ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

performing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *performing*, -performing-

performing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
performing (n.) การแสดง Syn. playing
performing (n.) การกระทำ Syn. achieving
performing artist (n.) ศิลปิน See also: ช่างเขียน, จิตรกร Syn. creator
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำขวัญนาค (n.) performing a ceremony for chanting parents´ loving kindness
ศิลปะการแสดง (n.) performing arts
ค่าตัว (n.) performing fee See also: actor´s remuneration, actress´s remuneration, pay, compensation, wage Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน
หนี้เสีย (n.) non-performing loan See also: NPL, bad debt Syn. หนี้สูญ
หนี้เสีย (n.) non-performing loan See also: NPL, bad debt Syn. หนี้สูญ

performing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, 演技] acting; performing skills
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, 不插电 / 不插電] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments)
演艺[yǎn yì, ㄧㄢˇ ㄧˋ, 演艺 / 演藝] performing arts
艺人[yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ, 艺人 / 藝人] performing artist; actor

performing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P)
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled)
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker
呑み屋[のみや, nomiya] (n) (1) bookmaker; bookie; (2) trader performing (stock market) bucketing
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P)
夢違え[ゆめちがえ;ゆめたがえ, yumechigae ; yumetagae] (n,vs) act of praying or performing an incantation so that a bad dream does not come true
待ち伏せ(P);待伏せ[まちぶせ, machibuse] (n,vs) (See 待ち伏せる) performing an ambush; (P)
猿回し[さるまわし, sarumawashi] (n) showman who trains performing monkeys
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of)
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts)
芸事[げいごと, geigoto] (n) traditional performing arts (e.g. shamisen, koto, dance, etc.); accomplishments
芸道[げいどう, geidou] (n) performing arts; accomplishment (in performing arts)
門中[もんちゅう, monchuu] (n) family clan based on the paternal line, sharing the same tomb and performing rituals together (Okinawa)
雑技;雑伎[ざつぎ, zatsugi] (n) performing arts; acrobatics
発展学習[はってんがくしゅう, hattengakushuu] (n) enrichment program (i.e. for high-performing students); supplementary curriculum
算術計算[さんじゅつけいさん, sanjutsukeisan] (n,vs) arithmetical computation; (performing) an arithmetical operation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実行側CMISEサービス利用者[じっこうがわCMISEサービスりようしゃ, jikkougawa CMISE sa-bisu riyousha] performing CMISE-service-user
実行側応用エンティティ[じっこうがわおうようエンティティ, jikkougawaouyou enteitei] performing-application-entity

performing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage FR:
ค่าตัว[n. exp.] (khātūa) EN: fee ; performing fee ; pay ; salary FR:
นาฏศิลป์[n.] (nāttasin) EN: theatrical arts ; performing arts ; dancing art ; dance ; dramatic arts ; drama FR:
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้[n. exp.] (nī thī mai ) EN: Non Performing Loan (NPL) FR:
ทรัพย์สินรอการขาย[n. exp.] (sapsin rø k) EN: Non Performing Asset (NPA) ; property foreclosed FR:
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้[n. exp.] (sincheūa th) EN: Non Performing Loan (NPL) FR:
ศิลปะการแสดง[n. exp.] (sinlapa kān) EN: performing arts FR: arts du spectacle [mpl]
หนี้เสีย[n. exp.] (nī sīa) EN: bad debt ; non-performing loan FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า performing
Back to top