.) บุตรบุญธรรม Ops. ordinary child
adoption (n.) การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม See also: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoption (n.) การเลือกเอา See also: การเลือกรับเอามา Syn. choosing, choice, selection
adoptive (adj.) ที่เกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoptive parent (n.) ผู้ปกครอง Syn. babysitter
ador (n.) กลิ่นหอม See also: ความหอม Syn. aroma, incense, scent Ops. stench
adorable (adj.) ที่น่ารัก See also: ที่น่าชื่นชม
adoration (n.) ความเคารพบูชา See also: ความเลื่อมใส Syn. devotion, veneration
adore (vt.) ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)
adore (vt.) บูชา See also: เคารพบูชา, กราบไหว้ Syn. venerate, revere
adore (vt.) รัก See also: รักอย่างลึกซึ้ง Syn. love, cherish
adored (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
adored (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
adoring (adj.) แสดงความรัก See also: รู้สึกรัก, ชอบ Syn. affectionate, passionate, fond
adoringly (adj.) อย่างรักและบูชา
adorn (vt.) ตกแต่ง See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา Syn. beautify, embellish, ornament
adorn with (phrv.) ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า See also: ประดับประดา Syn. decorate with
adorned (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. garnished, decorated
adornment (n.) การประดับประดา See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง Syn. ornamentation, embellishment
adornment (n.) สิ่งประดับตกแต่ง
adoupt (vt.) นำมาใช้ See also: ยอมรับมาใช้, สนับสนุน Syn. support, take up
English-Thai: HOPE Dictionary
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
adopt(อะดอพทฺ') vt. นำมาใช้, รับเอา, เลี้ยงเป็นลูก -adopter, adoption n. -adoptive adj., Syn. take, utilize)
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก,รับเป็นของตน,นำมาใช้
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adobe๑. อิฐดิบ๒. อาคารอิฐดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adolescenceวัยรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adolescentคนวัยรุ่น, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adopted childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Adoration of the Magiภาพนักปราชญ์สักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adobe Acrobatอะโดเบ อะโครแบท [TU Subject Heading]
Adobe PageMaker ; Aldus PageMakerเพจเมกเกอร์ [TU Subject Heading]
Adobe Photoshopอะโดเบ โฟโต้ชอป [TU Subject Heading]
Adolescenceวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่นสาว [การแพทย์]
Adolescentเด็กวัยรุ่น [การแพทย์]
Adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [TU Subject Heading]
Adoptive Transferเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเตาะ (adj.) adolescent See also: youthful, young
กำเดาะ (adj.) adolescent See also: youthful, young Syn. กระเตาะ
รุ่นกระเตาะ (n.) adolescent See also: budding youth Syn. วัยแรกรุ่น
เด็กวัยรุ่น (n.) adolescent See also: teenage Syn. หนุ่มสาว, วัยรุ่น Ops. ผู้ใหญ่
เด็กโต (n.) adolescent See also: child, teenager Ops. เด็กเล็ก
แรกรุ่น (n.) adolescent See also: budding youth Syn. วัยแรกรุ่น, รุ่นกระเตาะ
เปิดกว้าง (v.) adopt
เปิดรับ (v.) adopt Syn. เปิดกว้าง
บุญธรรม (adj.) adopted
บุตรบุญธรรม (n.) adopted child Syn. ลูกบุญธรรม
ลูกบุญธรรม (n.) adopted child See also: adoptive child Syn. บุตรบุญธรรม Ops. ลูกในไส้
พ่อบุญธรรม (n.) adoptive father
การตกแต่ง (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การประดับ
การประดับ (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การตกแต่ง
อลงกรณ์ (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การตกแต่ง, การประดับ
sheldrake (n.) เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส Syn. shelduck
shelduck (n.) เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส
กัมประโด (n.) compradore
ชกลม (v.) perform shadow-boxing
ตะลุง (n.) shadow play See also: shadow show Syn. หนังตะลุง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is so adorableเขาน่ารักมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As far as I'm concerned, it's much ado about nothing.ในขณะที่วงต้องพยายามรักษาสถานะ
Looks like much ado about something in there.ดูเหมือนมีเรื่องน่าสนใจในนั้น
And without further ado our town's hero and my metaphorical son Flint Lockwood.เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกต่อไป.. พบกับฮีโร่ของเมืองนี้.. ที่เปรียบเสมือนลูกชายของผม
Without further ado we're moving straight onto tonight's opening category, Entrepreneur of the Year, sponsored by Mr Rossi's Ice Cream of Southend-on-Sea.สวัสดีค่ะทุกท่าน ฉันควรกล่าวว่า ช่างเป็นปีแห่งความสำเร็จ
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย!
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย.
Where's-a my ambassador? Hello, Spook.ไหนล่ะทูตของฉัน สวัสดี ไอ้เปรต
They say he simply adored her.ได้ยินมาว่าเขารักหล่อนมาก
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ
She simply adored Rebecca.หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา
Her shadow has been between us all the time, keeping us from one another.เงาของหล่อนเข้ามาคั่นกลางระหว่างเราตลอด คอยกั้นเราให้ห่างจากกัน
No secrets, no shadows.ไม่มีความลับไม่มีอดีต

ado ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, 采纳 / 採納] accept; adopt
亚金[Yà jīn, ㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 亚金 / 亞金] Achim (son of Zadok in Matthew 1:14)
[zhān, ㄓㄢ, 鱣] Acipenser micadoi; sturgeon
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 妆 / 妝] adornment; adorn
寄名[jì míng, ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 寄名] adopted name; to take a name (of one's adoptive family)
希特勒[Xī tè lè, ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄌㄜˋ, 希特勒] Adolf Hitler (1889-1945)
爱慕[ài mù, ㄞˋ ㄇㄨˋ, 爱慕 / 愛慕] adore; admire
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 承继 / 承繼] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit
抱养[bào yǎng, ㄅㄠˋ ㄧㄤˇ, 抱养 / 抱養] adopt (a child)
收养[shōu yǎng, ㄕㄡ ㄧㄤˇ, 收养 / 收養] adopt; adoption
梯也尔[Tī yě ěr, ㄊㄧ ㄧㄝˇ ㄦˇ, 梯也尔 / 梯也爾] Adolphe Thiers
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
青年期[qīng nián qī, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧ, 青年期] adolescence
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, 阿多尼斯] Adonis, figure in Greek mythology
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, 领养 / 領養] adoption; to adopt a child
养女[yǎng nǚ, ㄧㄤˇ ㄋㄩˇ, 养女 / 養女] adopted daughter
[rù, ㄖㄨˋ, 缛 / 縟] adorned; beautiful
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
大使级[dà shǐ jí, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄐㄧˊ, 大使级 / 大使級] ambassadorial
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, 阿托品] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna)
南美梨[nán měi lí, ㄋㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄧˊ, 南美梨 / 南美棃] avocado
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
牛油果[niú yóu guǒ, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˇ, 牛油果] avocado (Persea americana)
鳄梨[è lí, ㄜˋ ㄌㄧˊ, 鳄梨 / 鱷棃] avocado (Persea americana)
亚所[Yà suǒ, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄛˇ, 亚所 / 亞所] Azor (son of Eliakim and father of Zadok in Matthew 1:13-14)
巴巴多斯[Bā bā duō sī, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄉㄨㄛ ㄙ, 巴巴多斯] Barbados
铺垫[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, 铺垫 / 鋪墊] bedcover; fig. to foreshadow
吊诡[diào guǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, 吊诡 / 弔詭] bizarre; paradoxical; a paradox (from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
布里奇顿[bù lǐ qí dùn, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, 布里奇顿 / 布裡奇頓] Bridgetown (capital of Barbados)
[xīn, ㄒㄧㄣ, 鈊] cadolinium
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, 来去无踪 / 來去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
来无影,去无踪[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, 来无影,去无踪 / 來無影,去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
碧草如茵[bì cǎo rú yīn, ㄅㄧˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 碧草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
绿草如茵[lǜ cǎo rú yīn, ㄌㄩˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 绿草如茵 / 綠草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
丹佛[Dān fó, ㄉㄢ ㄈㄛˊ, 丹佛] Denver, Colorado
大东[Dà dōng, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ, 大东 / 大東] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning

ado ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email)
右から左へ[みぎからひだりへ, migikarahidarihe] (exp) (1) from right to left; in one ear and out the other; (2) nice and quick; with speed and address; without further ado
大山鳴動して鼠一匹;泰山鳴動して鼠一匹;大山鳴動してねずみ一匹[たいざんめいどうしてねずみいっぴき, taizanmeidoushitenezumiippiki] (exp) much ado about nothing; The mountains have brought forth a mouse (Aesop)
泰山鳴動;大山鳴動[たいざんめいどう, taizanmeidou] (n) big fuss over nothing; much cry and little wool; much ado about nothing
空騒ぎ;から騒ぎ[からさわぎ, karasawagi] (n,vs) much ado about nothing
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address
アイシャドウ(P);アイシャドー[, aishadou (P); aishado-] (n) eyeshadow; (P)
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi)
アウトワァド;アウトゥワァド[, autowaado ; autouwaado] (n) outward
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes)
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami)
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P)
アドービ;アドベ[, ado-bi ; adobe] (n) adobe
アドインソフト[, adoinsofuto] (n) {comp} add-in software
アドインソフトウェア[, adoinsofutouea] (n) {comp} add-in software
アドインパクト[, adoinpakuto] (n) ad impact
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement
アドオン[, adoon] (n) add-on
アドオンセクション[, adoonsekushon] (n) {comp} add-on section
アドオンデバイス[, adoondebaisu] (n) {comp} add-on device
アドオンボード[, adoonbo-do] (n) {comp} add-on board
アドオンモジュール[, adoonmoju-ru] (n) add-on module
アドオン方式[アドオンほうしき, adoon houshiki] (n) add-on
アドオン電話[アドオンでんわ, adoon denwa] (n) add-on telephone
アドキャンペーン[, adokyanpe-n] (n) ad campaign
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic
アドストリップ[, adosutorippu] (n) {comp} Add-Strip
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P)
アドバイザリー;アドバイザリ[, adobaizari-; adobaizari] (n,adj-no) advisory
アドバイザリスタッフ[, adobaizarisutaffu] (n) {comp} advisory staff
アドバイス(P);アドヴァイス[, adobaisu (P); adovaisu] (n,vs) advice; (P)
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon
アドバンス[, adobansu] (n) advance(d)
アドバンスト[, adobansuto] (adj-f) advanced
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
アドオン[あどおん, adoon] add-on
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff
アドビ[あどび, adobi] Adobe
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アドレス[あどれす, adoresu] address
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: งงทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed

ado ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนุ่ม[n.] (num) EN: young man ; lad FR: jeune [m] ; adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.) ; jeune homme [m]
หนุ่มเหน้า[n.] (numnao) EN: youngster ; youth ; teenager ; young man FR: adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado [f] (fam.) ; demoiselle [f] ; fille [f] ; poulette [f] (fam.)
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile ; teens [pl] FR: adolescent [m] ; jeune [m, f] ; ado [m]
วัฒนธรรมเยาวชน[n. exp.] (watthanatha) EN: youth culture FR: culture ado [f]
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อดีตเอกอัครราชทูต[n. exp.] (adīt ēk-akk) EN: former ambassador FR: ex-ambassadeur [m]
อะโดบี แอโครแบต[TM] (Adōbī Aēkhr) EN: Adobe Acrobat [TM] FR: Adobe Acrobat [TM]
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์[n. prop.] (Adof Hitloē) EN: Adolf Hitler FR: Adolf Hitler
อดอล์ฟ แซกซ์ [n. prop.] (Adof Saēk) EN: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax FR: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of FR:
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
เอาเด็กมาเลี้ยง[v. exp.] (ao dek mā l) EN: FR: adopter un enfant
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
อาภรณ์[n.] (āphøn) EN: apparel ; raiment ; finery ; garb ; adornments FR:
อัสดม[v.] (atsadom) EN: set ; go down FR:
อัสดง[n.] (atsadong) EN: Astilbe rivularis FR: Astilbe rivularis
อัสดง[v.] (atsadong) EN: set ; go down FR:
อัสดงคต[adj.] (atsadongkho) EN: west ; western ; occidental FR: occidental
อะโวคาโด ; อาโวกาโด[n.] (awōkhādō ; ) EN: avocado FR: avocat [m]
บาร์เบโดส[n. prop.] (Bābēdōt = B) EN: Barbados FR: Barbade [f]
บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก[n. prop.] (Bādoēn-Wēua) EN: Baden-Württemberg FR:
แบร์นาร์โด้[n. prop.] (Baēnādō ) EN: Bernardo FR: Bernardo
บันจวบ[v.] (banjūap) EN: decorate ; adorn FR:
บายาโดลิด[n. prop.] (Bāyādōlit) EN: Valladolid FR:
เบลลาดอนนา[n.] (bēlladønnā) EN: belladonna ; deadly nightshade ; Atropa belladonna FR: Atropa belladonna
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
บราเดอร์[TM] (Brādoē ) EN: Brother [TM] FR: Brother [TM]
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere FR: adorer ; vénérer ; révérer ; rendre hommage
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
บุญธรรม[adj.] (buntham) EN: adopted ; foster FR: adopté ; adoptif
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (butbuntham) EN: adopted child ; adoptive child ; foster child FR: enfant adoptif [m]
ชะโด[n.] (chadō) EN: great snakehead ; giant snakehead ; Channa micropeltes FR: Channa micropeltes
ชาดก[n. prop.] (Chādok) EN: Jataka ; [name of the tenth division of the Khuddaka Nikàya] ; stories of the Buddha’s previous lives FR: Jataka
ฉาย[n.] (chāi) EN: shade ; shadow FR:
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
ฉนาก[n.] (chanāk) EN: sawfish FR: espadon [m] ; poisson-scie [m]

ado ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee
Adoptivkind {n}adoptive child
Adoleszent {m}; Jugendlicher [med.]adolescent
Pubertätsphase {f}adolescent phase
jugendliche Liebe {f}adolescent love
Pfingstochse {m}adorned ox
Sonderbotschafter {m}ambassador at large
Avocado {f}avocado
Avocadobaum {m} [bot.]avocado tree
Calvados {m} [cook.]Calvados
Pompadourfrisur {f}pompadour
Troubadour {m}troubadour
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon
Lidschatten {m}eye shadow
Gadolinium {n} [chem.]gadolinium
Guacamole {f}; Avocadocrem
Jugend {f}adolescence
Jugend...; jugendlich {adj}adolescent
halbwüchsig; heranwachsend {adj}adolescent
Wiesenpieper {m} [ornith.]Meadow Pipit (Anthus pratensis)
Mikadofasan {m} [ornith.]Mikado Pheasant
Alm {f}mountain pasture; Alpine pasture; alp; Alpine meadow
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows
paradox {adj} | paradoxer | am paradoxestenparadoxical | more paradoxical | most paradoxical
paradoxerweise; seltsamerweise {adv}paradoxically
Weißschenkelstärling {m} [ornith.]Peruvian Red-breasted Meadowlark
Pfostenstandspur {f}post shadow; post-pit
Kartoffelkäfer {m} [zool.]potato beetle; Colorado beetle
pubertär {adj}; Pubertäts...adolescent
Radon {n} [chem.]radon
Rostgans {f} [ornith.]Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)
Sadomasochismus {m}sadomasochism
Sadomasochist {m}sadomasochist
sadomasochistisch {adj}sadomasochistic
Schattenboxen {n}shadow boxing
Schattenfuge {f}shadow gap
Schattenmerkmal {n}shadow mark

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ado
Back to top