ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-appropriate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appropriate, *appropriate*,

-appropriate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should each be treated with appropriate respect.เราควรจะได้รับการปฏิบัติใน แต่ละด้วยความเคารพ
We are taking what we believe are factually appropriate steps.เราจะมีสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริง ขั้นตอนที่เหมาะสม
But your dress is not appropriate for such a conversation.แต่ข้าว่าตอนนี้เจ้าแต่งตัวไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะ
Yes, you make us a lot of money. But it's more appropriate ...ค่ะ คุณทำรายได้ให้เรามากก็จริง แต่เพื่อความเหมาะสมแล้ว...
It is appropriate for king to askit is appropriate for king to ask
I said I'd arrange appropriate punishment.ฉันบอกว่า ฉันจะเตรียมการ / สำหรับบทลงโทษที่เหมาะสม
However, as head of Gryffindor house it is for Professor McGonagall to determine the appropriate action.ในฐานะหัวหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์ ศจ.มักกอนนากัล จะเป็นผู้ตัดสินลงโทษเอง
I don't really care what the chairman of General Motors thinks is an appropriate level of emissions to come out the tailpipe of General Motors automobiles.ประธานเจเนรัลมอเตอร์คิดว่า แก๊สพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับแค่ไหนจึงถือว่าเหมาะสม
All appropriate measures are being taken.ทุกคนที่ไม่ติดเชื้อ จะได้รับการนำตัวออกไป
We're just borrowing this vehicle to catch our ship to Paris, if someone could inform the appropriate authorities.คนใจดีช่วยแจ้งทางการให้ที
But at least 3 years would be appropriate for an assault on an elderly woman.แต่อย่างน้อยก็ 3 ปีก็น่าจะพอ สำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายของผู้สูงอายุ
I'd appreciate it if you'd be more appropriate with your comments in my class.มันจะดีมากเลยนะ ถ้าเธอจะระวัง และใช้ความคิดเห็นที่เหมาะสมในชั่วโมงของฉัน

-appropriate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
报应不爽[bào yìng bù shuǎng, ㄅㄠˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 报应不爽 / 報應不爽] appropriate retribution (成语 saw)
得体[dé tǐ, ㄉㄜˊ ㄊㄧˇ, 得体 / 得體] appropriate to the occasion; fitting
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation
适销[shì xiāo, ㄕˋ ㄒㄧㄠ, 适销 / 適銷] marketable; saleable; appropriate to the market
分寸[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 分寸] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion

-appropriate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv,n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n,n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P)
当該[とうがい, tougai] (adj-no,n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation
応変[おうへん, ouhen] (n) appropriate (urgent) response; expediency
気働き[きばたらき, kibataraki] (n) taking appropriate action; tact
為所;仕所[しどころ, shidokoro] (n) appropriate time to do (something); occasion when (something) must be done
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation
美化語[びかご, bikago] (n) (See 尊敬語,丁寧語) more refined language through prefixing of "o-" or "-go" to words, and use of appropriate vocabulary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] (n) {comp} appropriate priviledges
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges

-appropriate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันควร[adj.] (an khūan) EN: proper ; suitable ; appropriate FR:
อันเหมาะสม[adj.] (an mǿsom) EN: appropriate FR:
บังควร[adj.] (bangkhūan) EN: appropriate ; fitting ; proper ; fitting and proper ; as behooves FR:
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
เหตุอันสมควร[n. exp.] (hēt an somk) EN: appropriate reason ; reasonable ground FR:
จวบเหมาะ[X] (jūap mǿ) EN: right ; appropriate FR:
กำลังเหมาะ[adj.] (kamlangmǿ) EN: appropriate FR:
เข้าเกณฑ์[adj.] (khaokēn) EN: appropriate ; qualified FR:
เข้ามาตรฐาน[v.] (khao māttra) EN: conform to the standard ; appropriate FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เข้าท่า[adj.] (khaothā) EN: seemly ; apt ; right ; pretty good ; perfect ; great ; appropriate ; to the point FR: convenable ; approprié
เข้าที[adj.] (khaothī) EN: good ; attractive ; right ; appropriate ; decent ; suitable FR: approprié
คู่ควร[adj.] (khūkhūan) EN: fit ; appropriate ; compatible FR:
เกินกว่าเหตุ[X] (koēn kwā hē) EN: more than is appropriate FR: plus que de raison
เกินพอดี[adv.] (koēn phødī) EN: too much ; excessively ; more than is appropriate FR: plus que nécessaire
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with ; suit FR: convenir ; être adapté (à)
เหมาะเหม็ง[adj.] (mǿmeng) EN: perfect ; appropriate FR:
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
เหมาะสมกับ[adj.] (mǿsom kap) EN: appropriate to FR: adapté à 
เงินถึง[v.] (ngoentheung) EN: give an appropriate amount of money FR:
พอเหมาะ[adj.] (phømǿ) EN: good ; just right ; appropriate FR: ad hoc
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมควร[adj.] (somkhūan) EN: fitting ; becoming ; appropriate ; suitable FR: approprié ; convenable ; apte ; qui a l'étoffe de
สมเกียรติ[adj.] (somkīet) EN: appropriate FR:
สมศักดิ์ศรี[adj.] (som saksī) EN: appropriate FR:
เทคโนโลยีที่เหมาะสม[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: appropriate technology FR: technologie appropriée [f]
ถึงเงิน[v.] (theung-ngoe) EN: give an appropriate amount of money FR:
ถูกกาลเทศะ[adj.] (thūk kālath) EN: appropriate ; fitting FR:
โยคยะ[adj.] (yōkkhaya) EN: appropriate ; suitable FR:

-appropriate- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kindgerecht {adj}suitable for children; appropriate for children

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -appropriate-
Back to top