ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รก*, -รก-

รก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รก (adj.) disordered See also: untidy, cluttered, in a mess Syn. กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด
รก (n.) placenta See also: afterbirth
รก (adj.) overgrown Syn. รกรุงรัง, รุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รกชัฏ (adj.) overgrown See also: dense Syn. รกทึบ
รกทึบ (adj.) overgrown See also: dense
รกบิน (n.) placenta which is not come out as usual
รกราก (n.) domicile See also: residence Syn. หลักแหล่ง
รกราก (n.) lineage See also: bloodline, pedigree, ancestry, origin, descent Syn. เชื้อสาย, รากเหง้า
รกราก (n.) birthplace See also: origin, homeland, hometown Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม
รกรากเดิม (n.) background See also: hometown Syn. พื้นเพเดิม
รกร้าง (adj.) neglected and unoccupied See also: untidy and deserted
รกร้าง (v.) be left uncultivated
รกรุงรัง (v.) clutter See also: disorder Syn. รก, รุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รกรุงรัง (adj.) untidy See also: cluttered, disordered, messy Syn. รก, รุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รกสมอง (v.) be unworthy for thinking
รกสมอง (adj.) meaningless See also: absurd
รกหูรกตา (v.) offend the eye See also: be unpleasant to the eye, be eyesore Syn. เกะกะ, ขวางหูขวางตา
รกเรี้ยว (adj.) greatly overgrown See also: densely overgrown with brambles
รกเรื้อ (v.) be untidy See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รกเรื้อ (adv.) untidily See also: disorderly Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รกโลก (v.) be useless Syn. ไร้ประโยชน์, ไร้ค่า
English-Thai: HOPE Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารกรกิน), Syn. moderate)
abysm(อะบิช' ซึม) n. ห้วงเหวหนึ่ง, นรกหนึ่ง
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
acataposisความยากในการกลืน
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
acheron(แอค' คิรอน) นรก
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
ad initium(แอด อินนิช' เชียม) แรกเริ่มนั้น
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aerograph(แอ' โรกราฟ) n. บันทึกอุตุวิทยา
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกรกเกิด
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist
English-Thai: Nontri Dictionary
abyss(n) เหว,อเวจี,นรก,ห้วง
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
afterbirth(n) รก
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
basal(adj) เกี่ยวกับฐาน,เป็นมูลฐาน,แรกเริ่ม
ascetic(adj) ซึ่งบำเพ็ญทุกรกิริยา,สันโดษ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน
baby(n) ทารก,เด็กอ่อน
babyhood(n) วัยทารก
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
placenta, succenturiate; placenta, accessoryรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placentaรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
A.P. (arithmetic progression)เอพี (การก้าวหน้าเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abductionการกางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ABS (antilock brake system)เอบีเอส (ระบบเบรกกันล้อล็อก) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acetimeter; acetometerมาตรกรดน้ำส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoriaอาการกินไม่รู้อิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acrophobia; hypsophobiaอาการกลัวที่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acrosticอักษรกล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
act๑. การกระทำ๒. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
action๑. การกระทำ, การปฏิบัติ, การทำงาน๒. กิริยา๓. การแสดงฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerophobiaอาการกลัวลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aesthesia; esthesia; perceptionความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affricate sound; affricateเสียงกักเสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
afterbirthสิ่งคลอดตาม (รกและเยื่อหุ้มเด็ก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agency๑. การเป็นตัวแทน๒. ธุรกิจตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aichmophobiaอาการกลัวของแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air brakeเบรกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ajanta Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอชันตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odynophobia; algophobiaอาการกลัวเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ALU (arithmetic-logic unit)เอแอลยู (หน่วยคำนวณและตรรกะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
AM (amplitude modulation)เอเอ็ม (การกล้ำแอมพลิจูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ametropiaสายตาผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antecedent๑. บรรพบท, ข้อนำ๒. พจน์แรก [ของอัตราส่วน] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anticoagulantสารกันเลือดเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antifreezeสารกันเยือกแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antigenสารก่อภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antiknock compoundสารกันน็อก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diaplacental; transplacental-ผ่านรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
Placentaรก [TU Subject Heading]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Aerographแอโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Aerometeorographแอโรมีทิออโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Aggressionความกร้าวร้าว, อารมณ์โกรธก้าวร้าว, ก้าวร้าว, การก้าวร้าว [การแพทย์]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agriculture เกษตรกรรม, เกษตรกรรม
Agroforestryวนเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Alkali เบสแก่ สารที่ละลายน้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น สารละลายบอแรกซ์ อาจจัดเป็น อัลคาไล อย่างอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์, อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ใช้ต่ออนุกรมกับส่วนของวงจรที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anthraxแอนแทรกซ์ [TU Subject Heading]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Arachnoidอะแรกนอยด์, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง; อะแรคนอยด์; เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [การแพทย์]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
At Birthเมื่อแรกคลอดยังไม่มีฟันน้ำนม, ตั้งแต่แรกเกิด [การแพทย์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Attenuateการก่อโรคต่ำ [การแพทย์]
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
Automatismการกระทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ตั้งใจ [การแพทย์]
Autonomyความต้องการที่จะปกครองตนเอง, การกระทำโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง [การแพทย์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be out of order (idm.) รก See also: ไม่เป็นระเบียบ Syn. be in
luxuriant (adj.) รกทึบ See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป Syn. lush, overgrown
rank (adj.) รกทึบ See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป Syn. lush, luxuriant, overgrown
afterbirth (n.) รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกรกเกิด
placenta (n.) รกในครรภ์
A (n.) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a (n.) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
abandoned (adj.) ซึ่งรกร้าง See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า Syn. heglected
abet in (phrv.) ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด) See also: ช่วย, ทำให้รอดพ้น
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism
abnormality (n.) ความผิดปรกติ See also: สภาพผิดปกติ Syn. aberration, peculiarity
abyss (n.) นรก See also: ขุมนรก
accusal (n.) การกล่าวหา See also: การประณาม, การหาเหตุ Syn. indictment, arraignment
accusation (n.) การกล่าวหา See also: การประณาม, การหาเหตุ Syn. indictment, accusal, arraignment
achieving (n.) การกระทำ Syn. performing
act (n.) การกระทำ See also: พฤติกรรม Syn. action, deed, performance
action (n.) การกระทำ See also: ปฏิบัติการ Syn. activity, operation, performance
activity (n.) การกระตือรือร้น See also: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา Syn. liveliness
activity (n.) การกระทำ See also: กิจกรรม Syn. movement, motion
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
He disliked her at first glanceเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
Don't say a word to anyoneอย่าพูดอะไรกับใคร
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
So let's get to businessงั้นมาเข้าเรื่องธุรกิจกันเถอะ
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
Would you call back tomorrow?คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
Somebody take me to him?ใครก็ได้พาฉันไปหาเขาหน่อยได้ไหม
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
This is your first visit hereนี่เป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกของคุณ
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
He's the first one that done itเขาเป็นคนแรกที่ทำมัน
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
I forbid you to tell the boy anything!ฉันห้ามคุณบอกอะไรกับเด็กนั่น
What do you think of my proposal?คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอของฉัน?
And who is this with you?และใครกันนี่ที่มากับคุณ?
I need to go home nowฉันต้องการกลับบ้านตอนนี้
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
What did your friends think of it?เพื่อนคุณคิดอย่างไรกับมันบ้าง?
You need rest and relaxationคุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
Who is it you are looking for?คุณกำลังมองหาใครกันหรือ?
You must first master your ownคุณต้องควบคุมตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก
What do you expect me to tell them?คุณคาดว่าฉันจะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ?
Take whatever you wantเอาอะไรก็ได้ที่คุณต้องการไปเถอะ
You can do whatever you wantคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mother had stage two placental abruption.แม่มีอาการ รก ลอกเฉียบพลัน ระดับที่ 2
Deputy director Adams is closing the case.รก.ผอ.อดัมส์กำลังสั่งปิดคดี
Trucks, motorcycles,รกกระบะ รถมอเตอร์ไซค์
It's a mess. Remember what a neat freak his mom was?รกชะมัด, ยังจำได้ไหม ความเนี้ยบของแม่เกร็กน่ะ?
Can't find anything in this mess.รกอย่างนี้จะหาเจอได้ไง
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก!
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน
First you'll finish this. Here.อย่างแรกที่แกต้องทำ เอานี่
You can learn. You can practice on Hannah.นายเรียนรู้ได้ นายน่าจะลองกับ ฮันนาห์ เป็นคนแรกนะ
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ
First I shall deal with his people.เป็นครั้งแรกที่ผมจะสั่งฆ่าคน
Our place is at home, looking after our own affairs.เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา
First Napaloni must remove his troops.สิ่งแรกที่ต้องทำ คือจัดการทหารของ เนโพโลนี
To quote an old Latin phrase...คุณคู่ควรกับสุภาษิตลาติน บทนี้...
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง
Of course, being in a strange place like that,ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น
Good night, Cleo, my little water baby.นอนหลับฝันดี, คลีโอ, ทารกน้ำ ของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ
Star light, star bright, first star I see tonight;แสงดาว, ดาวสดใส ดาวแรกที่ฉันเห็นคืนนี้;
She's my little water baby. Isn't she cute?เธอเป็นทารกน้ำของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ เธอไม่ได้เป็นที่น่ารัก?
Late the first day.ปลายวันแรก โอ้ดีเขาไม่ สามารถได้รับ
What does an actor want with a conscience anyway?สิ่งที่ไม่เป็นนักแสดงที่ต้องการ ด้วยจิตสำนึก อย่างไรก็ตาม?
And remember, nobody eats a bite until I find him.และจำไว้ว่า ไม่มีใครกินกัดจนฉันพบเขา
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ
A palpitating syncopation of the killer diller... with the wicky wacky stomping of the floy joy.คนละแปลปิเททินของ ดิเลอฆาตกรกับปั๊มแปลก ประหลาดวิกี ของความสุขเฟลย
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน
He would most certainly have called me back.ป่านนี้เขาน่าจะโทรกลับมาหาฉันได้เเล้วนะ
What on Earth are you talking about?นี่คุณพูดเรื่องอะไรกัน
I don't belong in your sort of world, for one thing.ข้อแรก ฉันไม่เหมาะกับโลกของคุณ
I came here when the first Mrs. De Winter was a bride.ฉันมาอยู่ที่นี่ตอนคุณนายเดอ วินเทอร์คนเเรก เเต่งงานเข้ามา
Don't mind my saying so, but why don't you do something about your hair?อย่าถือสานะ เเต่ทําไม คุณไม่ทําอะไรกับทรงผมบ้าง
What's the matter? Oh, I'm sorry, please.นี่มันอะไรกันคะ ฉันขอโทษด้วย ได้โปรด
Notifying all the tenants that in celebration of Maxim's return with his bride, this week's rent will be free.แจ้งข่าวให้ผู้เช่าทั้งหมดทราบ เรื่องการกลับมาของแม็กซิมกับเจ้าสาวของเขา สัปดาห์นี้ยกค่าเช่าให้ฟรีครับ
Why isn't something done about it?ทําไมไม่ทําอะไรกับมันบ้างล่ะคะ
What on Earth have you done to yourself?นี่คุณไปทําอะไรกับตัวเองมาน่ะ

รก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
前期[ぜんき, zenki] Thai: ภาคแรก
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
特命[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
発言[はつげん, hatsugen] Thai: การกล่าวคำพูดออกมา
経済[けいざい, keizai] Thai: ธุรกิจการค้า English: business
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
飲む[のむ, nomu] Thai: ดื่ม ในภาษาญี่ปุ่นใช้กับการกินของเหลวหรือ การกลืนลงคอโดยไม่เคี้ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รก
Back to top