ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deed*, -deed-

deed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deed (n.) การกระทำ See also: กรรม Syn. action
deed (n.) โฉนด See also: สัญญา Syn. act
deed over (phrv.) โอนทรัพย์สินให้ See also: โอนให้
English-Thai: HOPE Dictionary
deed(ดีด) n. การกระทำ,พฤติการณ์,สารตรา,โฉนด,สัญญาหรือข้อตกลง, Syn. act
English-Thai: Nontri Dictionary
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deedหนังสือสำคัญ, หนังสือตราสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deedตราสาร, โฉนด [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรม (n.) deed See also: action, performance, doing
สังฆกรรม (n.) deed performed by Buddhist monks in the temple precincts
กฎแห่งกรรม (n.) reciprocal deeds See also: law of cause and death, karmic law, law of action
กรรมหนัก (n.) misery from bad deeds See also: unjust deed
กรรมเก่า (n.) one´s past deeds See also: one´s previous deeds former
กุศลกรรม (n.) good deeds See also: merit Syn. กุศลผลบุญ
กุศลผลบุญ (n.) good deeds Syn. กุศลกรรม
ช่าง (aux.) indeed See also: really, truly, very, so, terribly
ทำมิดีมิร้าย (v.) commit dark deeds
ทุกรกิริยา (n.) difficult deeds See also: doing what is difficult to do, self-mortification, torment
บุพกรรม (n.) previous deeds See also: deeds
บุพกิจ (n.) initial deeds See also: prior duty
ผลบุญ (n.) good deeds See also: consequence of merit/virtue Ops. ผลกรรม
ผลานิสงส์ (n.) reward of good deeds or merit See also: outflow of good result Syn. ผลบุญ
วิบากกรรม (n.) misery from bad deeds See also: unjust deed Syn. กรรมหนัก
สมภาร (n.) accumulated good deeds See also: acquired merit
ออกโฉนด (v.) issue a title deed
เจ้ากรรมนายเวร (n.) persons with previous deeds on each other
เชียว (adv.) indeed See also: really, truly, certainly, absolutely, quite Syn. ทีเดียว, เทียว
เอกสารสิทธิ์ (n.) title deed See also: certificate of ownership
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People doing the deed upstairs didn't want any uproarแขกที่ขึ้นห้องอยู่ข้างบนไม่อยากฟังเสียงอึกทึก
Then there was Ms. Norbury, who was living proof that no good deed goes unpunished.ต่อมาก็คุณNorbury, ผู้ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าแม้แต่คนดี ก็ยังเคยได้รับโทษ
What can we do, the deed is done.เราจะยังไงดี เรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้
I'll do you a good deed for once.ฉันจะช่วยนายซักครั้งละกัน
You do one good deed for somebody...เลือกทำดีแค่กับเฉพาะบางคน...
The deed goes unpunished does it?การกระทำที่ไม่ถูกลงโทษใช่ไหม
Look at me no deed goes unpunished does it?ถึงทำดี ก็ไม่ได้ลบความผิดได้ ใช่ไหม?
You do the deed yourself, you prove your loyalty to me beyond a shadow of a doubt.เจ้าต้องทำหน้าที่ของเจ้า มันจะพิสูจน์ความภักดีแก่ข้า เพื่อให้หมดกังวล
Tell me something, at what point does a noble deed become fanaticism?บอกฉันมาสิ ที่สิ่งนี้ที่จุดการกระทำสูงศักดิ์ให้มีความบ้าคลั่งเนี่ยนะเหรอ
If she hasn't done the deed with her own hands.ถ้าเธอไม่ได้ลงมือฆ่ากับมือแล้วละก็
I've always done the deed alone.ผมเคยทำสิ่งนั้นคนเดียว
I've always done the deed alone.ปกติผมจะทำมันตามลำพัง

deed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 功业 / 功業] achievement; outstanding work; glorious deed
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ, 房产证 / 房產證] title deeds; certificate of property ownership
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, 事迹 / 事跡] deed; past achievement; important event of the past
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, 券] deed; bond; contract; ticket
契据[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, 契据 / 契據] deed
[fān, ㄈㄢ, 番] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time
恶事[è shì, ㄜˋ ㄕˋ, 恶事 / 惡事] evil; malicious deed
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 恶事传千里 / 惡事傳千里] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire
[wěi, ㄨㄟˇ, 委] give up; indeed; to commission
善事[shàn shì, ㄕㄢˋ ㄕˋ, 善事] good deeds
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, 确实 / 確實] indeed; really; reliable; real; true
诚然[chéng rán, ㄔㄥˊ ㄖㄢˊ, 诚然 / 誠然] indeed; true! (I agree with you)
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
庆功[qìng gōng, ㄑㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ, 庆功 / 慶功] to celebrate a heroic deed
果真[guǒ zhēn, ㄍㄨㄛˇ ㄓㄣ, 果真] really; indeed
的确[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, 的确 / 的確] really; indeed
[zhēn, ㄓㄣ, 真] really; truly; indeed; real; true; genuine
真个[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, 真个 / 真個] really; truly; indeed
义行[yì xíng, ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, 义行 / 義行] righteous deed
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, 着实 / 著實] truly; indeed; severely; harshly
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones

deed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day
偉功[いこう, ikou] (n) great deed
労功[ろうこう, roukou] (n) meritorious deed
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart
悪い行い[わるいおこない, waruiokonai] (n) bad (evil) deed
手柄を立てる[てがらをたてる, tegarawotateru] (exp,v1) to do a meritorious deed
権利譲渡[けんりじょうと, kenrijouto] (n) transfer of rights; demise; quitclaim deed
権利譲渡証書[けんりじょうとしょうしょ, kenrijoutoshousho] (n) transfer certificate title (lot ownership certificates); deed of release
沽券;估券[こけん, koken] (n) (1) dignity; credit; public estimation; face; honor; reputation; (2) (arch) deed of sale (for a land, forest or house); (3) (arch) sale value; selling price
義挙[ぎきょ, gikyo] (n) noble undertaking; heroic deed
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
はあ;は[, haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
云為[うんい, un'i] (n,vs) sayings and doings; words and deeds
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure
余烈[よれつ, yoretsu] (n) ancestor's meritorious deeds; the evil effects of the lives of our predecessors
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience
功労[こうろう, kourou] (n) meritorious deed; services; (P)
功績[こうせき, kouseki] (n) achievements; merit; meritorious service; meritorious deed; (P)
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds
嗚呼;於乎;於戯;嗟乎;嗟夫;吁;嗟;噫;鳴呼[ああ;アー, aa ; a-] (int) (1) (uk) Ah!; Oh!; Alas!; (2) Yes; Indeed; That is correct; (3) Hey!; Yo!; (4) Uh huh; Yeah yeah; Right; Gotcha
好事[こうじ;こうず, kouji ; kouzu] (n) fortune; good deed; curious
徳行[とっこう, tokkou] (n) virtuous act or deeds; goodness
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P)
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness
手柄[てがら, tegara] (n) achievement; feat; meritorious deed; distinguished service; (P)
権利書[けんりしょ, kenrisho] (n) title deed; certificate of title
武勇伝[ぶゆうでん, buyuuden] (n) martial story; heroic saga; tale of one's heroism; tale of heroic deeds; chivalric romance
殊勲[しゅくん, shukun] (n) meritorious deeds; (P)
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness
[ずる, zuru] (n) (uk) (See 狡い) cunning deed; sneaky person
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness
積善[せきぜん, sekizen] (n) accumulation of good deeds
自得[じとく, jitoku] (n,vs) self-acquisition; self-satisfaction; being paid back for one's deeds
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P)

deed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil FR:
โฉนด[n.] (chanōt) EN: title deed ; real estate title deed ; chanote FR: titre de propriété [m]
โฉนดที่ดิน[n. exp.] (chanōtthīdi) EN: land title deed FR:
เอกสารสิทธิ์[n. exp.] (ēkkasān sit) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title FR: titre de propriété [m]
อิ่มบุญ[adj.] (im bun) EN: happy at having done a good deed FR:
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action ; good and bad volition FR: acte [m] ; action [f]
กรรม-[pref.] (kamma-) EN: deed ; kamma ; karma FR:
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: deed dedicated to the dead ; merit dedicated to the departed FR:
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawa) EN: glorious biography ; prestige ; renowned deed FR:
กุศลกรรม[n.] (kusonlakam) EN: meritorious action ; philanthropic act ; philanthropic deed ; right conduct FR:
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.)[X] (nangseūrapr) EN: land title deed (Nor Sor) FR:
ปฏิบัติการ[n.] (patibatkān) EN: action ; deed ; act ; performance FR: action [f] ; pratique [f]
ผลานิสงส์ ; ผลานิสงฆ์[n.] (phalānisong) EN: reward of good deeds or merit ; fruit of doing the right thing ; result of a good deed ; benefit of making merit FR:
สังฆกรรม[n.] (sangkhakam) EN: deed performed by Buddhist monks in the temple precincts ; religious rite ; religious service FR:
ทำบาป[v. exp.] (tham bāp) EN: sin ; commit a sin ; do a bad deed ; do a wrong ; commit a wrong ; wrong FR: pécher
ทำกรรม[v. exp.] (tham kam) EN: commit ; do a deed FR:
ตราสารการโอน[n. exp.] (trāsān kān ) EN: transfer deed FR:
บำเพ็ญกุศล[v. exp.] (bamphen kus) EN: make merit ; do charitable deeds FR:
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุณย์[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds ; previous karma FR:
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds FR:
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly FR: vraiment
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely FR:
โดยความเป็นจริง[X] (dōi khwām p) EN: indeed ; in fact FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
โดยแท้จริงแล้ว[adv.] (dōi thaējin) EN: indeed FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[adv.] (jing) EN: really ; truly ; indeed FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ แล้ว = จริงๆ แล้ว[conj.] (jing-jing l) EN: indeed ; really ; actually FR: à vrai dire ; en réalité
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
กรรมชั่ว[n. exp.] (kam chūa) EN: bad deeds ; unwholesome action FR: mauvaise action [f]
กรรมดี[n. exp.] (kam dī) EN: good deeds ; wholesome action FR: bonne action [f]

deed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagestück {n}daring deed
Übeltat {f}evil deed
Hypothekenbrief {m} [fin.]mortgage deed
Schreckenstat {f}terrible act; terrible deed
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Schenkungsurkunde {f}deed of donatio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deed
Back to top