ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revere*, -revere-

revere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revere (vt.) เคารพนับถือ See also: เคารพอย่างสูง Syn. honour, respect, worship Ops. despise
reverence (n.) การเคารพนับถือ See also: การยำเกรง, การนับถือ Syn. respect, worship
reverence (vt.) แสดงความเคารพนับถือ Syn. honour, respect
reverend (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. honourable, respected, worshipful
reverend (n.) บาทหลวง See also: พระในศาสนาคริสต์
reverent (adj.) ซึ่งเคารพนับถือ See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง Syn. respectful, worshiping Ops. disrespectful, impious, irreverent
reverential (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพนับถือ See also: เกี่ยวกับความเคารพนับถือ Syn. pious, reverent
reverential fear (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, dread
reverentially (adv.) โดยแสดงความเคารพนับถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
revere(รีเวียร') vt. เคารพนับถือ,บูชา,ยำเกรง, See also: reverable adj. reverer n.
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent
English-Thai: Nontri Dictionary
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวาดหวั่น (v.) revere See also: be afraid of, scare, fear Syn. กลัว, หวาดกลัว Ops. กล้า, กล้าหาญ
เกรงกลัว (v.) revere See also: be afraid of, scare, fear Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Ops. กล้า, กล้าหาญ
Rev. (abbr.) คำย่อของ reverend Syn. Revd
Revd (abbr.) คำนำหน้าพระในศาสนาคริสต์ (มาจาก Reverend) Syn. Rev.
รดน้ำดำหัว (v.) pour water on the hands of revered elders and ask for blessing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, on that day, Wu Tsing promised to revere my mother as if she had been First Wife, his only wife.ในวันนั้น วูชิงสัญญาที่จะเคารพแม่ของแม่... ให้ราวกับว่าเธอเป็นเมียหลวง เมียคนเดียวของเขา
I heard that people used to be forbidden to even look at his face and that they revere him as a god.แม่รู้มาว่า การมองพระพักตร์ของพระองค์ เป็นเรื่องต้องห้าม และทุกคนให้ความเคารพพระองค์ในฐานะเดียวกับพระเจ้า
The Old North Church in Boston, where Thomas Newton hung a lantern in the steeple, to signal Paul Revere that the British were coming.โบสถ์โอลนอท ใน บอสตัน, ที่ โทมัส นิวตัน แขวนตะเกียงไว้ที่ยอดหลังคา, เป็นสัญญาณบอก พอล ริเวอร์ ว่าพวกอังกฤษกำลังมา.
In my day, Paul Revere developed a system.สอง พวกมันมาโดยทางทะเล
Paul Revere utilized the same technique the night the Crown arrived in the colonies.คืนที่กองทัพอังกฤษมาถึงอาณานิคม ในปี 1775 พอล รีเวียร์ แขวนโคมไฟด้วยเงิน
In 1775 Paul Revere lined the lanterns with silver to enhance their illumination.เพื่อทำให้ไฟส่องสว่างมากขึ้น ผมเฝ้ายามอยู่ที่เซฟเฮ้าส์
When I alerted Adams that the Crown was coming by sea I observed him hand Paul Revere a document.โดยทางทะเล ผมเห็นเขา ยื่นเอกสารให้กับ พอล รีเวียร์ เอกสารต้นฉบับพวกเมสันได้เก็บรักษา
Paul Revere was a Renaissance man a silversmith, an early industrialist and even a highly acclaimed dentist.และเคยเป็นทันตแพทย์มือดีด้วย เอาล่ะ เด็กๆ ตามครูมานะ สิ่งที่ชายคนนี้พูดมันไม่มีหลักฐานยืนยัน
Now while Revere was, well, revered for his many talents he's most famous for what historical event?ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อะไรนะ - ขี่ม้าข้ามคืน - ใช่แล้ว
Paul Revere never arrived in Concord. That was Samuel Prescot's route."พวกทหารประจำการกำลังมา" ไม่ใช่ "พวกทหารอังกฤษกำลังมา"
Paul Revere engraved the key to decoding the manuscript the word "Cicero, " in the back of the horseman's teeth.เขาพูดถึงชายขี่ม้าถูกตัดหัวว่ายังไง "ความตายมิอาจสังหารได้
His people revere him as a god.ประชาชนของเขาเห็นเขาเป็นดั่งพระเจ้า

revere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
恪慎[kè shèn, ㄎㄜˋ ㄕㄣˋ, 恪慎] careful; reverently
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, 大义凛然 / 大義凜然] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw)
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)
尊敬[zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, 尊敬] respect; to revere
尊师[zūn shī, ㄗㄨㄣ ㄕ, 尊师 / 尊師] revered master
敬畏[jìng wèi, ㄐㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, 敬畏] revere
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕恭毕敬 / 畢恭畢敬] reverent and respectful; extremely deferential
虔敬[qián jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 虔敬] reverent
尊师爱徒[zūn shī ài tú, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄞˋ ㄊㄨˊ, 尊师爱徒 / 尊師愛徒] title of a Daoist priest; revered master
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, 敬悉] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter.
世尊[shì zūn, ㄕˋ ㄗㄨㄣ, 世尊] World Honored One; Revered One of the World (Buddha)
尊奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 尊奉] worship; to revere; to venerate

revere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P)
仰望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence
尊崇[そんすう, sonsuu] (n,vs) reverence; veneration
尊王;尊皇;尊皇王[そんのう, sonnou] (n) reverence for the emperor; advocate of imperial rule
尊王討幕[そんのうとうばく, sonnoutoubaku] (n) reverence for the emperor and the overthrow of the shogunate
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners
恭敬[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
捧げ持つ;ささげ持つ[ささげもつ, sasagemotsu] (v5t) to hold something reverently with both hands
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem
敬神[けいしん, keishin] (n,adj-no) piety; reverence
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue
欽慕[きんぼ, kinbo] (n,vs) adoration; reverence; admiration
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P)
謹製[きんせい, kinsei] (n) quality product; carefully produced; reverently made
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow

revere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere FR: adorer ; vénérer ; révérer ; rendre hommage
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
เกรงขาม[v.] (krēngkhām) EN: stand in awe of ; hold in awe ; revere FR: éprouver de la crainte
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: be afraid of ; scare ; fear ; revere ; be in awe (of) FR: craindre ; redouter ; avoir peur
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
ศิษยานุศิษย์[n.] (sitsayānusi) EN: all of one’s students, past and present ; students who revere a particular teacher or professor ; students and alumni FR:
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
กรกช[n.] (kørakot) EN: hands reverentially cupped together FR:
กระพุ่มมือ[adj.] (kraphummeū) EN: hands reverentially cupped together FR:
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (laksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ; revered ; sacrosanct ; numinous FR: sacré
หลวงพี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Venerable Elder ; Reverend Brother FR:
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūangphø) EN: Venerable Father ; Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk FR:
หลวงปู่[n. prop.] (Lūang Pū) EN: Reverend Grand Father FR:
นมัสการ[X] (namatsakān) EN: Your Reverence ; Venerable Sir FR:
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale
รูปเคารพ[n. exp.] (rūp khaorop) EN: idol ; object of worship ; object of reverence FR:
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holly ; hallowed ; revered ; sacrosanct ; numinous FR: sacré ; saint ; divin
ยำ[v.] (yam) EN: respect ; venerate FR: révérer

revere ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pietät {f} | aus Pietät (gegenüber)piety; reverence | out of reference (of)
Pietätlosigkeit {f}irreverence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revere
Back to top