ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faucet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faucet*, -faucet-

faucet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faucet (n.) ก๊อกน้ำ Syn. cock, drain, tap
English-Thai: HOPE Dictionary
faucet(ฟอ'ซีท) n. ก๊อกไขน้ำ,หัวก๊อก
English-Thai: Nontri Dictionary
faucet(n) ก๊อกน้ำ,วาล์ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faucetsก๊อกน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊อกน้ำ (n.) faucet See also: tap, water tap Syn. ก๊อก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you aware that a leaky faucet can waste over...?คุณทราบไหมครับว่า การเอามือรองน้ำจากก็อกดื่มนั้นเกิดการสูญเสีย...
Well, fix your faucet and tell your men to be quiet.ถ้าอย่างนั้น ก็ซ่อมก๊อกของคุณซะ/Nแล้วบอกให้คนของคุณเงียบ ๆ ไว้ด้วย
You have to turn on the faucet before you flush the toilet, 'cause...โอ้ โทษที เธอเกเรหนะ เธอต้องเปิดก๊อกน้ำ ก่อนที่เธอจะ กดชักโครก เพราะว่า...
I get this uncontrollable feeling, like a faucet opening, and then I find myself...ฉันจะ ควบคุมความรู้สึกไม่อยู่ เหมือนก๊อกน้ำที่เปิดทิ้งไว้
If you do, the faucet turns off, and "A" isn't going to give me anything else.ถ้าเธอบอก ทุกอย่างจะจบ และ "เอ" จะไม่ให้อะไรฉันเลย
faucets are boken lights go outก๊อกน้ำมันเสีย ขอให้เที่ยวให้สนุก
Like a faucet. You pee in spurts.ก็เหมือนก็อกน้ำล่ะวะ ถ้าแกเยี่ยวทีเดียวมันก็ไม่ได้เรื่อง
Had to stop some leaking faucets.ต้องรีบหยุดก๊อกน้ำที่กำลังรั่ว
[Faucet running, turns off][เสียงนำ้ไหล, ปิดก๊อก]
Arab people with cash flowing out of their water faucets.- ค่ะ เงินเป็นฟ่อน ตึกระฟ้าเพียบ
Yeah. I'm done fixing your faucet.ครับ ผมซ่อมหัวก๊อกให้คุณเสร็จแล้ว
Should we open all faucets or just one?แล้วเราควรเปิดก๊อกทุกอันเลย หรือว่าอันเดียว?

faucet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水龙头[shuǐ lóng tóu, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 水龙头 / 水龍頭] faucet
龙头[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 龙头 / 龍頭] faucet; water tap

faucet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同水栓[きょうどうすいせん, kyoudousuisen] (n) common faucet
給水栓[きゅうすいせん, kyuusuisen] (n) hydrant; tap; faucet
出しっ放す[だしっぱなす, dashippanasu] (v5s) to leave on; to leave running; to leave lying around; to leave (a faucet) open
出し放す[だしはなす, dashihanasu] (v5s) to leave on; to leave running; to leave lying around; to leave (a faucet) open
水栓[すいせん, suisen] (n) faucet; water tap
水道栓[すいどうせん, suidousen] (n) hydrant; faucet; tap
活栓[かっせん, kassen] (n) valve; faucet; tap
蛇口(P);じゃ口[じゃぐち, jaguchi] (n) faucet; tap; (P)
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot

faucet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไขก๊อก[v. exp.] (khai kǿk) EN: turn on the tap ; turn the faucet on (Am.) FR: ouvrir le robinet
ขันก๊อก[v. exp.] (khan kǿk) EN: turn the faucet off FR:
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) ; sipgot ; cock ; stopcock FR: robinet [m]
ก๊อกน้ำ[n. exp.] (kǿk nām) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) FR: robinet [m]
ก๊อกน้ำร้อน[n. exp.] (kǿk nām røn) EN: hot water tap ; hot water faucet (Am.) FR: robinet d'eau chaude [m]
ก๊อกน้ำเย็น[n. exp.] (kǿk nām yen) EN: cold water tap ; cold water faucet (Am.) FR: robinet d'eau froide [m]
ก๊อกปรับทางน้ำม[n. exp.] (kǿk prap th) EN: adjustable faucet FR: mélangeur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faucet
Back to top