ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appropriateness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appropriateness*, -appropriateness-

appropriateness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appropriateness (n.) ความเหมาะสม

appropriateness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)
剴切[がいせつ, gaisetsu] (adj-na,n) appropriateness; adequacy; aptness
合目的性[ごうもくてきせい, goumokutekisei] (n) appropriateness; finality (philosophy); purposiveness
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy

appropriateness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place ; occasion ; opportune moment  ; appropriateness ; suitability FR: moment opportun [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appropriateness
Back to top