ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bungling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bungling*, -bungling-

bungling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bungling (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. inappropriateness, sorrow

bungling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
役所仕事[やくしょしごと, yakushoshigoto] (n) red tape; red-tapism; officialism; bureaucratic bungling
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)

bungling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stümperei {f}botching; incompetence; bungling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bungling
Back to top