ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpopular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpopular*, -unpopular-

unpopular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unpopular (adj.) ซึ่งไม่เป็นที่นิยม See also: ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก Syn. disliked, unaccepted, scorned, unloved
English-Thai: HOPE Dictionary
unpopular(อันพอพ'พิวละ) adj. ไม่นิยมกัน,ไม่แพร่หลาย., See also: unpopularity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unpopular(adj) ไม่กว้างขวาง,ไม่เป็นที่นิยม,ไม่แพร่หลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How unpopular Vietnam was.คนเวียดนามไม่เป็นที่นิยมขนาดไหน
Well, at least now you have some more time for your unpopular friends.อย่างน้อย ตอนนี้เธอก็มีเวลา ให้กับเพื่อนห่างๆ ของเธอบ้างแล้วนะ
And in this school, the unpopular vastly outnumber the popular.และในโรงเรียนนี้ คนที่ไม่นิยมคุณมากกว่าคนที่นิยมคุณ
It must be sad being an unpopular celebrity.ว่าแต่ ทำไมนักแสดงถึงได้ไม่ค่อยดังนักน้า
Exactly the sentiments your mother expressed, which made her very unpopular with certain government agencies.แน่นอน อารมณ์ของแม่เธอตอนนั้น รุนแรงมาก ทำให้เธอไม่เป็นที่ชอบหน้าของสายลับรัฐบาล
Of a not entirely unpopular band,ของวงที่ไม่ดังอย่างแรง
You'll become unpopular because of me.ความนิยมของคุณจะตกเพราะผมเปล่าๆ
You know, this is gonna make us very unpopular with some of the families.แต่ว่า นี่จะทำให้พวกญาติๆ ของผู้ตาย ไม่ชอบเราเอามากๆ เลยนะ
Being unpopular has done you a lot of good.นั่นล่ะน้า ทำไมคนธรรมดา สามารถไปพบใครก็ได้ตามที่ต้องการ
You know how unpopular our President is right now.พูดตรงๆนะ สำหรับประธานาธิบดีที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชน
I thought that he was annoying and unpopular and from Brooklyn.ฉันคิดว่าเขาน่ารำคาญ ไม่เด่น และก็มาจากบรู๊คลิน
I will deal with anyone, and in its work from Algeria to Zimbabwe, the Conrad Knox foundation will deal with anyone, however unpopular they may be, in the cause of food aid, agricultural development, the decommissioning of arms.ฉันจะรับมือกับใครก็ตาม ที่เกี่ยวโยงกับงานตั้งแต่อัลจีเรียจนถึงซิมบับเว จะรับมือกับใครก็ตาม ยังไงพวกเขาก็อาจจะไม่ได้รับความนิยม ในเรื่องการช่วยเหลือทางด้านอาหาร

unpopular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンポピュラー[, anpopyura-] (n) unpopular
非モテ[ひモテ, hi mote] (adj-na,adj-no) (See モテる) unpopular (esp. with the opposite sex)
不人気[ふにんき, funinki] (adj-na,n) unpopular; (P)
不当たり;不当り[ふあたり, fuatari] (n) failure; unpopularity
不評[ふひょう, fuhyou] (n,adj-no) bad reputation; disgrace; unpopularity; (P)
不評判[ふひょうばん, fuhyouban] (adj-na,n) bad reputation; disgrace; unpopularity

unpopular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeliebt {adj} | unbeliebter | am unbeliebtestenunpopular | more unpopular | most unpopular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpopular
Back to top