ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incense*, -incense-

incense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incense (n.) กำยาน See also: เครื่องหอม, ธูป Syn. scent, fuel, joss stick
incense (vi.) จุดธูปบูชา See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense (vt.) จุดธูปบูชา See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense (vt.) ทำให้โกรธจัด See also: ทำให้โมโหมาก Syn. anger, enrage, infuriate Ops. mollify, pacify
incensed (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, displeased
incensed (adj.) โกรธเป็นไฟ See also: โมโหร้าย Syn. furious Ops. cool, calm
English-Thai: HOPE Dictionary
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.
English-Thai: Nontri Dictionary
incense(n) ธูป,กำยาน,เครื่องหอม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธูปบาตร (n.) incense burner See also: perfume box, vessel for incense, censer
ก้านธูป (n.) incense stick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could this be the Incense of Time Trap.หรือว่านี่คือ กำยานผนึกเวลา
This smells of the Incense of Time Trap.นั่นเป็นกลิ่นของ กำยานผนึกเวลา
It really works... this Incense of Time Trap.ได้ผลจริงๆซะด้วย.. กำยานผนึกเวลา
This Incense of Time Trap will do the job easily.ด้วยกำยานผนึกเวลานี่ มันง่ายนิดเดียว
Well, at least I saved this Incense of Time trap.อย่างน้อยก็รักษา กำยานเอาไว้ได้ล่ะวะ
You got any incense or scented candles or something?You got any incense or scented candles or something?
Got me sinking deep into your intense eyes Let the incense rising cause an effect blood rushing[การแสดงเพลง Gee สำหรับ Family]
Burn incense at this before with theก่อนที่ธูปดอกนี้จะไหม้หมดลง
I don't swing incense at St. Matt's anymore.ลูกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ โบสถ์เซนต์แมส์ตทิวอีกต่อไป
Oh, death, and this stick of incense burned on a fastแล้วเอายังไงต่อดีอ่ะ เวลาใกล้จะหมดอยู่แล้วอ่ะ
It resembles incense at a funeral.มันรวบรวมกลิ่นธูปที่งานศพ
There was incense and candles and kitty litter.ทั้งธูป เทียน กระบะทราย

incense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, 炷] candlewick; incense stick
香木[xiāng mù, ㄒㄧㄤ ㄇㄨˋ, 香木] incense wood
香案[xiāng àn, ㄒㄧㄤ ㄢˋ, 香案] incense burner table
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, 香火] incense burning in front of a temple; burning joss sticks
[nài, ㄋㄞˋ, 鼐] incense tripod
佛香阁[Fó xiāng gé, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, 佛香阁 / 佛香閣] Tower of Buddhist incense in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 香烟 / 香煙] cigarette; smoke from burning incense
香气[xiāng qì, ㄒㄧㄤ ㄑㄧˋ, 香气 / 香氣] fragrance; aroma; incense
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 香] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular
馨香[xīn xiāng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ, 馨香] fragrant (of incense)
乳香[rǔ xiāng, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄤ, 乳香] frankincense

incense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インセンス[, insensu] (n) incense
お香;御香[おこう, okou] (n) (pol) (See 香・こう) incense
名香[めいこう, meikou] (n) fine incense
多羅[たら, tara] (n) (1) (abbr) (See 多羅樹) palmyra; (2) (abbr) (See 多羅葉) lusterleaf holly; (3) patra (silver incense dish placed in front of a Buddhist statue)
常香盤[じょうこうばん, joukouban] (n) incense clock (marks time with a smouldering train of incense)
木所[きどころ, kidokoro] (n) classification of fragrant woods used as incense
火取[ひとり, hitori] (n) (1) incense burner; (2) utensil for carrying live charcoal
焼香台[しょうこうだい, shoukoudai] (n) altar, stand or table for burning incense
薫き物;薫物[たきもの, takimono] (n) mixture of frangrant woods, etc. used for making incense
香を焚く[こうをたく, kouwotaku] (exp,v5k) to cense; to burn incense
香具[こうぐ, kougu] (n) perfumes; variety of incense
香炉[こうろ, kouro] (n) censer; incense burner
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
三具足[みつぐそく, mitsugusoku] (n) {Buddh} (See 香炉,華瓶,燭台) three implements for worship (incense burner, flower vase and candle-stand)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
乳香[にゅうこう, nyuukou] (n) frankincense; olibanum
抹香臭い[まっこうくさい, makkoukusai] (adj-i) smelling of incense; overly pious
練り香;練香[ねりこう, nerikou] (n) (See 香道) round cake of incense, esp. used in koudou; pastille
薫香[くんこう, kunkou] (n) incense; fragrance
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P)

incense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้านธูป[n. exp.] (kān thūp) EN: joss stick ; incense stick FR:
กลิ่นธูป[n. exp.] (klin thūp) EN: incense ; smell of incense FR: odeur d'encens [f]
ธูป[n. exp.] (thūp) EN: incense stick ; joss stick FR: bâton d'encens [m]
ธูป-[pref.] (thūpa-) EN: incense FR:
ธูปบาตร[n.] (thūpabāt) EN: incense burner FR:
โต๊ะบูชา[n.] (tobūchā) EN: altar ; altar table ; incense burner table FR: autel [m]
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver

incense ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihrauchgefäß {m}incense holders

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incense
Back to top