ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aberration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aberration*, -aberration-

aberration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aberration (n.) การเบี่ยงเบนจากปกติ See also: ความผิดปกติ Syn. deviant, anomalous
English-Thai: HOPE Dictionary
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
English-Thai: Nontri Dictionary
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's an aberration on the sea floor.มีสิ่งผิดปกติที่พื้นทะเล
Almost all aberrations of nature are possible.ความผิดปกติเกิดขึ้นได้เสมอครับ
There must be some way to rid ourselves of this aberration.มันจะต้องมีทางที่เราจะพ้นจากเรื่องนี้
These aberrations, skulking in the shadows.พวกวิปริตผิดแผก\หลบซ่อนในเงามืด
And then dogs and cats are getting together to create all sorts of unnatural mutant aberrations!และหมาแมวผสมพันธุกันจะเกิดวิปริศผิดธรรมชาติ
"was an aberration."นับเป็นการเบี่ยงแบน
I know this town has a lot of human aberrations.ผมรู้ว่าเมืองนี้ มันเต็มไปด้วยคนประหลาด
A congenital aberration?เป็นมาแต่กำเนิดหรือเปล่า
You're an aberration, a blasphemy in the eyes of the Father.คุณคือความคลาดเคลื่อน พวกนอกรีตในสายตาของพระบิดา
That's not an aberration.นั่นไม่ถือว่าผิดปกติ
If there was a way of locating their epicenters, maybewe'llbe able tofixtheaberrations beforetheyhappen.ถ้ามีวิธีระบุตำแหน่งจุดเหนือศูนย์กลางการไหว บางทีเราอาจจัดการความผิดปกติ ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
The reason for the aberration?The reason for the aberration?

aberration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球差[qiú chā, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄚ, 球差] spherical aberration (optics)
畸变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, 畸变 / 畸變] distortion; aberration
越轨[yuè guǐ, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, 越轨 / 越軌] overstepping the rails; an aberration

aberration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
光行差[こうこうさ, koukousa] (n) (astronomical) aberration
収差[しゅうさ, shuusa] (n) aberration
色収差[いろしゅうさ, iroshuusa] (n) chromatic aberration
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P)
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade

aberration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคลาด [n.] (khwāmkhlāt) EN: aberration FR: aberration [f]
ความคลาดเคลื่อน[n.] (khwām khlāt) EN: error ; deviation ; aberration ; discrepancy FR: erreur [f]
ความคลาดของแสง[n. exp.] (khwāmkhlāt ) EN: aberration of light FR:
ความคลาดทรงกลม[n. exp.] (khwāmkhlāt ) EN: spherical aberration FR:
ความเพี้ยน[n.] (khwām phīen) EN: aberration FR: aberration [f]
ความเพี้ยนสี[n. exp.] (khwām phīen) EN: chromatic aberration FR: aberration chromatique [f]

aberration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f}; Aberration
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Wellenfrontaberration {f}wave front aberration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aberration
Back to top