ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pate*, -pate-

pate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pate (n.) หัว See also: ศีรษะ Syn. head, noodle
patella (n.) กระดูกสะบ้า
paten (n.) จานทองหรือเงินใช้ในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตพระเยซู Syn. patina
patent (n.) สิทธิบัตร See also: เอกสารสิทธิ์ Syn. grant, brevet
patent (vt.) จดสิทธิบัตร See also: ได้รับสิทธิบัตร
patent (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, patented, licensed
patent (adj.) ที่แพร่ขยาย Syn. expanded, spreading
patent (adj.) ซึ่งเปิดโล่ง See also: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย Syn. clear, conspicuous, obvious, palpable, unconcealed Ops. dim, hidden, obscure
patent leather (n.) หนังสีดำลื่น แข็งและเป็นมัน
patent medicine (n.) ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ Syn. trademarked medicine, drugs, nostrum, panacea
patent right (n.) สิทธิบัตร See also: สิทธิคุ้มครอง
patented (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, licensed
patentee (n.) ผู้ได้รับสิทธิบัตร Syn. donee, grantee
patentor (n.) ผู้ออกสิทธิบัตรให้
pater (n.) พ่อ See also: บิดา Syn. father, dad, daddy, papa
paternal (adj.) เหมือนพ่อ See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ Syn. fatherly
paternal (adj.) ทางสายพ่อ See also: ที่เป็นญาติทางพ่อ
paternity (n.) ความเป็นบิดา Syn. fatherhood
English-Thai: HOPE Dictionary
pate(เพท) n. หัว,กบาล,สมอง
patella(พะเทล'ละ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, See also: patellate adj.
patelliformadj. คล้ายจานกลม
paten(แพท'ทัน) n. แผ่นโลหะสำหรับวางขนมปังในพิธ'Eucharist (ดู)
patency(เพท'ทันซี) n. สภาพของสิทธิบัตร,ความแจ้งชัดความเข้าใจ
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
patent flourn. แป้งชั้นด'
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
patent rollsn. สมุดจดทะเบียนสิทธิบัตร
patentee(แพท'ทันที) n. ผู้ได้รับสิทธิบัตร
patentor(แพท'ทันเทอะ) n. ผู้ออกสิทธิบัตรให้
pater(เพ'เทอะ) n. พ่อ,บิดา
pater patriaen. บิดาแห่งประเทศ
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
paternal(พะเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับพ่อ, See also: paternalism n.
paternal grandfathern. ปู่
paternal grandmother n.ย่า
paternalism(พะเทอ'นะลิสซึม) n. ลัทธิปกครองแบบบิดาปกครองบุตร,ลักษณะบิดา, See also: paternalist n.,adj. paternalistic adj.
paternity(พะเทอ'นิที) n. n. ความเป็นบิดา,แหล่งกำเนิด
paternostern. สายลูกประคำ.
English-Thai: Nontri Dictionary
pate(n) หัว,กบาล,สมอง
paten(n) จานโลหะแบน
patent(n) สิทธิบัตร,เครื่องหมาย,เอกสารสิทธิ
patentee(n) ผู้ได้รับสิทธิบัตร
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ
paternalism(n) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
paternity(n) ความเป็นพ่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patella; cap, kneeสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patelliform-รูปคล้ายสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patencyภาวะยังเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentยังเปิด, โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patent medicineยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patenteeเจ้าของสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal-พ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternalismระบบพ่อปกครองลูก, ลัทธิพ่อเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent medicinesสิทธิบัตรทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Paternalismระบบพ่อปกครองลูก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิทธิบัตร (n.) patent
สิทธิบัตร (n.) patent See also: letter patent
ประทานบัตร (n.) patent permit See also: concession Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต
ข้างบิดา (n.) paternal
ฝ่ายบิดา (n.) paternal Syn. ข้างบิดา
ขุดรากถอนโคน (v.) extirpate See also: abolish, annihilate, destroy, uproot Syn. ถอนต้นก่นราก, ถอนราก
คาด (v.) anticipate See also: expect, foresee, forecast, predict, guess Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้
คาดการณ์ (v.) anticipate See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน
จดสิทธิบัตร (v.) register a patent
ถอนต้นก่นราก (v.) extirpate See also: abolish, annihilate, destroy, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนราก
ถอนรากถอนโคน (v.) extirpate See also: abolish, annihilate, destroy, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนราก
ท้องผูก (v.) be constipated See also: suffer from constipation Ops. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย
ธาตุหนัก (adj.) constipated See also: costiveness
ปู่น้อย (n.) younger brother of the paternal grandfather
มีส่วน (v.) participate See also: involved, take part Syn. พัวพัน, เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม (v.) participate in See also: have a part in, have a hand in
หมายไว้ (v.) anticipate See also: expect, foresee, forecast, predict, guess Syn. คาดหมาย, นึกไว้
ใบฎีกา (n.) invitation to participate in merit-making
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ
Do you remember that vegetarian pâté that I made that you loved so much?เธอจำครีมผักที่ฉันเคยทำได้มั้ย ที่เธอชอบมากน่ะ
I mean, I guess the pate could do that.แบบ ฉันว่า กินขนมปังฝรั่งเศสเยอะๆ ก็เป็นสาเหตุได้นะ
Pate is gonna corroborate landman's alibi. You don't think landman's the shooter?สำนักงานของเรามีทั้งหมด 3 ชั้น พวกเรามีกัน 150 คน
Much as I should like to participate in this ordeal, I cannot...ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่เรื่องนี้ผม ขอบาย...
I'm hardly that, Mr. Patel.ผมไม่ใช่หรอก คุณพาเต็ล
And stop calling me Mr. Patel. You're not a junior clerk anymore.แล้วก็เลิกเรียกผมว่า"คุณ"ได้แล้ว คุณไม่ใช่เสมียนแล้วนะ
I'm flattered by Mr. Patel.ผมปลาบปลื้มกับคำชมของคุณพาเต็ล
And Patel and Kripalani, they're never at rest.พาเต็ลกับคริปาลานี่ ก็ไม่ได้พักผ่อนเลย
Jinnah Patel all of congress has called for the end of noncooperation.จินนาห์ พาเต็ล และทุกพรรคตกลงยุติ การไม่ให้ความร่วมมือ
Nehru, Patel most congress officials are in jail. And their wives and children.และ จนท.พรรคอยู่ในคุกหมด รวมทั้งภรรยาและลูกๆ
Inform Sardar Patel. Arrange a plane.บอกซาดาร์ พาเต็ลให้จัดเครื่องบินด้วย

pate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预想[yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, 预想 / 預想] anticipate; expect
预料[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, 预料 / 預料] anticipate
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, 预知 / 預知] anticipate; foresee
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
大便干燥[dà biàn gān zào, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄢ ㄗㄠˋ, 大便干燥 / 大便乾燥] constipated
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 堂姊妹] father's brother's daughters; paternal female cousin
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, 先大母] deceased paternal grandmother
[zhèn, ㄓㄣˋ, 阵 / 陣] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration
任诞[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, 任诞 / 任誕] dissipated; unruly
[dàng, ㄉㄤˋ, 宕] dissipated; put off
散热[sàn rè, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ, 散热 / 散熱] dissipate heat
糜烂[mí làn, ㄇㄧˊ ㄌㄢˋ, 糜烂 / 糜爛] dissipated
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 所料] expectation; what one anticipates
骄奢淫逸[jiāo shē yín yì, ㄐㄧㄠ ㄕㄜ ˊ ㄧˋ, 骄奢淫逸 / 驕奢淫逸] extravagant and dissipated; decadent
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
堂兄弟[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 堂兄弟] father's brother's sons; paternal male cousin
曾祖[zēng zǔ, ㄗㄥ ㄗㄨˇ, 曾祖] great-grandfather (father of one's paternal grandfather)
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 膑 / 臏] kneecap; patella
髌骨[bìn gǔ, ㄅㄧㄣˋ ㄍㄨˇ, 髌骨 / 髕骨] kneecap; patella
[yì, ㄧˋ, 泆] licentious, libertine, dissipate
姑妈[gū mā, ㄍㄨ ㄇㄚ, 姑妈 / 姑媽] (coll.) father's married sister; paternal aunt
[liào, ㄌㄧㄠˋ, 料] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, 堂兄] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, 堂哥] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, 堂姐] older female cousin (sharing paternal grandfather)
送葬[sòng zàng, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄤˋ, 送葬] participate in funeral procession; attend a burial
[gū, ㄍㄨ, 姑] paternal aunt
姑姑[gū gu, ㄍㄨ ㄍㄨ˙, 姑姑] paternal aunt
专利[zhuān lì, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ, 专利 / 專利] patent
专利局[zhuān lì jú, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄐㄩˊ, 专利局 / 專利局] patent office
专利权[zhuān lì quán, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, 专利权 / 專利權] patent right
专利法[zhuān lì fǎ, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, 专利法 / 專利法] patent law
专利药品[zhuān lì yào pǐn, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 专利药品 / 專利藥品] patent drugs
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, 成药 / 成藥] patent medicine; medicine already made up
父系[fù xì, ㄈㄨˋ ㄒㄧˋ, 父系] paternal line
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 祖父母] paternal grandparents

pate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパテイア[, apateia] (n) apatheia (gre
イベントプロパティ[, ibentopuropatei] (n) {comp} event property
カスタムプロパティ[, kasutamupuropatei] (n) {comp} custom property
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box
カタログプロパティ[, katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property
カテゴリプロパティ[, kategoripuropatei] (n) {comp} category property
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por
クパティーノ[, kupatei-no] (n) {comp} Cupertino
コスプレイヤー[, kosupureiya-] (n) (See コスプレ) cosplayer (someone who participates in cosplay); cosplayers
コンテキストプロパティ[, kontekisutopuropatei] (n) {comp} context property
ディクショナリプロパティ[, deikushonaripuropatei] (n) {comp} dictionary property
ディメンションメンバプロパティ[, deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property
パターナリズム[, pata-narizumu] (n) paternalism
パティ[, patei] (n) patty (e.g. beef)
パティシエ[, pateishie] (n) pastry shop (fre
パテナイフ[, patenaifu] (n) putty knife
パテント[, patento] (n) patent
ビーフパティ[, bi-fupatei] (n) (See パティ) beef patty
ファイルプロパティ[, fairupuropatei] (n) {comp} file property
プロパティマッピング[, puropateimappingu] (n) {comp} property mapping
プロファイルプロパティ[, purofairupuropatei] (n) {comp} profile property
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
下腿骨[かたいこつ, kataikotsu] (n) lower leg bone (esp. the tibia and the fibula, but sometimes also including the patella)
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
伴天連(ateji);破天連(ateji)[ばてれん;パテレン;バテレン, bateren ; pateren ; bateren] (n) (1) Portuguese Jesuits (in Japan in the 16th century) (por
先んじる[さきんじる, sakinjiru] (v1,vi) to precede; to forestall; to anticipate
先んずる[さきんずる, sakinzuru] (vz,vi) (See 先んじる,先んずれば人を制す) to go before; to precede; to forestall; to anticipate
共にする[ともにする, tomonisuru] (exp,vs-i) to do together; to share; to participate in
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on
出産休暇[しゅっさんきゅうか, shussankyuuka] (n) (1) (See 産休) maternity leave; (2) paternity leave
出願書類[しゅつがんしょるい, shutsuganshorui] (n) file wrapper (patents)
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
参じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) (See 参ずる・1) to come; to go; (2) (See 参ずる・2) to participate; (3) (See 参ずる・3) to perform Zen meditation
参ずる[さんずる, sanzuru] (vz,vi) (1) (hum) (See 参じる・1,参る・1) to come; to go; (2) (See 参じる・2) to participate; (3) (See 参じる・3) to perform Zen meditation
参加希望者[さんかきぼうしゃ, sankakibousha] (n) those interested in participating; persons wishing to participate
売薬;売り薬[ばいやく(売薬);うりぐすり, baiyaku ( baiyaku ); urigusuri] (n,adj-no) patent medicine; nonprescription drug
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クパティーノ[くぱていーの, kupatei-no] Cupertino
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate

pate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f] ; nouilles de blé aux oeufs [fpl]
ฟู[v.] (fū) EN: ferment ; leaven FR: lever la pâte ; fermenter
หัว[n.] (hūa) EN: head ; pate (inf.) FR: tête [f] ; chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m] ; boule [f] (fig. - fam.)
หัวกบาล[n. exp.] (hūa kabān) EN: pate ; top of the head FR:
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
ข้าวคลุกกะปิ[n.] (khāokhlukka) EN: rice mixed with shrimp paste ; fried rice with shrimp paste FR: riz frit à la pâte de crevettes [m]
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton ; Chinese dumpling ; dim sum FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
ก๊วยเตี๋ยว = ก๋วยเตี๋ยว[n.] (kuaytīo) EN: noodles ; Chinese noodles ; noodle soup FR: nouilles [fpl] ; nouilles de riz [fpl] ; pâte de riz [f]
ล็อก[n.] (lǿk) EN: block ; unit ; section FR: bloc [m] ; pâté [m] ; lot [m]
น้ำพริกแห้ง[n. exp.] (nāmphrik ha) EN: FR: pâte de piment [f]
แป้งเปียก[n.] (paēng pīek) EN: paste ; mucilage FR: pâte [f] ; mucilage [m] ; colle d'amidon [f]
ปอเปี๊ยะทอด[n. exp.] (pøpīa thøt) EN: egg rolls ; Thai spring roll ; fried spring rolls FR: pâté impérial [m] ; crêpe chinoise fracie [f]
ซอสมะเขือเทศเข้มข้น[n. exp.] (søt makheūa) EN: tomato paste FR: concentré de tomate [m] ; pâte de tomate [m]
เต้าหู้[n.] (taohū) EN: soybean curd ; bean curd ; bean cake ; soybean cake ; tofu FR: tofu [m] ; tofou [m] ; pain de pois de soja [m] ; pâte de soja [f]
ตับบด[n. exp.] (tap bot) EN: liver pate FR:
ตึกแถว[n.] (teukthaēo) EN: block ; shophouse ; rowhouse FR: pâté de maisons [m]
ยาสีฟัน[n.] (yāsīfan) EN: toothpaste ; dentrifice FR: dentifrice [m] ; pâte dentifrice [f]
เยื่อเคย[n.] (yeūakhoēi) EN: shrimp paste FR: pâte de crevette [f]
เยื่อกระดาษ[n. exp.] (yeūa kradāt) EN: paper pulp FR: pâte à papier [f]
อนุสิทธิบัตร[n. exp.] (anusitthiba) EN: petty patent FR:
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making FR:
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) EN: wheat noodles in broth with vegetables and meat FR: soupe de pâtes [f]
ได้รับสิทธิบัตร[adj.] (dāi rap sit) EN: patented FR: breveté ; patenté
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate ; forestall ; impede ; thwart FR: anticiper
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
เหือดหาย[adj.] (heūathāi) EN: dissipated ; dispelled FR:
หิรัญบัฏ[n.] (hiranyabat) EN: letters patents conferring rank or title to a priest FR:
ใจแตก[adj.] (jaitaēk) EN: spoiled ; dissipated ; unrestrained FR:
จมูกแบน[n. exp.] (jamūk baēn) EN: flat nose FR: nez épaté [m]
จมูกบี้[n. exp.] (jamūk bī) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose FR: nez épaté [m]
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
จดสิทธิบัตร[v. exp.] (jot sitthib) EN: register a patent FR:
จดทะเบียนสิทธิบัตร[v. exp.] (jotthabīen ) EN: take out a patent FR:
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[n. exp.] (kān føng kh) EN: paternity suit FR:
การจดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān jot sit) EN: patent application FR:
การละเมิดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: infrigement of patent ; patent violation FR:
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
เข้าร่วม[v. exp.] (khao ruam) EN: join ; participate ; attend ; take part (in) ; cooperate FR: se joindre ; s'associer ; participer ; prendre part (à) ; rejoindre
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)

pate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patenkind {n}; Pate
Patentnutzungsmissbrauch {n}abuse of patent
Patentanmelder {m}; Patentanmelderin
Anordnungspatent {n}arrangement patent
Patentübertragung {f}assignment of patent; transfer of a patent
Basispatent {n}basic patent
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
säumig; verspätet {adj} | säumiger; verspäteter | am säumigsten; am verspätetstenbelated | more belated | most belated
Patenturkunde {f}patent certificate
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim
Patentochter {f} | Patentöchter
Erlöschen {n} eines Patentsexpiration of a patent
Pate {m}; Taufpate
Flut {f}spate
Patensohn {n} | Patensöhne
Patentierung {f}; Patenterteilung
Schwerspat {m} [min.] | Schwerspate
Kniescheibe {f}; Patella
Markenartikel {m}patent article
Patenstelle {f} | Patenstellen
Patent {n} | Patente
Patentamt {n}patent office
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent
Patentanwalt {m}; Patentanwältin
Patentanwaltsbüro {n}patent attorney's office [Am.]
Patentdauer {f}term of the patent
Patenterteilungsverfahren {n}patent granting procedure
Patentgesetz {n}Patents Act
Lackleder {n}patent leather
Patentierbarkeit {f} | der Patentierbarkeit entgegenstehenpatentability | to exclude patentability
Paternoster {m}paternoster
Vaterliebe {f}paternal love
väterlich {adj} | väterlicher | am väterlichstenpaternal | more paternal | most paternal
Gebrauchsrecht {n}petty patent
Vaterschaftsnachweis {m}proof of paternity
Patentschutz {m}protection by patent
Kelle {f}; Spatel
Patentschutzbereich {m}scope of the protection by patent
Spaten {m} | Spaten
Spatenbeschlag {m}; Spatenschuh

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pate
Back to top