ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amendment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amendment*, -amendment-

amendment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amendment (n.) การแก้ไข Syn. correction, revision
amendment (n.) การพัฒนาขึ้น See also: การปรับปรุงขึ้น Syn. improvement
English-Thai: HOPE Dictionary
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
English-Thai: Nontri Dictionary
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The 14th amendment was passed at the end of the Civil War to give equal rights to black people.(เฮาเวิร์ด ซินน์ ผู้เขียนหนังสือ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาฉบับประชาชน) เมื่อสิ้นสงครามกลางเมือง มีการผ่านญัตติแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14
And what was particularly grotesque about this was that the 14th amendment was passed to protect newly freed slaves.สิ่งที่พิลึกกึกกือมากในเรื่องนี้ก็คือ กฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14 นี้ผ่านออกมาใช้ เพื่อคุ้มครองทาสที่เพิ่งได้อิสรภาพ
Has there been some amendment to the Freedom of Information Act that I'm not aware of?คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เค้าพ้นผิด ที่ฉันยังไม่รู้อีกเหรอ ?
In fact, this is practically a first amendment issue.ที่จริงแล้ว นี่เกือบจะเป็นการแก้ไขบทบัญญัติครั้งแรก
So, what do you think of this second amendment now?เป็นไงแล้วจะทำยังไงต่อกับชั้นดี
She exercised her First Amendment right to dump you.เธอทำถูกแล้วที่ทิ้งนายไป
Clear violation of his 8th amendment right:การละเมิดสิทธิข้อ 8 ของเขาอย่างชัดเจน
That's the first amendment of the guide to being a player, pushing and pulling.กฏข้อที่ 1 ของนักเล่นเกม ดัน และ ดึง
William, amendment 63, seventh addendum:วิลเลี่ยม... มาตรา 63 ภาคผนวกที่ 7
That so? It's now clear that the Vampire Rights Amendment will not achieve the majority needed to become law.งั้นเหรอ เป็นที่แน่ใจเรียบร้อยแล้วว่า การพัฒนาสิทธิของแวมไพร์นั้นจะไม่
I will exercise my right to remain silent under the Fifth Amendment to the Constitution.ผมจะรักษาสิทธิของผม โดยการเงียบไว้ ภายใต้มาตราที่ห้า
I will raise a Sixth Amendment issue.ผมจะขออ้างถึง\ บัญญัตติข้อที่หก

amendment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, 修正案] amendment; revised draft

amendment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修正案[しゅうせいあん, shuuseian] (n) proposed amendment
憲法改正[けんぽうかいせい, kenpoukaisei] (n) constitutional reform; constitutional amendment
[きゃく, kyaku] (n) (arch) (See 律令) amendment (of the ritsuryo)
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)
変更[へんこう, henkou] (n,vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P)
改正[かいせい, kaisei] (n,vs,adj-no) revision; amendment; alteration; (P)
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo)
訂正[ていせい, teisei] (n,vs,adj-no) correction; revision; amendment; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment

amendment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
การแก้ไขกฎหมาย[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: amending laws ; amendment FR: amendement [m]
การแก้ไขเพิ่มเติม[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: amendment FR:
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: amendment FR: amendement [m]
คำแปรญัตติ[n. exp.] (kham praēya) EN: amendment FR:
คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112)[n. exp.] (khana ronna) EN: Campaign Committee for the Amendment of Article 112 (CCAA 112) FR:
ข้อแปรญัตติ[n. exp.] (khø praēyat) EN: amendment FR:
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ[X] (rāng kaēkha) EN: constitutional amendment bill FR:
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; proposition ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution FR: proposition [f] ; motion [f]

amendment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfassungsänderung {f}constitutional amendment
Änderungsband {n}amendment tape
Änderungsdatum {n}amendment date
Änderungsindex {m}amendment index
Änderungsprotokoll {n}amendment log
Novelle {f} (Parlament)amendment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amendment
Back to top