ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

child

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *child*, -child-

child ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
child (n.) คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก
child (n.) เด็ก Syn. infant, baby
child (n.) ลูก Syn. son, daughter
child labor (n.) แรงงานเด็ก Syn. child labour
child labour (n.) แรงงานเด็ก Syn. child labor
childbearing (n.) การคลอดบุตร Syn. childbirth, vaginal birth, parturition
childbirth (n.) การคลอดบุตร Syn. childbearing, vaginal birth, parturition
childhood (n.) ช่วงต้น See also: ระยะต้นๆ Syn. early stage
childhood (n.) วัยเด็ก See also: ปฐมวัย, วัยต้น Syn. youth, immaturity Ops. maturity, adulthood
childing (vi.) ท้อง See also: ตั้งครรภ์ Syn. pregnant
childish (adj.) อ่อนต่อโลก See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ Syn. infantile
childless (adj.) ไม่มีบุตร Syn. barren
childlike (adj.) ที่มีลักษณะเหมือนเด็ก Syn. innocent, childly, childish
childlike (adj.) ที่เหมาะกับเด็ก
childly (adj.) ที่เหมือนเด็ก Syn. childish, childlike
childproof (adj.) ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
children (n.) คำพหูพจน์ของคำว่า child
English-Thai: HOPE Dictionary
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
child laborn. แรงงานเด็ก
child labourn. แรงงานเด็ก
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
child's playn. สิ่งที่ทำให้เสร็จได้ง่ายมาก,ของกล้วย ๆ
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
childbedn. การคลอดลูก
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
childe(ไชดฺ) n. หนุ่ม (สาว) ในตระกูลสูง
childhoodn. วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก,ระยะแรกเริ่ม
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike
childless(ไชลดฺ'เลส) adj. ไร้บุตร,ไม่มีลูก
childlikeadj. คล้ายเด็ก,ไร้เดียงสา. childlikeness n., Syn. naive
children(ชิล'เดรน) n. พหูพจน์ของ child
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
children of israeln. ชาวยิว,ชาวฮิบรู
English-Thai: Nontri Dictionary
child(n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน
CHILD child labor(n) กรรมกรเด็ก,แรงงานเด็ก
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา
childless(adj) ไม่มีลูก,ไม่มีบุตร
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
children(n) pl ของ child
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
child abuseการกระทำทารุณต่อเด็ก [ดู abuse of children] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child labourแรงงานเด็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
childbearingการมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childbedระยะหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childbirth; accouchement; labor; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childhoodวัยเด็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childlessไม่มีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childproof lockล็อกกันเด็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Children and Juvenile Court; Court, Children and juvenileศาลคดีเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childเด็ก [การแพทย์]
Child laborแรงงานเด็ก [TU Subject Heading]
Child labourแรงงานเด็ก [เศรษฐศาสตร์]
Childbearing Ageสตรีในวัยที่มีบุตรได้ [การแพทย์]
Childbirthเด็กเกิด [การแพทย์]
Childhoodวัยเด็ก,เด็กโต [การแพทย์]
Childrenเด็ก [TU Subject Heading]
Children's dictionaryพจนานุกรมสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝากเรียน (v.) take a child to enter a school See also: bring (a child) to study in a school
ฝากโรงเรียน (v.) take a child to enter a school See also: bring (a child) to study in a school Syn. ฝากเรียน
กุมาร (n.) child See also: baby, infant, childhood
คุณหนู (n.) child Syn. หนูน้อย, พ่อหนู, เจ้าหนู
บุตร (n.) child See also: son, daughter Syn. ลูก, เลือดเนื้อเชื้อไข, ลูกเต้า
ผู้ไม่รู้ประสีประสา (n.) child
ลูก (n.) child See also: kid, son, daughter, offspring, bairn Syn. บุตร
ลูกเต้า (n.) child Syn. ลูก Ops. พ่อแม่
หน่อ (n.) child See also: son, lineage, ancestry, descent
หนูน้อย (n.) child Syn. พ่อหนู, เจ้าหนู
เจ้าหนู (n.) child Syn. หนูน้อย, พ่อหนู
เด็ก (n.) child See also: baby, infant, young people Syn. ลูก
เด็กอมมือ (n.) child Syn. ผู้ไม่รู้ประสีประสา
มารหัวขน (n.) child born by unmarried parents See also: unwanted child
แรงงานเด็ก (n.) child labour Ops. แรงงานผู้ใหญ่
ลื่อ (n.) child of great-grandchild See also: great-great grandchild, child of grandnephew
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (n.) Child Protection Foundation
บุตรธรรม (n.) child´s duty See also: son´s duty, daughter’s duty
เมาะ (n.) child´s mattress See also: a loosely stuffed bed for children Syn. ฟูก, ที่นอน, เบาะ
จุกนม (n.) child´s pacifier See also: nibble, comforter
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Even a child can answer this questionแม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
Let's raise the child together!มาเลี้ยงลูกด้วยกันเถอะ
I have three childrenฉันมีลูก 3 คน
Get the children out of the plazaเอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี้
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
I have to be with my childrenฉันต้องอยู่กับลูกๆ ของฉัน
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
She delivered her first childเธอให้กำเนิดลูกคนแรก
Are the children asleep?เด็กๆ หลับหรือยัง?
The ferocious dog attacked the childสุนัขดุนั่นจู่โจมเข้าใส่เด็ก
She's playing some kind of game with her childrenเธอกำลังเล่นเกมบางอย่างกับลูกๆ
It looks like one we used to play when we were childrenมันดูเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆ
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
How many children do you have?คุณมีลูกกี่คนหรือ?
She specializes in looking after childrenเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก
I thought she died in childbirthฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตร
Have you seen any children yet?คุณเจอเด็กๆ บ้างหรือยัง?
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
They love me like their own childพวกเขารักฉันเหมือนลูกตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a capable child in many ways.เธอมันเก่งสารพัดนี่นา
This poor child has no mother, so I shall take responsibility for all the arrangements.ดังนั้นฉันควรจะเป็น ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการจัดงาน--
At least our child when it's born won't be breast-fed on bile.เด็กคนนั้นจะเติบโตเเข็งเเรง ไร้ความป่าเถื่อน
May their first child be a masculine child.อาจลูกคนแรกของพวกเขาจะเป็นเด็กผู้ชาย
And I hope that their first child will be a masculine child.และผมหวังว่าลูกคนแรกของพวกเขาจะเป็นเด็กผู้ชาย
We'll kill the first-born male child in every household!เราต้องฆ่าลูกชายหัวปีของทุกบ้าน
But any child understands why we need borders. - I don't.แต่เด็กคนไหนก็เข้าใจ ว่าทำไมเราถึงต้องมีพรหมแดน
Oh, you're a child You're a childเธอยังเด็กนัก เด็กไร้เดียงสา
In the bean of a green little child - Try.ให้เด็กอย่างเธอนั้นได้รู้ไว้
You're a child You're a childเธอยังเด็ก เธอยังเด็ก
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ
Why is that child crying?ทำไมเพื่อว่าลูกเกี่ยวกับการร้องไห้?

child ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, 赡养费 / 贍養費] alimony; child support; maintenance allowance
溥仪[Pǔ yí, ㄆㄨˇ ㄧˊ, 溥仪 / 溥儀] Pu Yi, personal name of the last Qing emperor (reigned as child 1909-1911), the subject of Bertolucci's biopic The Last Emperor
乩童[jī tóng, ㄐㄧ ㄊㄨㄥˊ, 乩童] child medium
[yá, ㄧㄚˊ, 伢] child (coll.); kid
伢子[yá zi, ㄧㄚˊ ㄗ˙, 伢子] child (coll.); kid
伢崽[yá zǎi, ㄧㄚˊ ㄗㄞˇ, 伢崽] child (coll.); kid
保育[bǎo yù, ㄅㄠˇ ㄩˋ, 保育] child care; child welfare
童工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 童工] child labor
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
克罗诺斯[Kè luó nuò sī, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 克罗诺斯 / 克羅諾斯] Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 冢] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank)
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor
孤儿院[gū ér yuàn, ㄍㄨ ㄦˊ ㄩㄢˋ, 孤儿院 / 孤兒院] orphanage; child asylum
畸形儿[jī xíng ér, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄦˊ, 畸形儿 / 畸形兒] deformed child; child with birth defect
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, 私生子] illegitimate child (male); bastard; love child
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, 狼孩] wolf child; human child raised by wolves (in legends)
抱养[bào yǎng, ㄅㄠˋ ㄧㄤˇ, 抱养 / 抱養] adopt (a child)
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, 领养 / 領養] adoption; to adopt a child
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
娃娃[wá wa, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙, 娃娃] baby; small child; doll
娃子[wá zi, ㄨㄚˊ ㄗ˙, 娃子] baby; small child; (arch.) slave among ethnic minorities
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, 亲生 / 親生] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent)
孩子气[hái zi qì, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, 孩子气 / 孩子氣] boyish; childish
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, 摔伤 / 摔傷] bump; bruise; child's injury from falling
挽救儿童[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, 挽救儿童 / 挽救兒童] to rescue a child; Save the Children, a British charity
儿女[ér nǚ, ㄦˊ ㄋㄩˇ, 儿女 / 兒女] children; sons and daughters
儿童[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, 儿童 / 兒童] child
儿童节[Ér tóng jié, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 儿童节 / 兒童節] Children's Day
[liē, ㄌㄧㄝ, 咧] child's cry
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 生产 / 生產] childbirth; parturition; to produce; manufacture
幼时[yòu shí, ㄧㄡˋ ㄕˊ, 幼时 / 幼時] childhood
童年[tóng nián, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, 童年] childhood
一胎制[yī tāi zhì, ㄧ ㄊㄞ ㄓˋ, 一胎制] the one-child policy
[guāi, ㄍㄨㄞ, 乖] (of a child) obedient, well-behaved; clever
人龙[rén lóng, ㄖㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, 人龙 / 人龍] a queue of people; a crocodile (of school children)
低能儿[dī néng ér, ㄉㄧ ㄋㄥˊ ㄦˊ, 低能儿 / 低能兒] subnormal child; mental defective

child ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじめられっ子;苛められっ子[いじめられっこ, ijimerarekko] (n) bullied child
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child
お子;御子[おこ, oko] (n) (pol) (See 子・こ・1) (someone else's) child
お子さん[おこさん, okosan] (n) (someone else's) child
お子様[おこさま, okosama] (n) (pol) child (someone else's)
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P)
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お腹の子(P);おなかの子[おなかのこ, onakanoko] (exp) child one is expecting; (P)
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant)
チャイドル[, chaidoru] (n) (abbr) (See 子役) child idol
チャイルドアビューズ[, chairudoabyu-zu] (n) child abuse
ちゃりんこ[, charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle
バタード・チャイルド;バタードチャイルド[, bata-do . chairudo ; bata-dochairudo] (n) (See 被虐待児症候群) battered child (syndrome)
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child
一人子;独り子;独りっ子;ひとり子[ひとりご(一人子;独り子;ひとり子);ひとりっこ(一人子;独りっ子), hitorigo ( hitori ko ; hitori ko ; hitori ko ); hitorikko ( hitori ko ; hitori tsu ] (n) child; only child
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child
一粒種[ひとつぶだね, hitotsubudane] (n) an only child
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
下の子[したのこ, shitanoko] (n) younger child
交通遺児[こうつういじ, koutsuuiji] (n) child orphaned from a traffic accident
仲人(P);中人[なこうど(仲人)(P);ちゅうにん, nakoudo ( nakoudo )(P); chuunin] (n) (1) (仲人 only) go-between; matchmaker; (2) (中人 only) child in elementary or middle school; (P)
俊童[しゅんどう, shundou] (n) precocious child
健康児[けんこうじ, kenkouji] (n) healthy child
児童ポルノ[じどうポルノ, jidou poruno] (n) child pornography
児童心理学者[じどうしんりがくしゃ, jidoushinrigakusha] (n) child psychologist
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock)
公園デビユー[こうえんデビユー, kouen debiyu-] (n) bringing one's child to the local park to play for the first time (wasei
利かん坊;聞かん坊[きかんぼう, kikanbou] (n) naughty or unruly child
団塊ジュニア[だんかいジュニア, dankai junia] (n) second-generation baby boomers; baby-boom junior; child of baby-boomers; generation Y
在園[ざいえん, zaien] (n,vs) enrolment of a child in a kindergarten
天才児[てんさいじ, tensaiji] (n) child prodigy
奇形児;畸形児[きけいじ, kikeiji] (n) deformed child
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...)
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents
子プロセス[こプロセス, ko purosesu] (n) {comp} child process
子を宿す[こをやどす, kowoyadosu] (exp,v5s) to be pregnant; to be with child
Japanese-English: COMDICT Dictionary
子プロセス[こプロセス, ko purosesu] child process
子供[こども, kodomo] child
子構造体[ここうぞうたい, kokouzoutai] child structure
子エントリ[こエントリ, ko entori] child-entry
子操作[こそうさ, kosousa] child-operation
子順序番号[こじゅんじょばんごう, kojunjobangou] child-sequence-number
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
子女[しじょ, shijo] Thai: เด็ก English: child
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare

child ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิชาต[n.] (aphichāt) EN: good child ; child from a good family FR: enfant de bonne famille [m]
อภิชาต-[pref.] (aphichātta-) EN: good child ; child from a good family FR: enfant de bonne famille [m]
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
บัพลูก[n. exp.] (bap lūk) EN: child node FR:
บริบาลทารก[X] (børibān thā) EN: child care ; infant care FR:
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (butbuntham) EN: adopted child ; adoptive child ; foster child FR: enfant adoptif [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตร-[pref.] (buttra-) EN: child ; offspring ; son ; daughter FR:
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl ; kiddy (inf.) ; kiddie (Am., inf.) FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; gosse (fam.) [m] ; moutard [m] (fam.) ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambi
เด็กอปรกติ[n. exp.] (dek aprokka) EN: abnormal child FR:
เด็กอายุ 7 ขวบ[n. exp.] (dek āyu jet) EN: seven-year-old child FR:
เด็กอายุ 7 ปี[n. exp.] (dek āyu jet) EN: seven-year-old child FR:
เด็กดาวน์[n. exp.] (dek dāo) EN: child with Down syndrome FR:
เด็กหาย[n. exp.] (dek hāi) EN: lost child FR: enfant disparu [m] ; disparition d'enfant [f]
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child ; waif FR:
เด็กกะโปโล[n. exp.] (dek kapōlō) EN: urchin ; just a kid ; dirty, uncivilized and innocent child FR:
เด็กเกเร[n. exp.] (dek kērē) EN: delinquent ; delinquent child FR: délinquant [m] ; délinquante [f]
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]
เด็กก่อนวัยเรียน[n. exp.] (dek køn wai) EN: pre-school child FR: enfant d'âge préscolaire
เด็กเหลือขอ[n. exp.] (dek leūakhø) EN: incorrigible child FR: enfant incorrigible [m]
เด็กมีปัญหา[n. exp.] (dek mī panh) EN: problem child FR:
เด็กน้อย[n. exp.] (dek nøi) EN: baby ; infant ; child FR: jeune enfant [m, f] ; petit enfant [m]
เด็กออทิสติก[n. exp.] (dek øthisat) EN: autistic child ; autistic children [pl] FR: enfant autiste [m]
เด็กปัญญาเลิศ[n. exp.] (dek panyā l) EN: gifted child FR: enfant surdoué [m]
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เด็กพิการทางสมอง[n. exp.] (dek phikān ) EN: child with brain damage FR:
เด็กพรสวรรค์[n. exp.] (dek phønsaw) EN: gifted child FR: enfant doué [m]
เด็กเร่ร่อน[n. exp.] (dek rērǿn) EN: waif ; homeless child FR:
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child FR: jeune clochard [m]
เด็กสองภาษา = เด็ก 2 ภาษ[n. exp.] (dek søng ph) EN: bilingual child FR: enfant bilingue [m]
เด็กติดเกม[n. exp.] (dek tit kēm) EN: child addicted to computer games FR:
เด็กวัยเรียน[n. exp.] (dek wai rīe) EN: child school FR:
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: baby tooth ; child milk-tooth FR:
ฝากโรงเรียน[v.] (fākrōngrīen) EN: take a child to enter a school FR:
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
เจ้าตัวเล็ก[n. exp.] (jao tūa lek) EN: little kid ; kiddy ; kiddie ; little child FR: petit enfant [m]
จิตวิทยาเด็ก[n. exp.] (jittawittha) EN: child psychology  FR: psychologie de l'enfant [f]
การค้าเด็ก[n. exp.] (kān khā dek) EN: child trafficking FR:

child ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoptivkind {n}adoptive child
(armes) Bauernkind {n}peasant child
Einzelkind {n}(an) only child
Schlüsselkind {n}latchkey child
Vorzeigekind {n}poster child
Problemkind {n}problem child
Schoßkind {n}spoilt child
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Balistar {m} [ornith.]Rothschild's Mynah
Tonnengewölbe {n}; Schildbogen
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Bubenstreich {m}childish prank
Kinderarbeit {f}child labour
Kindererziehung {f}child education
Kinderfürsorge {f}child welfare
Kinderfürsorger {m}child welfare worker
Kindergeld {n}child benefit [Br.]
Kindermörder {m}child murderer
Kinderopfer {n}child sacrifice
Kinderpflege {f}child care
Kinderpsychologie {f}child psychology
Kindersicherung {f}child lock
Täufling {m}child to be baptized
Tagesmutter {f}child minder; baby minder
Kindbettfieber {n}childbed fever
Kinderkrankheit {f}childhood disease; childhood illness
Aufschrift {f}; Aufschriftschild
Bericht {m}; Schilderung
Beschreibung {f}; Schilderung
Besuchsrecht {n} für seine Kinderright of access to one's children
Darstellung {f}; Schilderung
Enkel {m}grandchild
Entbindung {f}childbearing
Entbindung {f}childbirth
Etikett {n}; Namensschild
Firmenschild {n} | Firmenschilder
Geistesprodukt {n}brainchild
Großenkel {pl}great grandchildren
Hinweistafel {f}; Hinweisschild

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า child
Back to top