ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*appropriate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appropriate, -appropriate-

*appropriate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appropriate (vt.) จัดสรรไว้ See also: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
appropriate (vt.) นำเอามาใช้ส่วนตัว See also: ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ Syn. seize, take possession of
appropriate (adj.) เหมาะสม See also: เข้ากัน, พอเหมาะ Syn. suitable, fit, proper
appropriate for (phrv.) จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ See also: จัดสรรไว้สำหรับ Syn. earmark for
appropriate to (vi.) เหมาะสมกัน See also: เหมาะกับ Syn. agree
appropriately (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. fittingly, suitably, fitly Ops. inappropriately, improperly
appropriateness (n.) ความเหมาะสม
be appropriate (idm.) เหมาะกับ See also: เหมาะสมกับ
be appropriate (vi.) เหมาะสมกับ See also: เข้ากันกับ Syn. be suitable
inappropriate (adj.) ซึ่งไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่ควร, ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ Syn. inproper, unsuitable Ops. appropriate, proper, suitable
inappropriately (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inadequately Ops. adequately, appropriately
inappropriately (adv.) อย่างมากเกินไป See also: อย่างเกินไป, อย่างเกินควร Syn. excessively Ops. appropriately, suitably
inappropriateness (n.) การขาดความเหมาะสม See also: ความไม่สมควร Syn. unsuitability Ops. appropriateness
inappropriateness (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. bungling, sorrow
misappropriate (vt.) ใช้ในทางที่ผิด See also: abuse
misappropriate (vt.) ยักยอก See also: ขโมย Syn. steal, rob, embezzle
unappropriated (adj.) ไม่ได้จัดสรรให้ (เงิน) See also: ไม่ได้แยกไว้ Syn. unused
English-Thai: HOPE Dictionary
inappropriate(อินอะโพร' พริเอท) adj.ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร., See also: inappropriately adv. inappropriateness n., Syn. improper
misappropriate(มิสอะโพร'พริเอท) vt. ใช้ในทางที่ผิด ยักยอก., See also: misappropriation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
misappropriate(vt) ใช้ผิด,ยักยอก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriateเหมาะสมตามกาละเทศะ, เหมาะสม [การแพทย์]
Inappropriateไม่สอดคล้อง ไม่เข้ากับเหตุการณ์, ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ผิดไปจากความสมเหตุสมผล [การแพทย์]
Kinesthesia, Realistic and Appropriateการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกที่เหมือนขาจริงๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเกณฑ์ (v.) appropriate See also: be of standard, be qualified Syn. เข้ามาตรฐาน
ตามควร (adv.) appropriately See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably Syn. พอควร Ops. เกินควร
ถูกที่ (adv.) appropriate See also: suitable Syn. เหมาะสม
พอการ (adv.) appropriately See also: suitably Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน
พอสถานประมาณ (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอควร, พอสมควร
พอเหมาะ (adv.) appropriately See also: suitably, good Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ
พอเหมาะพอควร (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี
พอเหมาะพอดี (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร
มิบังควร (v.) be inappropriate See also: should not, ought not to Ops. สมควร
สมบุญ (v.) appropriate to someone´s merit
หาเศษหาเลย (v.) misappropriate little things
เข้าท่า (v.) appropriate See also: be proper, be decent, be suitable Syn. เข้าที, เข้าท่าเข้าทาง, เหมาะสม Ops. แย่, ใช้ไม่ได้
เข้ามาตรฐาน (v.) appropriate See also: be of standard, be qualified Syn. ตรงเกณฑ์
เข้าเกณฑ์ (v.) appropriate See also: be of standard, be qualified Syn. เข้ามาตรฐาน, ตรงเกณฑ์
เบียดบัง (v.) misappropriate See also: embezzle
เห็นควร (v.) see as appropriate See also: view as proper, approve of Syn. เห็นสมควร
เห็นควร (v.) see as appropriate See also: view as proper, approve of Syn. เห็นสมควร
เหมาะกับ (v.) be appropriate See also: proper, be compatible with Syn. เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ (v.) be appropriate See also: proper, be compatible with
เหมาะเหม็ง (adv.) appropriately See also: properly Syn. พอดิบพอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Participants, appropriatedly dressed..."ที่ร่วมวง, appropriatedly dressed ... "...
We should each be treated with appropriate respect.เราควรจะได้รับการปฏิบัติใน แต่ละด้วยความเคารพ
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา
And I'm thinking how inappropriate this is.ขอฉันคิดก่อน มันไม่ถูกกาละเทศะเลย
We are taking what we believe are factually appropriate steps.เราจะมีสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริง ขั้นตอนที่เหมาะสม
But your dress is not appropriate for such a conversation.แต่ข้าว่าตอนนี้เจ้าแต่งตัวไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะ
Yes, you make us a lot of money. But it's more appropriate ...ค่ะ คุณทำรายได้ให้เรามากก็จริง แต่เพื่อความเหมาะสมแล้ว...
Well, they're totally inappropriate for the occasion.มันไม่ถูกกาละเทศะเลยนะครับ
This is really inappropriate. Our room...คุณ นี่มันเกินไปแล้วนะ ห้องของเรา...
It is appropriate for king to askit is appropriate for king to ask
It was fine, but we might want to talk about appropriateness and timing.มันตลกดี แต่เราต้องดูความเหมาะสม กับเวลาด้วย
"... for spending $150,000 a week in misappropriated welfare funds" play.โดยการโปรยเงินยักยอกสวัสดิการจำนวน 150,000 ต่อสัปดาห์'

*appropriate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
允宜[yǔn yí, ㄩㄣˇ ㄧˊ, 允宜] appropriate; apt
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
报应不爽[bào yìng bù shuǎng, ㄅㄠˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 报应不爽 / 報應不爽] appropriate retribution (成语 saw)
妥善[tuǒ shàn, ㄊㄨㄛˇ ㄕㄢˋ, 妥善] appropriate; proper
妥当[tuǒ dàng, ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, 妥当 / 妥當] appropriate; proper; ready
得当[dé dàng, ㄉㄜˊ ㄉㄤˋ, 得当 / 得當] appropriate; suitable
得体[dé tǐ, ㄉㄜˊ ㄊㄧˇ, 得体 / 得體] appropriate to the occasion; fitting
恰如其份[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, 恰如其份] appropriate; judicious; accurate (assessment etc)
恰当[qià dàng, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄤˋ, 恰当 / 恰當] appropriate; suitable
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, 相当 / 相當] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
失宜[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失宜] inappropriate; improper
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, 失当 / 失當] inappropriate; improper
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 妄求] inappropriate or presumptious demands
没分寸[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 没分寸 / 沒分寸] inappropriate; bad-mannered
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation
适销[shì xiāo, ㄕˋ ㄒㄧㄠ, 适销 / 適銷] marketable; saleable; appropriate to the market
得宜[dé yí, ㄉㄜˊ ㄧˊ, 得宜] proper; appropriate; suitable
分寸[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 分寸] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合宜[hé yí, ㄏㄜˊ ㄧˊ, 合宜] appropriate
适切[shì qiè, ㄕˋ ㄑㄧㄝˋ, 适切 / 適切] apt; appropriate
适度[shì dù, ㄕˋ ㄉㄨˋ, 适度 / 適度] moderately; appropriate
至当[zhì dāng, ㄓˋ ㄉㄤ, 至当 / 至當] most suitable; extremely appropriate
精当[jīng dàng, ㄐㄧㄥ ㄉㄤˋ, 精当 / 精當] precise and appropriate
[yí, ㄧˊ, 宜] proper; should; suitable; appropriate
适宜[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, 适宜 / 適宜] suitable; appropriate
适当[shì dàng, ㄕˋ ㄉㄤˋ, 适当 / 適當] suitable; appropriate
切近[qiè jìn, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 切近] very close; touching; very appropriate
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, 不当 / 不當] unsuitable; improper; inappropriate

*appropriate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time
剴切[がいせつ, gaisetsu] (adj-na,n) appropriateness; adequacy; aptness
合目的性[ごうもくてきせい, goumokutekisei] (n) appropriateness; finality (philosophy); purposiveness
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv,n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n,n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P)
年齢相応[ねんれいそうおう, nenreisouou] (n,adj-no) (appropriate for) one's age
当該[とうがい, tougai] (adj-no,n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation
応分[おうぶん, oubun] (adj-na,n,adj-no) according to one's abilities; appropriate; reasonable; (P)
応変[おうへん, ouhen] (n) appropriate (urgent) response; expediency
振り向ける;振向ける[ふりむける, furimukeru] (v1,vt) (1) to turn (around); (2) to appropriate; to set aside for a purpose
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy
気働き[きばたらき, kibataraki] (n) taking appropriate action; tact
為所;仕所[しどころ, shidokoro] (n) appropriate time to do (something); occasion when (something) must be done
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
美化語[びかご, bikago] (n) (See 尊敬語,丁寧語) more refined language through prefixing of "o-" or "-go" to words, and use of appropriate vocabulary
身分不相応[みぶんふそうおう, mibunfusouou] (adj-na) (See 身分相応,分不相応) beyond one's means or position; inappropriate to one's lot in life
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] (n) {comp} appropriate priviledges
適宜[てきぎ, tekigi] (adj-na,adj-no) (1) suitable; appropriate; (n-adv) (2) appropriately; (P)
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P)
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges

*appropriate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกัปปิยะ[adj.] (akappiya) EN: inappropriate FR:
อกัปปิย-[pref.] (akappiya-) EN: inappropriate FR:
อันควร[adj.] (an khūan) EN: proper ; suitable ; appropriate FR:
อันเหมาะสม[adj.] (an mǿsom) EN: appropriate FR:
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle FR: détourner
บังควร[adj.] (bangkhūan) EN: appropriate ; fitting ; proper ; fitting and proper ; as behooves FR:
เบียดบัง[v.] (bīetbang) EN: misappropriate ; embezzle FR:
ฉ้อเงินหลวง[v. exp.] (chø ngoen l) EN: misappropriate public funds FR:
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
เหตุอันสมควร[n. exp.] (hēt an somk) EN: appropriate reason ; reasonable ground FR:
จัดสรรแล้ว[adj.] (jatsan laēo) EN: appropriated FR:
จวบเหมาะ[X] (jūap mǿ) EN: right ; appropriate FR:
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place ; occasion ; opportune moment  ; appropriateness ; suitability FR: moment opportun [m]
กำลังเหมาะ[adj.] (kamlangmǿ) EN: appropriate FR:
กำไรสะสมจัดสรร[n. exp.] (kamrai saso) EN: appropriated retained earnings FR:
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai saso) EN: appropriated retained earnings FR:
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร[n. exp.] (kamrai saso) EN: unappropriated retained earnings FR:
เข้าเกณฑ์[adj.] (khaokēn) EN: appropriate ; qualified FR:
เข้ามาตรฐาน[v.] (khao māttra) EN: conform to the standard ; appropriate FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เข้าท่า[adj.] (khaothā) EN: seemly ; apt ; right ; pretty good ; perfect ; great ; appropriate ; to the point FR: convenable ; approprié
เข้าที[adj.] (khaothī) EN: good ; attractive ; right ; appropriate ; decent ; suitable FR: approprié
ควร[adv.] (khūan) EN: suitably ; appropriately FR:
คู่ควร[adj.] (khūkhūan) EN: fit ; appropriate ; compatible FR:
เกินเหตุ[X] (koēn hēt) EN: over the top ; inappropriate FR:
เกินควร[adj.] (koēn khūan) EN: inappropriate ; excessive FR: excessif ; immodéré
เกินกว่าเหตุ[X] (koēn kwā hē) EN: more than is appropriate FR: plus que de raison
เกินพอดี[adv.] (koēn phødī) EN: too much ; excessively ; more than is appropriate FR: plus que nécessaire
เกินสมควร[adj.] (koēn somkhū) EN: inappropriate ; unseemly ; improper ; out of proportion FR:
ไม่เข้าท่า[adj.] (mai khaothā) EN: unseemly ; inappropriate ; wrong ; senseless ; idiotic ; gauche ; ill-timed FR: inapproprié
ไม่เข้าที[adj.] (mai khaothī) EN: inappropriate ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; out of place FR: inapproprié
ไม่เหมาะ[adj.] (mai mǿ) EN: inappropriate FR: inapte ; indu ; malencontreux
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable ; inappropriate ; improper ; indecent FR: inapproprié ; impropre ; inconvenant ; indécent
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable
ไม่สมภูมิ[adj.] (mai som phū) EN: unworthy (of) ; disappointing ; undignified ; inappropriate FR:
ไม่ถูกกาลเทศะ[X] (mai thūk kā) EN: out of place ; gauche ; inappropriate ; wrong timing FR:
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with ; suit FR: convenir ; être adapté (à)

*appropriate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
artgerecht {adj}appropriate to the species; species-appropriate
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth
kindgerecht {adj}suitable for children; appropriate for children
eigen; zugehörend {adj}appropriate (to)
passend; geeignet; richtig {adj}appropriate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *appropriate*
Back to top