ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwanted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwanted*, -unwanted-

unwanted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwanted (adj.) ไม่ได้เชิญ See also: ไม่ได้เชื้อเชิญ, ไม่ได้ขอร้อง, ไม่ได้เรียก Syn. unlucky, improvident, unfortunate, unbidden, unwarranted Ops. fortunate, provident, lucky
unwanted (adj.) ซึ่งไม่ปรารถนา See also: ซึ่งไม่ต้องการ

unwanted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电灯泡[diàn dēng pào, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ, 电灯泡 / 電燈泡] light bulb; (slang) unwanted third guest
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, 不速] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, 不速而至] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence

unwanted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages)
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P)
佗人[わびびと, wabibito] (n) lonesome person; unwanted person; poverty-stricken person
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
赤ちゃんポスト[あかちゃんポスト, akachan posuto] (n) (See こうのとりのゆりかご) baby hatch (for unwanted newborns); foundling wheel
転がり込む[ころがりこむ, korogarikomu] (v5m,vi) (1) to roll in; to tumble into; to visit (esp. to stay overnight as an unwanted guest); to come to live with; (2) to fall in one's way; to fall into one's lap
飛ばし[とばし, tobashi] (n) selling or divesting in unwanted stocks; hiding bad loans; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)

unwanted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของเหลือใช้[n. exp.] (khøng leūac) EN: extra things ; surplus ; unwanted things FR: surplus [m]
มารหัวขน[n.] (mānhūakhon) EN: unwanted child FR: foetus de père inconnu [m]
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action FR: monter la tête
ยาดำ[n.] (yādam) EN: pill ; unwanted third person FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwanted
Back to top