ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ableism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ableism*, -ableism-

ableism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ableism
Back to top