ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fitly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fitly*, -fitly-

fitly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fitly (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. fittingly, suitably Ops. inappropriately, improperly
English-Thai: HOPE Dictionary
fitly(ฟิท'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ในเวลาที่เหมาะสม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรี๊ยะ (adv.) fitly See also: tightly, tautly Syn. ตึง, พอดี, เขม็ง Ops. หลวม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fitly
Back to top