ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untidy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untidy*, -untidy-

untidy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untidy (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ, รุงรัง Syn. messy, disorderly, sloppy Ops. tidy, neat
untidy (vt.) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ See also: ทำให้ไม่เรียบร้อย, ทำเลอะเทอะ, ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. mess up, disorder, disarrange Ops. tidy
English-Thai: HOPE Dictionary
untidy(อันไท'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ,สกปรก,รุ่มร่าม,จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly,messy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกรุงรัง (adj.) untidy See also: cluttered, disordered, messy Syn. รก, รุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รุ่มร่าม (adj.) untidy
รกเรื้อ (v.) be untidy See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รุงรัง (v.) be untidy See also: be messy, be unkempt, be disorderly, be dishevelled Syn. พะรุงพะรัง, นุงนัง
รุงรัง (v.) be untidy See also: be unkempt, be disordered, be messy, be dishevelled Syn. สับสน, ยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
Just because we're thieves doesn't mean we need to be untidy.เพียงเพราะว่าพวกเราเป็นขโมย ไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นต้องเป็นคนไม่มีระเบียบ
Leaving it there was untidy.ทิ้งมันไว้ที่นั่นมันสกปรก
Well, my roommates are a bit untidy.รูมเมทของผมออกจะสกปรกอยู่สักหน่อย
Agreed, the situation is untidy, but given the unpredictable nature of the assignment, she prosecuted her mandate perfectly.เห็นด้วย สถานการณ์อาจวุ่นวายหน่อย แต่เมื่อพิจารณาถึง ลักษณะของภารกิจอันคาดเดาไม่ได้นี้ ถือว่าเธอทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไร้ที่ติ

untidy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, 襶] untidy (in dress)

untidy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly
散らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s,vt) to scatter around; to leave untidy; (P)
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him

untidy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีโนงโตงเนง[adj.] (īnōngtōng-n) EN: untidy FR:
ขยุกขยุย[adj.] (khayukkhayu) EN: messy ; untidy ; jumbled FR:
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
ออมครอม[adj.] (ømkhrøm) EN: untidy ; slack FR:
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained ; dirty FR: souillé ; pollué ; sale
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รกรุงรัง[adj.] (rokrungrang) EN: in a mess ; cluttered ; untidy ; messy FR: en désordre ; en pagaïe
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé

untidy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unordentlich {adj} | unordentlicher | am unordentlichstenuntidy | untidier | untidiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untidy
Back to top