ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cranium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cranium*, -cranium-

cranium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cranium (n.) กะโหลก Syn. skull, braincase
English-Thai: HOPE Dictionary
cranium(เคร'เนียม) n. กะโหลกศีรษะ,ส่วนของกะโหลกศรีษะที่หุ้มสมอง -pl. craniums,crania
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cranium; bone, cranialกระดูกหุ้มสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Craniumเครเนียม,กระดูกศีรษะ,กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oblate cranium indicates subject is not human.ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดคือ ช่องโพรงดวงตาที่ใหญ่
Corresponding microfractures to the posterior cranium indicate that Kurt was hit while resting his head on a hard surface.สอดรับกับรอยแตกเล็กๆ ตรงส่วนหลังของกะโหลกศรีษะ บ่งชี้ว่าเคิร์ดโดนตี ขณะที่ศรีษะกระทบ บนวัสดุแข็ง
"The cranium was displaced inward upon impact..."\"หัวกระโหลกได้ผลกระทบจากภายใน... \"
Perhaps not, but the linear cut marks on the side of the cranium tell us a lot, don't they Mr. Vaziri?อาจจะไม่ แต่เส้นรอยตัด ที่ด้านข้างกระโหลก บอกเราได้เยอะ ใช่ไหม คุณวาซีรี
The still-unfused spheno-occipital synchondrosis on the base of the cranium suggests that our victim was in his mid-teens.ยังไม่มีการเชื่อมกันของกระดูกสฟีนอยด์ กับกระดูกท้ายทอยที่ฐานของกะโหลก บ่งชี้ว่าเหยื่ออยู่ในช่วงกลางวัยรุ่น
Well, Vesalius looped a rope around the back of the cranium and up through the orbital cavity to pull the body up to a standing position.เอาล่ะ เวซาบิอัสคล้องเชือกเป็นห่วง รอบด้านหลังกะโหลก ไปจนถึงเบ้าตา เพื่อจะดึงลำตัวขึ้น ให้อยู่ในท่ายืน
This is a type E cranium. Very unusual.นี่เป็นพันธุ์อีเครเนี่ยม หาได้ยากมาก
We have got a face to put together here while it's still ingrained in her subcranium.ไม่ใช่เมล็ดพืชห่วยแตกแบบนี้
Look at the elongated cranium.ดูกะโหลกส่วนที่ยื่นออกไปสิ
Now, we were able to reduce the swelling in the cranium...ตอนนี้เราสามารถลดอาการบวมในกะโหลก...
And 27 of those are in the cranium.และ 27 ชิ้นในกระโหลก
We use something called transcranium magnetic stimulation, which is a way to inject a little current in the brain without having to open it up, so in a perfectly innocuous way, and then see how our cerebral cortex reacts to it.ทรานส์หัวกะโหลกกระตุ้นแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่จะฉีดในปัจจุบันเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสมอง โดยไม่ต้องเปิดมันขึ้น

cranium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头盖[tóu gài, ㄊㄡˊ ㄍㄞˋ, 头盖 / 頭蓋] skull; cranium
头盖骨[tóu gài gǔ, ㄊㄡˊ ㄍㄞˋ ㄍㄨˇ, 头盖骨 / 頭蓋骨] skull; cranium

cranium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脳頭蓋[のうとうがい, noutougai] (n) cranium
頭蓋骨[ずがいこつ;とうがいこつ, zugaikotsu ; tougaikotsu] (n) skull; cranium
髑髏[されこうべ;どくろ;しゃれこうべ;しゃりこうべ, sarekoube ; dokuro ; sharekoube ; sharikoube] (n) skull (esp. weatherbeaten); cranium
人頭[ひとがしら, hitogashira] (n) (1) skull; cranium; (2) (See 人屋根) kanji "person" radical at top
頭蓋[ずがい, zugai] (n,adj-no) cranium; skull
頭部[とうぶ, toubu] (n) (1) head; cranium; (adj-no) (2) cephalic; (P)

cranium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวกะโหลก[n. exp.] (hūa kalōk) EN: skull ; cranium FR: crâne [m]
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: skull ; cranium ; head FR: crâne [m] ; tête de mort [f]
กะโหลกศีรษะ[n. exp.] (kalōk sīsa) EN: cranium ; skull FR: crâne [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cranium
Back to top