ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indictment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indictment*, -indictment-

indictment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indictment (n.) ข้อกล่าวหา See also: คำฟ้องร้อง Syn. arraignment
English-Thai: HOPE Dictionary
indictment(อินไดทฺ' เมินทฺ) n. การฟ้องร้อง,
English-Thai: Nontri Dictionary
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อกล่าวหา (n.) indictment See also: allegation, accusation, charge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, if this isn't an indictment of small town medicine, I don't know what is.คุณรู้มั้ย, ถ้านี่ไม่ใช่เป็นการฟ้องเรื่องยาของเมืองเล็กๆ,ฉันไม่รู้อะไรเลย
We're facing an indictment on wantz and miller. - Oh.เราถูกฟ้องแล้วในคดีว้อนซ์และมิลเล่อร์
A searing indictment of our consumer-driven culture.เป็นผลงานเสียดสี ของวัฒนธรรมที่ใช้แรงผลักดันจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่
It's a scathing indictment of societal inequity as seen through the lens of the working poor.มันกล่าวถึงความรุนแรงและ ความไม่เสมอภาคทางสังคม เท่าที่เห็นผ่านเล็นส์ของ การทำงานที่ไม่ดี
They recently released a scathing indictment of the Maryland Militia and its leader, Wade Huggins.เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาได้ตีพิมพ์ ข้อกล่าวหาที่เสียดแทง กับกลุ่มติดอาวุธที่แมรี่แลนด์ หัวหน้าของกลุ่มนี้คือ,เวด ฮัดกิ้น
The squalor, the filth, the decay of this institution is a shocking indictment of the abandonment of her most needy by the state of Massachusetts.ความสกปรก ความโสมม ความเสื่อมลงของโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นข้อกล่าวหาที่น่าตกตะลึง
And the A.G. knows damn well the indictment won't stick.เอจีรู้ดีว่า คำฟ้องใช้ไม่ได้
The indictment hearing starts tomorrow.จะมีการพิจารณาคำฟ้องในวันพรุ่งนี้
The indictment accuses both of you.ข้อกล่าวหาของคุณทั้ง 2 คน
The defendant shall plead guilty to all counts of the indictment currently pending against him in the United States District Court for the Eastern District of New York.จำเลยจะสารภาพผิด การนับจำนวนทั้งหมดของคำ ฟ้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกับ เขา
Two indictments? That doesn't mean anything.เคยถูกฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ 2 คดีงั้นเหรอ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่
Those numbers support Burrows' claim about Terrence Steadman's pending indictment.พวกที่สนับสนุนเบอโรวส์อ้างว่า แทแรนซ์ สเตดแมนกำลังจะถูกฟ้อง

indictment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
告発状[こくはつじょう, kokuhatsujou] (n) bill of indictment
問罪[もんざい, monzai] (n,vs) accusation; indictment
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint
不起訴[ふきそ, fukiso] (n) nonprosecution or indictment; (P)
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P)
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P)
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P)

indictment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฟ้องคดี[n. exp.] (kān føng kh) EN: suit ; action ; lawsuit ; prosecution ; indictment FR: action [f] ; poursuites [fpl]
การฟ้องศาล[n. exp.] (kān føng sā) EN: indictment ; arraignment FR:
การกล่าวโทษ[n.] (kān klāothō) EN: indictment ; accusation FR:
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment FR:
ข้อกล่าวหา[n. exp.] (khø klāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indictment
Back to top