ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัว*, -หัว-

หัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัว (v.) laugh Syn. ขำ, ขัน, หัวเราะ Ops. เศร้า, สลด
หัว (n.) brains See also: head Syn. สมอง
หัว (n.) head Syn. เศียร, เกศ Ops. บาท, เท้า
หัว (n.) head See also: skull Syn. กระหม่อม, เศียร, ศีรษะ
หัว (n.) head Syn. ศีรษะ
หัว (n.) head Syn. ศีรษะ
หัว (n.) stem (of a flower) See also: stalk Syn. แกน Ops. ปลาย
หัว (n.) head See also: top, crown, summit, apex, climax Syn. ยอด, ที่สุด
หัว (n.) forehead See also: head, crown, tip top, pinnacle, apex Syn. มูรธา, ยอด, มูรธ
หัว (n.) head See also: the crown Syn. มัตถก, กระหม่อม,
หัว (n.) head See also: the crown Syn. กระหม่อม, ศีรษะ, มัตถกะ
หัว (n.) head See also: crown Syn. กระหม่อม, ศีรษะ, มัตถกะ
หัว (n.) head See also: crown Syn. มัตถก, กระหม่อม
หัว (n.) head Syn. ศีรษะ
หัว (n.) head Syn. ศีรษะ
หัว (n.) head See also: skull Syn. ศีรษะ
หัว (n.) head See also: skull, pate Syn. กะโหลก, ศีรษะ
หัว (n.) top of the head See also: head Syn. กบาล, ขม่อม
หัว (n.) crown See also: top of the head, vertex Syn. กระหม่อม, ศรีษะ
หัวกระสุน (n.) bullet
หัวกระสุน (n.) bullet Syn. หัวกระสุนปืน
หัวกระสุนปืน (n.) bullet
หัวกะทิ (adj.) top Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม
หัวกะทิ (n.) undiluted coconut milk
หัวกะทิ (adj.) top See also: elite, best, excellent Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม
หัวกะทิ (n.) undiluted coconut milk Ops. หางกะทิ
หัวกะโหลก (n.) skull See also: cranium Syn. กะโหลก
หัวกะได (n.) head/top of the stairs
หัวก้าวหน้า (adj.) progressive See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future Ops. หัวเก่า, หัวล้าหลัง
หัวก้าวหน้า (adj.) progressive See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future Ops. หัวเก่า, หัวล้าหลัง
หัวข้อ (n.) topic See also: subject Syn. หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
หัวข้อ (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่
หัวข้อ (n.) motion See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution Syn. เรื่อง, โจทย์, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา
หัวข้อ (n.) item See also: provision, clause, point, section Syn. เรื่อง, หัวเรื่อง, ประเด็น, ข้อความ
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
หัวข้อเรื่อง (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
หัวข้อใหญ่ (n.) topic See also: subject
หัวขั้ว (n.) point where the stem is adhered to a fruit See also: base of fruit, stem joint Syn. ขั้ว
หัวขั้ว (n.) pedicle See also: stub, joint, extreme end, end of a stalk Syn. ขั้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีฬาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
drummajorหัวหน้าวงดนตรีทหาร,ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
grand masterหัวหน้า,ผู้นำ
great toeหัวนิ้วแม่เท้า, Syn. big toe
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
heart failureหัวใจวาย
heartattackหัวใจวาย
mons pubisหัวเหน่า
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
access armก้านเข้าถึง หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
aconite(แอค' โคไนทฺ) n. พืชหัวนก . -aconitic adj. (aconitum)
acrosomeปลายหน้าของหัวอสุจิ
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
stairheadn. หัวบันได
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
alopecia(แอลละพี' เซีย) n. โรคหัวล้าน, -alopecic adj. (loss of hair, baidness)
alula(แอล' ลูละ) n., (pl. -lae) กลุ่มขนนกค่อนข้างแข็งบนนิว้แรกหรือหัวแม่มือ เป็นส่วนหนึ่งของปีกนก., Syn. bastard wing
amphisbaena(แอมฟิสบี'นะ) n., (pl. -nae, nas) หนอนจิ้งจอกจำพวก Amphisbaena, งูสองหัว. -amphisbaenian, amphisbaenic. adj.
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
anthodium(แอนโธ' เดียม) n., (pl. -dia) หัวดอก, ช่อดอก (flower head, capitulum)
aorta(เอออร์'ทะ) n., (pl. -tas,-tae) เส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ. -aortic, aortal adj., Syn. main trunk)
aortic valvesลิ้นหัวใจทั้งสามที่ห้องล่างซ้ายของหัวใจ (a semilunar valve)
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
dandruff(n) รังแค,ขี้หัว
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
attar(n) หัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ
auricle(n) ใบหู,หัวใจห้องบน
beet(n) หัวผักกาด
behead(vt) ตัดหัว
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
bigot(n) คนคลั่งศาสนา,คนหัวดื้อ,คนมีทิฐิมานะ,คนดันทุรัง
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
blackhead(n) สิวหัวดำ
blemish(n) มลทิน,จุดด่างพร้อย,หัวสิว
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
breaker(n) ผู้ทำลาย,เครื่องบด,คลื่นหัวแตก
brigadier(n) หัวหน้ากอง
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
bullet(n) กระสุนปืน,ลูกตะกั่ว,หัวกระสุน
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
buskin(n) รองเท้าบูทยาวถึงน่องหรือหัวเข่า
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
carrot(n) หัวแครอท,หัวผักกาดแดง
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
argon-arc torch; TIG torchหัวเชื่อมทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bradycardia; brachycardia; oligocardiaหัวใจเต้นช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bulbหัว [แบบหอม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbel; bulbletหัวย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cardiac arrest; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief justiceหัวหน้าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cormหัว [แบบเผือก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dextrocardiaหัวใจอยู่ขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
erase headหัวลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
halide torchหัวเปลวตรวจรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
headingหัวเรื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
headlandหัวแหลมผาชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heart arrest; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inner canthus; canthus, medial; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MIG gunหัวเชื่อมมิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
nipple; grease nippleหัวอัดจารบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
one-piece nozzleหัวตัดรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistor spark plugหัวเทียนมีตัวต้านทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rip-trim cutterหัวตัดขลิบริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
soreheadหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
teat; nipple; papilla mammae; papilla, mammaryหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberหัว [แบบมันฝรั่ง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
turmericหัวขมิ้นชัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abacusแป้นหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acephalousไร้หัว [ยอดเกสรเพศเมีย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acetabulumเบ้าหัวกระดูกต้นขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromionปุ่มหัวไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activistนักปฏิบัติการหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alopecia adnataสภาพหัวล้านแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angina pectoris; stenocardiaอาการปวดเค้นหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ sternalgia; sternodynia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiocardiography; cardioangiographyการถ่ายภาพรังสีหัวใจและหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrium๑. หัวใจห้องบน๒. ห้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auricle๑. ติ่งหัวใจห้องบน๒. หัวใจห้องต้น๓. ใบหู [มีความหมายเหมือนกับ concha, ear; pinna] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacterial endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biceps๑. มีสองหัว๒. กล้ามเนื้อสองหัว๓. ไบเซ็ปส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bidding, collusiveการรวมหัวประกวดราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blacklistบัญชีหมายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authoritative, Benevalentหัวหน้างานแบบเผด็จการแบบมีศิลป [การแพทย์]
Baldnessหัวล้าน [การแพทย์]
Beetหัวบีท [การแพทย์]
Beetrootหัวบีท [การแพทย์]
Blindspotหัวประสาทตา [การแพทย์]
Burnisher, Ballหัวขัดกลม [การแพทย์]
Couplers, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Coxa Magnaหัวกระดูกใหญ่,หัวกระดูกและคอของกระดูกต้นขากว้างออก [การแพทย์]
Femaleหัวรับ,ตัวเมีย [การแพทย์]
Heartหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart failureหัวใจวาย [TU Subject Heading]
Invertหัวกลับ [การแพทย์]
Maleหัวสวม, เพศชาย, ตัวผู้ [การแพทย์]
Nipplesหัวนม [TU Subject Heading]
Probe หัววัด, โพรบ [สิ่งแวดล้อม]
Acanthocephalaพยาธิหัวหนาม [TU Subject Heading]
Accelerationการเพิ่มขึ้น; การเพิ่มขึ้นของอัตรา; การเร่ง; การเร่งรัด; หัวใจเด็กเร่งเร็วขึ้น; การเร่ง, อัตรา [การแพทย์]
Acromionปุ่มหัวไหล่ [TU Subject Heading]
Adrenalineแอดรีนาลีน, แอดรีนะลีน, แอดรีนาลิน, ยากระตุ้นหัวใจ, แอดรีนะลิน, อัดรีนาลิน, แอดรินาลิน, แอเดรนาลิน, อะเดรนาลีน, อะดรินาลิน [การแพทย์]
Alopeciaศีรษะล้าน, โรค; หัวล้าน; ผมร่วงมาก; ศีรษะล้าน; ขนร่วง; ผมหลุดเป็นหย่อมๆ; ผมร่วง [การแพทย์]
Amniotic Fluidน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก [การแพทย์]
Anginaอาการปวดเค้นในอก, เจ็บหน้าอก, ปวดหัวใจ [การแพทย์]
Angiocardiographyหลอดเลือดหัวใจ, การบันทึกภาพ [การแพทย์]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Aortic Valveลิ้นเอออร์ติก, ลิ้นเอออร์ตา, ลิ้นหัวใจ, ลิ้นเอออร์ติค [การแพทย์]
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]
Areolaลานหัวนม, ฐานหัวนม [การแพทย์]
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Auricleใบหู, หัวใจห้องบนด้านขวา [การแพทย์]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Ball and Socketข้อตะโพกเป็นแบบหัวกลมและเบ้า [การแพทย์]
Beat to Beat Variabilityความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเด็ก [การแพทย์]
bitbit, หัวเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Blackheadsสิวหัวปิด [การแพทย์]
blacklistบัญชีหมายหัว [เศรษฐศาสตร์]
Bradycardiaภาวะหัวใจเต้นช้า [TU Subject Heading]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Bruitเสียงฟู่,เสียงดัง,เสียงผิดปกติที่ฟังได้ที่หลอดเลือดหรือหัวใจ [การแพทย์]
Bundle-Branch Blockโรคหัวใจชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
konk (sl.) หัว See also: กบาล, ศีรษะ Syn. conk
loaf (sl.) หัว See also: สมอง Syn. loaf of bread
loaf of bread (sl.) หัว See also: สมอง Syn. loaf
nob (n.) หัว See also: ศีรษะ Syn. head
pate (n.) หัว See also: ศีรษะ Syn. head, noodle
think-box (sl.) หัว See also: กะโหลก, กบาล
bulb (n.) หัว (ของต้นไม้) See also: หัว, เหง้า, ก้อน
noddle (n.) หัว (คำสแลง) See also: หัวสมอง, ศีรษะ
noggin (n.) หัว (คำสแลง) See also: หัวสมอง, ศีรษะ, กบาล Syn. head, skull
noggin (n.) หัว (คำสแลง)
noodle (n.) หัว (คำสแลง) See also: หัวสมอง, ศีรษะ, กบาล Syn. head, noggin, skull
skull (n.) หัว (คำสแลง) Syn. noggin
war nose (n.) หัวกระสุน
cock (n.) หัวก๊อก See also: ก๊อกน้ำ Syn. faucet, stopcock
hydrant (n.) หัวก้อนน้ำประปาสาธารณะ
content (n.) หัวข้อ
question (n.) หัวข้อ See also: ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา Syn. topic, issue, proposal
subject (n.) หัวข้อ See also: ประเด็น, เนื้อหาสาระ Syn. point, topic, substance
theme (n.) หัวข้อ See also: ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร Syn. subject, topic
topic (n.) หัวข้อ See also: หัวข้อเรื่อง, เรื่อง, หัวเรื่อง Syn. theme, subject, theorem, point
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My heart couldn't let go of youหัวใจของฉันไม่อาจปล่อยคุณไปได้
So I went to bed very earlyดังนั้นฉันจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
He has no room in his head to worry aboutเขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
He always makes me laughเขาทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอ
He makes me laughเขาทำให้ฉันหัวเราะ
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
Not very goodก็ไม่ดีมากนัก ฉันปวดหัว
He has many strange ideas in his mindเขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
What, are you deaf? I call you twiceอะไรนะ คุณหัวหนวกหรือไง? ฉันเรียกคุณตั้งสองครั้ง
It took us three hours to go to Hua Hinพวกเราใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงไปถึงหัวหิน
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
Weird! You told the boss?ประหลาด คุณบอกหัวหน้าหรือยัง?
Going back to the topicกลับมาสู่หัวข้อได้แล้ว
My head's begun to acheฉันเริ่มปวดหัวแล้ว
He almost laughed out loudเขาเกือบหัวเราะออกมาดังๆ
My dad died of a heart attackพ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
How dare you make fun of us!กล้าดียังไงมาหัวเราะเยาะพวกเรา
I'm not a man if I let them laugh at me like thatฉันคงไม่ใช่ผู้ชายถ้าปล่อยให้พวกนั้นหัวเราะฉันอย่างนี้
Everyone's gonna laugh at me tomorrowพรุ่งนี้ทุกๆ คนคงจะหัวเราะเยาะฉัน
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
I feel like she's making fun of meฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังหัวเราะเยาะฉันอยู่
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
It's so great to be able to laugh out loudยอดไปเลยที่สามารถหัวเราะออกมาดังๆ ได้
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the Nome King promised Mombi 30 beautiful heads if she kept Ozma a secret, she enchanted her into the mirror.กษัตริย์โนมตกลงว่าจะให้มอมบี้มีหัวของหญิงสาว 30 หัว ถ้าเธอเก็บเรื่องของ ออสมาเป็นความลับ เขาก็เลย ขังเธอไว้ในกระจก
Find four fat Mephistophelean crabs, the heart of an artichoke, two ripe female mangoes, 12 drops of midnight rain...จงหาปูปีศาจเมพิสอ้วน ๆ 4 ตัว หัวใจอาร์ทีโช้ค 1 หัว มะม่วงสุก 2 ผล
If you're talking about 50-pound tomatoes and two-headed calves then I got a better explanation for you:ถ้าลูกจะถามเกี่ยวกับมะเขือเทศหนัก 50 ปอนด์/Nหรือลูกวัว 2 หัว พ่อก็อาจจะมีคำอธิบายดีๆ ให้ได้ ว่านั่นคงเกี่ยวกับบริษัทลูเธอร์คอร์ป
But just for the record, you found the first uh... head last week, correct?ครั้งแรกที่คุณพบ ... เอ่อ หัว คืออาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับ
There's 36,000 nuclear missiles out there, 6,000 of which are armed and ready to fire.หัวรบนิวเคลียทั้งหมด 36,000 หัว มีที่พร้อมทำงาน 6,000 หัว
STRATCOM is tracking 3 warheads that have just launched off the polar icecap.สตาร์ทคอมตรวจพบหัวรบ 3 หัว ถูกปล่อยออกมาจากบริเวณขั้วโลกเหนือ
Lacerations. The neck, the head, the arms.มีแผลฉีดขาดที่ คอ หัว และแขน
And I saw the beast out of bodies of water ... had ten horns and seven heads, with ten crowns on his horns, and each head had a blasphemous name....มี 10 เขาและ 7 หัว และแต่ละหัวมีชื่ออัปมงคล
Me and Miss Hills are gonna head on over to the cabin and straighten things out.ผมและ นางสาว ฮิลล์ เป็น หัว จะ บนไปยัง ห้องโดยสาร และตรง สิ่งที่ออก
I couldn't make head nor tail of it.ฉัน ไม่สามารถทำให้ หัว หรือ หาง ของ มัน
Foshan Wing Chun School, studying under Chan Wah-shunข้ามาจากเมืองฝอซาน เป็นศิษของอาจารย์ เฉิน หัว ซุ้น
You also called disciples up Lou Liangshouท่านเคยบอกว่าท่านเป็นลูกศิษของ เฉิน หัว ซุ้น
Last night, 3 decapitated heads were found in front of a sheriff's station in the small border town of terlingua, Texas.คืนก่อน, มีหัวที่ถูกตัด 3 หัว ถูกพบที่หน้าสถานีตำรวจ ในเมืองเล็กๆชื่อเทอลินกัว ซึ่งอยู่ชายขอบของรัฐเท็กซัส
M.E. Confirmed that one of the heads is a day or so old.เอ็มอียืนยันว่ามี 1 หัว ที่มีอายุ 1 วันหรือนานกว่านั้น
Looks like a -- yeah, that's a -- that's a cat's head.ดูเหมือนกับ เออ หัว หัวของแมว
That guy's got two heads, a foot of reach on us, and no blind spot.มันมี 2 หัว ช่วงชกยาวกว่า มองเห็นรอบตัว ไม่มีช่องโหว่เลย
He convinced Glitch that if he dug up a couple of Jamaicans and cut off their heads, that it would get him back in tight with his Westie pals.เขากล่อมกริชส์ว่าถ้าเขา จัดการแก็งค์จาไมก้า ด้วยการตัดหัวพวกนั้นสัก 2-3 หัว นั่นมันก็จะทำให้เขากลับเข้าแก็งค์ได้
What if it was me? What if it was my head Papi ran through the saw mill?สิ่งที่ถ้าฉันเป็นอะไรถ้ามันเป็นของฉัน หัว Papi วิ่งผ่านโรงเลื่อยได้หรือไม
A little too much of this in the head. Little too much.เล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินไปในเรื่องนี้ หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินไป
We have a viscount who's convinced he has two heads, and an earl who thinks he's a teapot.เรามีไวส์เคานท์ที่เชื่อว่าเขามี 2 หัว และเอิร์ลที่คิดว่าเขาเป็นกาน้ำชา
Possessed like head spinnin' around vomiting' everywhere, possessed?มีเหมือน spinnin หัว 'รอบ vomitin 'ทุกที่มี?
Heads, you get to keep your head.หัว คุณยังเก็บหัวคุณเอาไว้ได้
Heads, I'll take it. Tails, he's all yours.หัว ผมว่าความ ก้อย คุณลุยได้
My head almost cracked open, asshole!หัวกบาลฉันเกือบจะเปิดอยู่แล้วเนี่ย ไอ้ตูดหมึก
Ice Cannon!หัวก็มีตัวก็มีมีครบหมด
Concussion. Okay.หัวกระทบกระเทือน ไม่เป็นไรครับ
What do your eggheads say about Nikita's phone?หัวกระทิของคุณได้อะไรจากมือถือของนิกิต้าบ้างไหม?
A bullet? A perfect bullet.หัวกระสุน / สมบูรณ์ไร้ที่ติ
I pulled a couple of bullets from a Phoenix soldier they brought in after a skirmish with Taylor's men.หัวกระสุน สองนัด จากทหารหน่วยฟีนิกซ์ ได้มาหลังปะทะกับคนของเทย์เลอร์
Was it a small caliber bullet?หัวกระสุนขนาดเล็กหรือเปล่า?
All three slugs were pulled out of the floor.หัวกระสุนทั้งสามนัด ถูกดึงออกมาจากพื้น
Full metal jacket or hollow point?หัวกระสุนปืนแบบเต็มหัวหรือหัวกระสุนที่เป็นรูงั้นเหรอ
My skull was cracked open trying to save her!หัวกระโหลกฉันเหมือนโดนเปิดออกเพื่อจะเก้บเธอเอาไว้
Skull found in an abandoned greenhouse out near the Triadelphia Reservoir.หัวกระโหลกถูกพบในเรือนกระจกร้าง
Well, this skull is congruent with the other bones we've uncovered.หัวกระโหลกนี้สอดคล้องกับ กระดูกส่วนอื่นที่เราพบ
Come on. Take a stab.หัวกระโหลกอย่างเดียว แต่
The skulker?หัวกระโหลกเป็นรูเลย จำได้ไหมที่พวกเขายิงเขา
Stag head was reported stolen last night, about a mile from here.หัวกวางถูกรายงานว่า ถูกขโมยไป เมื่อคืน ห่างไป 1 ไมล์จากนี่
"Displaced cranium"? "Curved blunt weapon"?หัวกะโหลกร้าว อาวุธที่มีลักษณะโค้ง ทื่อ?
The head and heart make less than no sense.หัวกับหัวใจยิ่งน่าสมเหตุสมผลน้อยกว่า

หัว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
副題[ふくだい, fukudai] Thai: หัวข้อย่อย English: subtitle
笑う[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh
頭脳[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัว
Back to top